Planerat tekniskt arbete

Under tisdag förmiddag pågår ett planerat tekniskt arbete på riksdagens webbplatser som innebär att det kan uppstå vissa störningar. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.

Riksrevisionens rapport om Polismyndighetens arbete i utsatta områden

Justitieutskottets betänkande 2020/21:JuU32

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 17 juni 2021

Nästa händelse: Bordläggning 16 juni 2021

Utskottets förslag

Polismyndighetens arbete i utsatta områden har granskats (JuU32)

Riksrevisionen har i en rapport granskat Polismyndighetens arbete i utsatta områden och funnit att det inte är helt ändamålsenligt. Riksrevisionen rekommenderar Polismyndigheten att

  • öka tillförlitligheten i den process som används för att identifiera utsatta områden
  • följa upp hur många områdespoliser som fördelas till utsatta områden
  • se till att rätt tekniska utrustning finns för att kunna arbeta effektivt i utsatta områden.

I en skrivelse välkomnar regeringen Riksrevisionens granskning och bedömer att den är ett värdefullt bidrag för Polismyndighetens pågående arbete i utsatta områden.

Justitieutskottet instämmer i regeringens bedömning att Riksrevisionens granskning är värdefull och ser positivt på de åtgärder som regeringen och Polismyndigheten har vidtagit och tänker vidta utifrån Riksrevisionens synpunkter. Utskottet föreslår att riksdagen lägger regeringens skrivelse till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna. Avslag på motionerna.

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2021-05-27, 2021-05-06

Polismyndighetens arbete i utsatta områden har granskats (JuU32)

Riksrevisionen har i en rapport granskat Polismyndighetens arbete i utsatta områden och funnit att det inte är helt ändamålsenligt. Riksrevisionen rekommenderar Polismyndigheten att

  • öka tillförlitligheten i den process som används för att identifiera utsatta områden
  • följa upp hur många områdespoliser som fördelas till utsatta områden
  • se till att rätt tekniska utrustning finns för att kunna arbeta effektivt i utsatta områden.

I en skrivelse välkomnar regeringen Riksrevisionens granskning och bedömer att den är ett värdefullt bidrag för Polismyndighetens pågående arbete i utsatta områden.

Justitieutskottet instämmer i regeringens bedömning att Riksrevisionens granskning är värdefull och ser positivt på de åtgärder som regeringen och Polismyndigheten har vidtagit och tänker vidta utifrån Riksrevisionens synpunkter. Utskottet föreslår att riksdagen lägger regeringens skrivelse till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Förslagspunkter

1. Regeringens styrning av Polismyndighetens arbete i utsatta områden

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:3887 av Johan Hedin och Helena Vilhelmsson (båda C) och

2020/21:3889 av Johan Pehrson m.fl. (L).

Reservation 1 (M, C, KD, L)

2. Klassificering av utsatta områden

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:3892 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 1.

Reservation 2 (M, SD, KD)

3. Fler områdespoliser

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:3891 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 1.

Reservation 3 (SD)

4. Uppföljning av Polismyndighetens interna mål

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:3892 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 2.

Reservation 4 (KD)

5. Kamerabevakning

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:3891 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 3 och

2020/21:3892 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 3.

Reservation 5 (M, SD, KD)

6. Sekretess mellan myndigheter

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:3891 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 2.

Reservation 6 (M, SD, KD)

7. Polismyndighetens strategiska planering, styrning m.m.

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:91 av Linda Westerlund Snecker m.fl. (V) yrkande 1 och

2020/21:3883 av Linda Westerlund Snecker m.fl. (V) yrkande 1.

Reservation 7 (V)

8. Administrativt it-stöd

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:91 av Linda Westerlund Snecker m.fl. (V) yrkande 2 och

2020/21:3883 av Linda Westerlund Snecker m.fl. (V) yrkande 2.

Reservation 8 (V)

9. Polisens arbetsmetoder och åtgärder i utsatta områden

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:91 av Linda Westerlund Snecker m.fl. (V) yrkande 6,

2020/21:449 av Linda Westerlund Snecker m.fl. (V) yrkandena 1, 2, 5, 6 och 8 samt

2020/21:3883 av Linda Westerlund Snecker m.fl. (V) yrkandena 3-8.

Reservation 9 (V)

10. Skrivelsen

Utskottets förslag:
Riksdagen lägger skrivelse 2020/21:108 till handlingarna.