Riksrevisionens rapport om regionala exportcentrum

Näringsutskottets betänkande 2019/20:NU5

Ärendet är avslutat

Beslutat: 23 oktober 2019

Beslut

Exportfrämjande åtgärder bör följas upp och utvärderas regelbundet (NU5)

Riksdagen riktar ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om att se till att exportfrämjande åtgärder regelmässigt effektutvärderas och att myndighetsstyrningen utvecklas så att det blir möjligt att följa upp och utvärdera genomförandet av de exportfrämjande åtgärderna. Riksdagen anser dessutom att regeringen ska arbeta för att möjliggöra uppföljning och utvärdering i hela värdekedjan när det gäller satsningen på regionala exportcentrum.

Förslaget om tillkännagivande kom i en motion i samband med att Näringsutskottet behandlade en skrivelse från regeringen om Riksrevisionens rapport om regionala exportcentrum. Riksrevisionen konstaterar bland annat att etableringen av exportcentrum kunde ha genomförts mer effektivt samt att resultaten borde följas upp och redovisas tydligare för riksdagen. Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till tre motionsyrkanden om uppföljning och utvärdering av exportfrämjande åtgärder. Avslag på övriga motionsyrkanden. Skrivelsen läggs till handlingarna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner, 1 skrivelse
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2019-10-10
Justering: 2019-10-15
Trycklov: 2019-10-16
Reservationer 1
Betänkande 2019/20:NU5

Alla beredningar i utskottet

2019-10-10, 2019-09-26

Exportfrämjande åtgärder bör följas upp och utvärderas regelbundet (NU5)

Näringsutskottet föreslår att riksdagen riktar ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen omatt se till att exportfrämjande åtgärder regelmässigt effektutvärderas och att myndighetsstyrningen utvecklas så att det blir möjligt att följa upp och utvärdera genomförandet av de exportfrämjande åtgärderna. Utskottet anser dessutom att regeringen ska arbeta för att möjliggöra uppföljning och utvärdering i hela värdekedjan när det gäller satsningen på regionala exportcentrum.

Förslaget om tillkännagivande kom i en motion i samband med att utskottet behandlade en skrivelse från regeringen om Riksrevisionens rapport om regionala exportcentrum. Riksrevisionen konstaterar bland annat att etableringen av exportcentrum kunde ha genomförts mer effektivt samt att resultaten borde följas upp och redovisas tydligare för riksdagen. Näringsutskottet föreslår att riksdagen lägger skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2019-10-22
Debatt i kammaren: 2019-10-23
4

Beslut

Beslut: 2019-10-23
3 förslagspunkter, 2 acklamationer, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 23 oktober 2019

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Skrivelsen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen lägger skrivelse 2018/19:135 till handlingarna.

2. Uppföljning och utvärdering av exportfrämjande åtgärder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om uppföljning och utvärdering av exportfrämjande åtgärder och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motion

2018/19:3115 av Lars Hjälmered m.fl. (M, KD, C, L) yrkandena 2-4.

3. Övrigt om exportfrämjande åtgärder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:3121 av Tobias Andersson m.fl. (SD) yrkandena 1 och 2.

Reservation 1 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 88 0 0 12
M 62 0 0 8
SD 0 60 0 2
C 27 0 0 4
V 23 0 0 4
KD 18 0 0 4
L 16 0 0 3
MP 13 0 0 3
- 2 0 0 0
Totalt 249 60 0 40