Riksrevisionens rapport om myndighetsgemensamt arbete mot organiserad brottslighet

Justitieutskottets bet 2019/20:JuU12

Ärendet är avslutat

Beslutat: 22 januari 2020

Beslut

Riksrevisionens rapport om myndighetsgemensamt arbete mot organiserad brottslighet (JuU12)

Riksdagen har behandlat en skrivelse från regeringen om Riksrevisionens rapport om myndighetsgemensamt arbete mot organiserad brottslighet. Riksrevisionen har bland annat granskat om regeringen i arbetet mot organiserad brottslighet har styrt de samverkande myndigheterna på ett tydligt och samordnat sätt. Riksrevisionen anser att regeringens styrning bör samordnas regelbundet för att förtydliga styrningen.

Vidare rekommenderar Riksrevisionen regeringen att regelbundet följa upp den myndighetsgemensamma verksamheten. Regeringen instämmer delvis i Riksrevisionens bedömning. Regeringen överväger därför flera åtgärder med anledning av rekommendationerna. Riksdagen, som finner att det myndighetsgemensamma arbetet utgör ett viktigt verktyg för att bekämpa organiserad brottslighet, anser att regeringen i större utsträckning än vad regeringen anger i skrivelsen bör följa de rekommendationer som Riksrevisionen lämnar i rapporten. Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Riksdagen riktade samtidigt ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen med anledning av flera motionsyrkanden. Enligt riksdagen bör regeringen dels på ett tydligare sätt än i dag säkerställa att styrningen av det myndighetsgemensamma arbetet samordnas regelbundet, dels regelbundet följa upp den myndighetsgemensamma verksamheten.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna. Bifall till motionsyrkanden med tillkännagivande om att regeringen skyndsamt bör återkomma till riksdagen med ett lagförslag dels på ett tydligare sätt än idag säkerställa att styrningen av det myndighetsgemensamma arbetet samordnas regelbundet, dels regelbundet följa upp den myndighetsgemensamma verksamheten. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

7 motioner, 1 skrivelse
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2019-11-28
Justering: 2019-12-17
Trycklov: 2019-12-17
Reservationer 2
bet 2019/20:JuU12

Alla beredningar i utskottet

2019-11-28, 2019-11-11, 2019-11-05

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2020-01-21
Debatt i kammaren: 2020-01-22
4

Beslut

Beslut: 2020-01-22
4 förslagspunkter, 3 acklamationer, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 22 januari 2020

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Skrivelsen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen lägger skrivelse 2019/20:3 till handlingarna.

2. Styrning, samordning och uppföljning av det myndighetsgemensamma arbetet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen på ett tydligare sätt än i dag ska säkerställa att styrningen av det myndighetsgemensamma arbetet samordnas regelbundet och att regeringen regelbundet ska följa upp den myndighetsgemensamma verksamheten, och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2019/20:3063 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 22,

2019/20:3191 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 31,

2019/20:3392 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkandena 1 och 2,

2019/20:3404 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkandena 1-3 och

2019/20:3405 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkandena 1-3 och

avslår motion

2019/20:2469 av Karolina Skog och Rasmus Ling (båda MP) yrkandena 1 och 2.

Reservation 1 (S, V, MP)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S, V, MP)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 0 99 0 1
M 69 0 0 1
SD 62 0 0 0
C 31 0 0 0
V 0 27 0 0
KD 22 0 0 0
L 19 0 0 0
MP 0 16 0 0
- 1 1 0 0
Totalt 204 143 0 2


3. Aktionsgrupper

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:3392 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 3.

Reservation 2 (M)

4. Stärkta myndighetsinsatser mot organiserad brottslighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:203 av Niels Paarup-Petersen (C) yrkandena 5 och 7.