Riksrevisionens rapport om urvalet av elever till Pisaundersökningen

Utbildningsutskottets betänkande 2021/22:UbU5

Ärendet är avslutat

Beslutat: 2 februari 2022

Beslut

Granskning av urvalet av elever till Pisaundersökningen (UbU5)

I samband med att den internationella kunskapsundersökningen Pisa genomfördes 2018 i Sverige undantogs ett stort antal elever från att delta. Riksrevisionen har granskat urvalet till Pisaundersökningen det året och drar den övergripande slutsatsen att för många elever exkluderades, det vill säga undantogs, i den svenska undersökningen. Riksrevisionen anser att den höga andelen exkluderade elever inte kan förklaras av ett högt antal nyanlända elever till följd av flyktingkrisen 2015. Varken regeringen eller Skolverket har säkerställt att Pisaundersökningen 2018 genomfördes på ett tillförlitligt sätt när det gäller exkluderade elever och bortfall av elever. Riksrevisionen anser vidare att varken regeringen eller Skolverket har vidtagit tillräckliga åtgärder för att utreda de tveksamheter som framkommit i samband med undersökningen.
 
Riksdagen beslutade därför att rikta ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om att säkra att internationella kunskapsmätningar i den svenska skolan genomförs på ett tillförlitligt sätt. Regeringen ska också genomföra en analys av hur förtroendet för Pisaundersökningen kan återupprättas.
 
Regeringen har lämnat en skrivelse till riksdagen om Riksrevisionens rapport. Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna. Tre tillkännagivanden med anledning av motioner som rör internationella kunskapsmätningars tillförlitlighet, hur de genomförs och vilka som deltar i dem. Övriga motionsyrkanden avslås.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll dels reservation 1 under punkt 2 samt reservation 2 under punkt 3, dels i övrigt utskottets förslag.

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2021-11-25, 2021-12-07

Granskning av urvalet av elever till Pisaundersökningen (UbU5)

I samband med att den internationella kunskapsundersökningen Pisa genomfördes 2018 i Sverige undantogs ett stort antal elever från att delta. Riksrevisionen har granskat urvalet till Pisaundersökningen det året och drar den övergripande slutsatsen att för många elever exkluderades, det vill säga undantogs, i den svenska undersökningen. Riksrevisionen anser att den höga andelen exkluderade elever inte kan förklaras av ett högt antal nyanlända elever till följd av flyktingkrisen 2015. Varken regeringen eller Skolverket har säkerställt att Pisaundersökningen 2018 genomfördes på ett tillförlitligt sätt när det gäller exkluderade elever och bortfall av elever. Riksrevisionen anser vidare att varken regeringen eller Skolverket har vidtagit tillräckliga åtgärder för att utreda de tveksamheter som framkommit i samband med undersökningen.

Utbildningsutskottet föreslår därför att riksdagen riktar tre tillkännagivanden, uppmaningar, till regeringen:

  • Regeringen ska utreda om budget och ansvar för att genomföra Pisaundersökningen samt de internationella kunskapsmätningarna Timss och Pirls ska flyttas till ett eller flera universitet.
  • Regeringen ska säkerställa att elevdeltagandet i kommande Pisaundersökningar blir korrekt och se till att samtliga brister som framkommit i Riksrevisionens rapport åtgärdas.
  • Regeringen ska säkra att internationella kunskapsmätningar i den svenska skolan genomförs på ett tillförlitligt sätt samt genomföra en analys av hur förtroendet för Pisaundersökningen kan återupprättas.

Regeringen har lämnat en skrivelse till riksdagen om Riksrevisionens rapport. Utskottet föreslår att riksdagen lägger skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.