Riksrevisionens rapport om statens krisstöd till idrott och kultur under coronapandemin

Kulturutskottets betänkande 2022/23:KrU4

Ärendet är avslutat

Beslutat: 23 november 2022

Beslut

Rapport om krisstöd till idrott och kultur under coronapandemin (KrU4)

Riksrevisionen har i en rapport granskat statens krisstöd till idrott och kultur under coronapandemin. Regeringen har bemött rapportens slutsatser i en skrivelse som lämnats till riksdagen. 

I sin granskning konstaterar Riksrevisionen att krisstöden i stora drag fördelats på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. Samtidigt visar granskningen att fokus på att snabbt nå ut med stöden ledde till en viss minskad träffsäkerhet.

I skrivelsen till riksdagen välkomnar regeringen rapporten och instämmer i huvudsak i slutsatserna.

Riksdagen delar bedömningen att behovet av stöd till kultur- och idrottssektorn var stort och brådskande under pandemin, och att det därför var viktigt att snabbt ta fram stödåtgärder.

Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2022-10-20, 2022-11-08

Rapport om krisstöd till idrott och kultur under coronapandemin (KrU4)

Riksrevisionen har i en rapport granskat statens krisstöd till idrott och kultur under coronapandemin. Regeringen har bemött rapportens slutsatser i en skrivelse som lämnats till riksdagen.

I sin granskning konstaterar Riksrevisionen att krisstöden i stora drag fördelats på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. Samtidigt visar granskningen att fokus på att snabbt nå ut med stöden ledde till en viss minskad träffsäkerhet.

I sin skrivelse till riksdagen välkomnar regeringen rapporten och instämmer i huvudsak i slutsatserna.

Kulturutskottet delar bedömningen att behovet av stöd till kultur- och idrottssektorn var stort och brådskande under pandemin, och att det därför var viktigt att snabbt ta fram stödåtgärder.

Kulturutskottet föreslår att riksdagen lägger regeringens skrivelse till handlingarna, alltså avslutar ärendet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.