Komvux för stärkt kompetensförsörjning

Utbildningsutskottets betänkande 2019/20:UbU22

Ärendet är avslutat

Beslutat: 3 juni 2020

Beslut

Ja till ändringar av komvux (UbU22)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag till ändringar i skollagen som gäller den kommunala vuxenutbildningen, komvux:

 • Det övergripande målet för komvux ska kompletteras så att det framgår att utbildningen också ska vara en bas för den nationella och regionala kompetensförsörjningen till arbetslivet och ge en bra grund för elevernas fortsatta utbildning.
 • Regeln för prioriteringar inom komvux på gymnasial nivå och komvux som särskild utbildning på gymnasial nivå ska ändras så att de personer som har störst behov av utbildning prioriteras. Det betyder att inte bara de som har minst utbildning ska prioriteras vid urval till utbildningen utan också till exempel arbetslösa och vuxna som behöver byta yrke.
 • Särskild utbildning för vuxna med utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada (särvux) ska inte längre vara en egen skolform utan ska ingå i skolformen komvux och dessutom byta namn.
 • En förenklad betygsskala införs inom delar av komvux.
 • Ett komvuxarbete ska ersätta gymnasiearbetet för att göra reglerna för gymnasieexamen i komvux mer flexibla.

De lagändringar som innebär att målet för komvux kompletteras och att särvux blir en del av komvux börjar gälla den 1 juli 2020. De lagändringar som innebär en ny betygsskala i delar av komvux börjar gälla den 1 januari 2022. Övriga lagändringar börjar gälla den 1 juli 2021.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

5 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2020-04-28
Justering: 2020-05-28
Trycklov: 2020-05-28
Reservationer 7
Betänkande 2019/20:UbU22

Ja till ändringar av komvux (UbU22)

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag till ändringar i skollagen som gäller den kommunala vuxenutbildningen, komvux:

 • Det övergripande målet för komvux ska kompletteras så att det framgår att utbildningen också ska vara en bas för den nationella och regionala kompetensförsörjningen till arbetslivet och ge en bra grund för elevernas fortsatta utbildning.
 • Regeln för prioriteringar inom komvux på gymnasial nivå och komvux som särskild utbildning på gymnasial nivå ska ändras så att de personer som har störst behov av utbildning prioriteras. Det betyder att inte bara de som har minst utbildning ska prioriteras vid urval till utbildningen utan också till exempel arbetslösa och vuxna som behöver byta yrke.
 • Särskild utbildning för vuxna med utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada (särvux) ska inte längre vara en egen skolform utan ska ingå i skolformen komvux och dessutom byta namn.
 • En förenklad betygsskala införs inom delar av komvux.
 • Ett komvuxarbete ska ersätta gymnasiearbetet för att göra reglerna för gymnasieexamen i komvux mer flexibla.

De lagändringar som innebär att målet för komvux kompletteras och att särvux blir en del av komvux ska börja gälla den 1 juli 2020. De lagändringar som innebär en ny betygsskala i delar av komvux ska börja gälla den 1 januari 2022. Övriga lagändringar börjar gälla den 1 juli 2021.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2020-06-02
Debatt i kammaren: 2020-06-03
4

Beslut

Beslut: 2020-06-03
4 förslagspunkter, 1 acklamation, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

 • 3 juni 2020

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Komvux för stärkt kompetensförsörjning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i skollagen (2010:800),
2. lag om ändring i skollagen (2010:800),
3. lag om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160),
4. lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200),
5. lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229),
6. lag om ändring i studiestödslagen (1999:1395),
7. lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400),
8. lag om ändring i lagen (2010:801) om införande av skollagen (2010:800),
9. lag om ändring i lagen (2017:571) om försöksverksamhet med branschskolor.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2019/20:105 punkterna 1-9 och avslår motion

2019/20:3533 av Patrick Reslow m.fl. (SD).

Reservation 1 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 11 0 0 59
SD 0 10 0 52
C 5 0 0 26
V 4 0 0 23
KD 3 0 0 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 45 10 0 294


2. Särvux ska upphöra som egen skolform

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:3536 av Per Lodenius m.fl. (C),

2019/20:3550 av Kristina Axén Olin m.fl. (M) yrkande 5 och

2019/20:3551 av Gudrun Brunegård m.fl. (KD) yrkandena 1-3.

Reservation 2 (M)
Reservation 3 (C)
Reservation 4 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 14 0 2 84
M 0 0 11 59
SD 10 0 0 52
C 0 5 0 26
V 4 0 0 23
KD 0 0 3 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 34 5 16 294


3. Mål för komvux och prioriteringsregeln

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:3529 av Daniel Riazat m.fl. (V) och

2019/20:3550 av Kristina Axén Olin m.fl. (M) yrkandena 1-3 och 6.

Reservation 5 (M)
Reservation 6 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 0 11 0 59
SD 10 0 0 52
C 5 0 0 26
V 0 0 4 23
KD 3 0 0 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 40 11 4 294


4. Den nya betygsskalan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:3550 av Kristina Axén Olin m.fl. (M) yrkande 4.

Reservation 7 (M)