Riksrevisionens rapport om undantag från skolplikten - regler, tillämpning och tillsyn

Utbildningsutskottets betänkande 2020/21:UbU3

Ärendet är avslutat

Beslutat: 30 september 2020

Beslut

Riksrevisionens granskning av undantag från skolplikten (UbU3)

Riksrevisionen har granskat hur skolorna använder skollagens regler om undantag från skolplikten, och hur tillsynen av detta sköts. Riksrevisionens övergripande slutsats är att skollagens regler om undantag från skolplikten inte fungerar som det var tänkt.

För att syftet med reglerna ska bli tydligare rekommenderar revisionen bland annat att regeringen tar initiativ till att ändra skollagen och ser över hur långa ledighetsbeslut en rektor ska kunna ta, om en möjlighet till sanktionsavgift bör införas i skollagen samt om bestämmelsen om varaktig vistelse utomlands enbart ska gälla för barn till statligt anställda som är stationerade utomlands.

Riksdagen har behandlat en skrivelse från regeringen som handlar om Riksrevisionens granskning. I skrivelsen menar regeringen bland annat att bestämmelserna om undantag från skolplikten kan behöva ses över. Riksdagen håller med om det men riktar utöver det två tillkännagivanden, uppmaningar, till regeringen:

  • Regeringen bör följa den rekommendation som Riksrevisionen lämnat till regeringen i sin granskningsrapport.
  • Regeringen bör se över möjligheten att införa ett nationellt frånvaroregister.

Utöver tillkännagivandena lägger riksdagen regeringens skrivelse till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna. Delvis bifall till motionerna 2019/20:3621 yrkande 1, 2019/20:3622, 2019/20:3623 yrkande 5, 2019/20:3626 yrkande 1 och 2019/20:3627 med tillkännagivande till regeringen om att regeringen ska följa de rekommendationer som Riksrevisionen lämnar till regeringen i granskningsrapporten. Bifall till motion 2019/20:3621 yrkande 2 och delvis bifall till motion 2019/20:3626 yrkande 3 med tillkännagivande till regeringen om att regeringen ska se över möjligheten att införa ett nationellt frånvaroregister. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

5 motioner, 1 skrivelse
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2020-06-16
Justering: 2020-09-10
Trycklov: 2020-09-14
Reservationer 2
Betänkande 2020/21:UbU3

Alla beredningar i utskottet

2020-06-16, 2020-06-04

Riksrevisionens granskning av undantag från skolplikten (UbU3)

Riksrevisionen har granskat hur skolorna använder skollagens regler om undantag från skolplikten, och hur tillsynen av detta sköts. Riksrevisionens övergripande slutsats är att skollagens regler om undantag från skolplikten inte fungerar som det var tänkt.

För att syftet med reglerna ska bli tydligare rekommenderar revisionen bland annat att regeringen tar initiativ till att ändra skollagen och ser över hur långa ledighetsbeslut en rektor ska kunna ta, om en möjlighet till sanktionsavgift bör införas i skollagen samt om bestämmelsen om varaktig vistelse utomlands enbart ska gälla för barn till statligt anställda som är stationerade utomlands.

Utbildningsutskottet har behandlat en skrivelse från regeringen som handlar om Riksrevisionens granskning. I skrivelsen menar regeringen bland annat att regler om undantag från skolplikten kan behöva ses över. Utskottet håller med om det men föreslår dessutom att riksdagen ska rikta två tillkännagivanden, uppmaningar, till regeringen:

  • Regeringen bör följa den rekommendation som Riksrevisionen lämnat till regeringen i sin granskningsrapport.
  • Regeringen bör se över möjligheten att införa ett nationellt frånvaroregister.

Utöver tillkännagivandena föreslår utskottet att riksdagen lägger regeringens skrivelse till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2020-09-29
Debatt i kammaren: 2020-09-30
4

Beslut

Beslut: 2020-09-30
4 förslagspunkter, 2 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 30 september 2020

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Undantag från skolplikten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen lägger skrivelse 2019/20:162 till handlingarna.

2. Riksrevisionens rekommendation till regeringen om undantag från skolplikten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen ska följa den rekommendation som Riksrevisionen lämnar till regeringen i granskningsrapporten och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen delvis motionerna

2019/20:3621 av Fredrik Christensson m.fl. (C) yrkande 1,

2019/20:3622 av Daniel Riazat m.fl. (V),

2019/20:3623 av Patrick Reslow m.fl. (SD) yrkande 5,

2019/20:3626 av Roger Haddad m.fl. (L) yrkande 1 och

2019/20:3627 av Kristina Axén Olin och Gudrun Brunegård (M, KD) samt

avslår motion

2019/20:3623 av Patrick Reslow m.fl. (SD) yrkandena 1-4.

3. Nationellt frånvaroregister

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen ska se över möjligheten att införa ett nationellt frånvaroregister och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motion

2019/20:3621 av Fredrik Christensson m.fl. (C) yrkande 2 och

bifaller delvis motion

2019/20:3626 av Roger Haddad m.fl. (L) yrkande 3.

Reservation 1 (S, V, MP)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S, V, MP)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 0 16 0 84
M 11 0 0 59
SD 10 0 0 52
C 5 0 0 26
V 0 4 0 23
KD 3 0 0 19
L 3 0 0 16
MP 0 3 0 13
- 0 0 1 1
Totalt 32 23 1 293


4. Elever med långvarig frånvaro

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:3626 av Roger Haddad m.fl. (L) yrkande 2.

Reservation 2 (SD, L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (SD, L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 11 0 0 59
SD 0 10 0 52
C 5 0 0 26
V 4 0 0 23
KD 3 0 0 19
L 0 3 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 1 1
Totalt 42 13 1 293