Planerat tekniskt arbete

Under tisdag förmiddag pågår ett planerat tekniskt arbete på riksdagens webbplatser som innebär att det kan uppstå vissa störningar. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.

Riksrevisionens rapport om statens insatser mot exploatering av arbetskraft

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2020/21:AU12

Ärendet är klart för beslut

Planerat beslutsdatum: 15 juni 2021

Nästa händelse: Beslut 15 juni 2021

Utskottets förslag

Motverka exploatering av arbetskraft (AU12)

Arbetsmarknadsutskottet föreslår att riksdagen riktar ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen: återkom senast den 1 april 2022 med förslag på ändrade sekretessregler och ökade möjligheter för myndigheter att samverka för att motverka exploatering av arbetskraft.

Riksrevisionen har granskat statens insatser mot arbetskraftsexploatering, att arbetstagare tvingas arbeta under dåliga förhållanden i Sverige. Den övergripande slutsatsen är att insatserna har stora brister. Myndigheter saknar mandat och tydliga uppdrag för att kunna motverka problemet. Riksrevisionen lämnar ett flertal rekommendationer till regeringen och en rekommendation till Polismyndigheten i sin rapport.

Utskottets förslag om ett tillkännagivande kom från en motion i samband med behandlingen av en skrivelse från regeringen om Riksrevisionens rapport. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga förslag i motioner, med hänvisning till pågående arbete inom området. Med detta föreslås att skrivelsen läggs till handlingarna, det vill säga att riksdagen avslutar ärendet.

Utskottets förslag till beslut: Bifall och delvis bifall till motionsyrkanden med tillkännagivande om att regeringen senast den 1 april 2022 bör återkomma med förslag på hur sekretessreglerna kan ändras för att motverka exploatering av arbetskraft och förbättra möjligheten till myndighetssamverkan i dessa frågor. Avslag på övriga motioner. Skrivelsen läggs till handlingarna.

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2021-06-01, 2021-05-06

Motverka exploatering av arbetskraft (AU12)

Arbetsmarknadsutskottet föreslår att riksdagen riktar ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen: återkom senast den 1 april 2022 med förslag på ändrade sekretessregler och ökade möjligheter för myndigheter att samverka för att motverka exploatering av arbetskraft.

Riksrevisionen har granskat statens insatser mot arbetskraftsexploatering, att arbetstagare tvingas arbeta under dåliga förhållanden i Sverige. Den övergripande slutsatsen är att insatserna har stora brister. Myndigheter saknar mandat och tydliga uppdrag för att kunna motverka problemet. Riksrevisionen lämnar ett flertal rekommendationer till regeringen och en rekommendation till Polismyndigheten i sin rapport.

Utskottets förslag om ett tillkännagivande kom från en motion i samband med behandlingen av en skrivelse från regeringen om Riksrevisionens rapport. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga förslag i motioner, med hänvisning till pågående arbete inom området. Med detta föreslås att skrivelsen läggs till handlingarna, det vill säga att riksdagen avslutar ärendet.

Förslagspunkter

1. Riksrevisionens rapport om statens insatser mot exploatering av arbetskraft

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:4012 av Ali Esbati m.fl. (V) yrkandena 2 och 3 samt

2020/21:4020 av Magnus Persson m.fl. (SD) yrkandena 1-4 och

lägger skrivelse 2020/21:169 till handlingarna.

Reservation 1 (SD)
Reservation 2 (V)

2. Ändrade sekretessregler för att motverka exploatering av arbetskraft

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen senast den 1 april 2022 bör återkomma med förslag på hur sekretessreglerna kan ändras för att motverka exploatering av arbetskraft och förbättra möjligheten till myndighetssamverkan i dessa frågor och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motion

2020/21:4023 av Mats Green m.fl. (M, KD) och

bifaller delvis motion

2020/21:4020 av Magnus Persson m.fl. (SD) yrkande 5.