Riksrevisionens rapport om jämställd sjukfrånvaro

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2019/20:SfU13

Ärendet är avslutat

Beslutat: 19 februari 2020

Beslut

Osakliga könsskillnader vid sjukfrånvaro har granskats (SfU13)

Riksrevisionen har granskat om skillnader i läkares bedömning av patienters behov av sjukskrivning kan vara en bidragande orsak till att kvinnor sjukskrivs mer än män. Granskningen visar att för personer med lindrig eller medelsvår psykisk ohälsa är kvinnor sjukskrivna cirka 30 procent mer än män, även om de har samma arbetsförmåga.

Riksdagen har behandlat en skrivelse från regeringen som handlar om Riksrevisionens rapport. Riksdagen håller med regeringen om att osäkerheten i bedömningen av arbetsförmåga bör minska. Riksdagen noterar också att regeringen arbetar med att komma åt kvinnors högre sjukfrånvaro. Däremot anser riksdagen, i likhet med Riksrevisionen, att regeringen bör genomföra olika ytterligare åtgärder för att minska de osakliga könsskillnaderna vid sjukfrånvaro. Därmed lade riksdagen skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Riksdagen riktade samtidigt en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen om att ge Försäkringskassan i uppdrag att följa upp utfärdade läkarintyg för män och kvinnor och att tillsätta en utredning för att minska omotiverade könsskillnader vid sjukfrånvaro.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna. Delvis bifall till motioner med tillkännagivande om att regeringen dels bör ge Försäkringskassan i uppdrag att följa upp läkarintygsskrivande, dels bör tillsätta en utredning i syfte att motverka osakliga könsskillnader i sjukfrånvaro. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

6 motioner, 1 skrivelse
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2020-02-06
Justering: 2020-02-13
Trycklov: 2020-02-14
Reservationer 4
Betänkande 2019/20:SfU13

Alla beredningar i utskottet

2020-02-06, 2020-01-30

Osakliga könsskillnader vid sjukfrånvaro har granskats (SfU13)

Riksrevisionen har granskat om skillnader i läkares bedömning av patienters behov av sjukskrivning kan vara en bidragande orsak till att kvinnor sjukskrivs mer än män. Granskningen visar att för personer med lindrig eller medelsvår psykisk ohälsa är kvinnor sjukskrivna cirka 30 procent mer än män, även om de har samma arbetsförmåga.

Socialförsäkringsutskottet har behandlat en skrivelse från regeringen som handlar om Riksrevisionens rapport. Utskottet håller med regeringen om att osäkerheten i bedömningen av arbetsförmåga bör minska. Utskottet noterar också att regeringen arbetar med att komma åt kvinnors högre sjukfrånvaro. Däremot anser utskottet, i likhet med Riksrevisionen, att regeringen bör genomföra olika ytterligare åtgärder för att minska de osakliga könsskillnaderna vid sjukfrånvaro. Med detta föreslår utskottet att riksdagen lägger skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Utskottet föreslår samtidigt att riksdagen riktar en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen om att ge Försäkringskassan i uppdrag att följa upp utfärdade läkarintyg för män och kvinnor och att tillsätta en utredning för att minska omotiverade könsskillnader vid sjukfrånvaro.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2020-02-18
Debatt i kammaren: 2020-02-19
4

Beslut

Beslut: 2020-02-19
2 förslagspunkter, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 19 februari 2020

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Jämställd sjukfrånvaro

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen dels bör ge Försäkringskassan i uppdrag att följa upp läkarintygsskrivande, dels bör tillsätta en utredning i syfte att motverka osakliga könsskillnader i sjukfrånvaro och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen delvis motionerna

2019/20:3470 av Julia Kronlid och Linda Lindberg (båda SD) yrkande 3,

2019/20:3473 av Hans Eklind m.fl. (KD) och

2019/20:3478 av Solveig Zander (C) yrkande 1 och

lägger skrivelse 2019/20:50 till handlingarna.

Reservation 1 (S, V, MP)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S, V, MP)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 1 87 0 12
M 62 0 0 8
SD 59 0 0 3
C 28 0 0 3
V 0 24 0 3
KD 18 0 0 4
L 17 0 0 2
MP 1 13 0 2
- 1 1 0 0
Totalt 187 125 0 37


2. Översyn av sjukförsäkringen och åtgärder mot den ojämställda sjukfrånvaron

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:1825 av Sultan Kayhan (S),

2019/20:3250 av Solveig Zander m.fl. (C) yrkandena 7 och 20,

2019/20:3456 av Bengt Eliasson m.fl. (L),

2019/20:3470 av Julia Kronlid och Linda Lindberg (båda SD) yrkandena 1 och 2 samt

2019/20:3478 av Solveig Zander (C) yrkande 2.

Reservation 2 (SD)
Reservation 3 (C)
Reservation 4 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 88 0 0 12
M 62 0 0 8
SD 0 59 0 3
C 1 0 27 3
V 24 0 0 3
KD 18 0 0 4
L 0 0 17 2
MP 14 0 0 2
- 1 0 1 0
Totalt 208 59 45 37