Riksrevisionens rapport om primärvårdens styrning

Socialutskottets bet 2014/15:SoU14

Ärendet är avslutat

Beslutat: 17 juni 2015

Beslut

Riksdagen vill inte att regeringen utreder landstingens skyldighet att ha vårdvalssystem (SoU14)

I mars 2015 tillsatte regeringen en utredning som ska föreslå hur offentlig finansiering av privat utförda välfärdstjänster bör regleras. Bland annat ska utredningen lämna förslag om ändrade regler så att landstingen inte längre ska vara skyldiga att ha vårdvalssystem i primärvården.

Riksdagen uppmanade regeringen att den pågående utredningen inte ska ge förslag som innebär att landstingens skyldighet att ha vårdvalssystem inom primärvården tas bort. Riksdagen uppmanade också regeringen att ta fram mer kunskap om hur landstingens ersättningssystem och primärvårdsuppdrag har påverkat vården för patienterna i primärvården. Riksdagens tillkännagivanden gjordes när riksdagen behandlade en skrivelse från regeringen som gällde Riksrevisionens rapport om primärvårdens styrning. Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna. Tillkännagivande om att regeringen ska ge ett tilläggsdirektiv till Utredningen om ett nytt regelverk för offentlig finansiering av utförda välfärdstjänster om att inte föreslå lagändringar som innebär att landstingens skyldighet att ha vårdvalssystem inom primärvården upphävs. Tillkännagivande om att regeringen ska ge Myndigheten för Vårdanalys i uppdrag att ta fram ett kunskapsunderlag kring hur olika landstings utformning av ersättningssystem och primärvårdsuppdrag har påverkat vården för patienterna i primärvården.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 skrivelse
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2015-05-07
Justering: 2015-05-21
Trycklov: 2015-06-02
Reservationer 2
bet 2014/15:SoU14

Alla beredningar i utskottet

2015-05-07

Socialutskottet vill inte att regeringen utreder landstingens skyldighet att ha vårdvalssystem (SoU14)

I mars 2015 tillsatte regeringen en utredning som ska föreslå hur offentlig finansiering av privat utförda välfärdstjänster bör regleras. Bland annat ska utredningen lämna förslag om ändrade regler så att landstingen inte längre ska vara skyldiga att ha vårdvalssystem i primärvården.

Socialutskottet vill att riksdagen uppmanar regeringen att den pågående utredningen inte ska ge förslag som innebär att landstingens skyldighet att ha vårdvalssystem inom primärvården tas bort. Utskottet vill också att riksdagen uppmanar regeringen att ta fram mer kunskap om hur landstingens ersättningssystem och primärvårdsuppdrag har påverkat vården för patienterna i primärvården. Utskottets tillkännagivanden gjordes när utskottet behandlade en skrivelse från regeringen som gäller Riksrevisionens rapport om primärvårdens styrning. Utskottet föreslog samtidigt att riksdagen lägger skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2015-06-16
Debatt i kammaren: 2015-06-17
4

Beslut

Beslut: 2015-06-17
3 förslagspunkter, 2 acklamationer, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 17 juni 2015

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Vårdvalssystem i primärvården

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om att regeringen ska ge ett tilläggsdirektiv till Välfärdsutredningen (Fi 2015:01, dir. 2015:22) om att inte föreslå lagändringar som innebär att landstingens skyldighet att ha vårdvalssystem inom primärvården upphävs.
Därmed bifaller riksdagen motion

2014/15:3040 av Emma Henriksson m.fl. (KD, M, C, FP) yrkande 1.

Reservation 1 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S, MP, V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 19 0 0 0
S 0 105 0 8
M 75 0 0 9
SD 42 0 0 7
MP 1 21 0 3
C 21 0 0 1
V 0 20 0 1
KD 14 0 0 2
Totalt 172 146 0 31


2. Kunskapsunderlag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om att regeringen ska ge Myndigheten för vårdanalys i uppdrag att ta fram ett kunskapsunderlag kring hur olika landstings utformning av ersättningssystem och primärvårdsuppdrag har påverkat vården för patienterna i primärvården.
Därmed bifaller riksdagen motion

2014/15:3040 av Emma Henriksson m.fl. (KD, M, C, FP) yrkande 2.

Reservation 2 (S, MP, V)

3. Regeringens skrivelse

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument