Riksrevisionens rapport om urvalet av elever till Pisaundersökningen

Utbildningsutskottets betänkande 2021/22:UbU5

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 2 februari 2022

Nästa händelse: Bordläggning 1 februari 2022

Utskottets förslag

Granskning av urvalet av elever till Pisaundersökningen (UbU5)

I samband med att den internationella kunskapsundersökningen Pisa genomfördes 2018 i Sverige undantogs ett stort antal elever från att delta. Riksrevisionen har granskat urvalet till Pisaundersökningen det året och drar den övergripande slutsatsen att för många elever exkluderades, det vill säga undantogs, i den svenska undersökningen. Riksrevisionen anser att den höga andelen exkluderade elever inte kan förklaras av ett högt antal nyanlända elever till följd av flyktingkrisen 2015. Varken regeringen eller Skolverket har säkerställt att Pisaundersökningen 2018 genomfördes på ett tillförlitligt sätt när det gäller exkluderade elever och bortfall av elever. Riksrevisionen anser vidare att varken regeringen eller Skolverket har vidtagit tillräckliga åtgärder för att utreda de tveksamheter som framkommit i samband med undersökningen.

Utbildningsutskottet föreslår därför att riksdagen riktar tre tillkännagivanden, uppmaningar, till regeringen:

  • Regeringen ska utreda om budget och ansvar för att genomföra Pisaundersökningen samt de internationella kunskapsmätningarna Timss och Pirls ska flyttas till ett eller flera universitet.
  • Regeringen ska säkerställa att elevdeltagandet i kommande Pisaundersökningar blir korrekt och se till att samtliga brister som framkommit i Riksrevisionens rapport åtgärdas.
  • Regeringen ska säkra att internationella kunskapsmätningar i den svenska skolan genomförs på ett tillförlitligt sätt samt genomföra en analys av hur förtroendet för Pisaundersökningen kan återupprättas.

Regeringen har lämnat en skrivelse till riksdagen om Riksrevisionens rapport. Utskottet föreslår att riksdagen lägger skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Utskottets förslag till beslut: Regeringens skrivelse läggs till handlingarna. Tre tillkännagivanden med anledning av motioner som rör internationella kunskapsmätningars tillförlitlighet, hur de genomförs och vilka som deltar i dem. Övriga motionsyrkanden avslås.

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2021-12-07, 2021-11-25

Granskning av urvalet av elever till Pisaundersökningen (UbU5)

I samband med att den internationella kunskapsundersökningen Pisa genomfördes 2018 i Sverige undantogs ett stort antal elever från att delta. Riksrevisionen har granskat urvalet till Pisaundersökningen det året och drar den övergripande slutsatsen att för många elever exkluderades, det vill säga undantogs, i den svenska undersökningen. Riksrevisionen anser att den höga andelen exkluderade elever inte kan förklaras av ett högt antal nyanlända elever till följd av flyktingkrisen 2015. Varken regeringen eller Skolverket har säkerställt att Pisaundersökningen 2018 genomfördes på ett tillförlitligt sätt när det gäller exkluderade elever och bortfall av elever. Riksrevisionen anser vidare att varken regeringen eller Skolverket har vidtagit tillräckliga åtgärder för att utreda de tveksamheter som framkommit i samband med undersökningen.

Utbildningsutskottet föreslår därför att riksdagen riktar tre tillkännagivanden, uppmaningar, till regeringen:

  • Regeringen ska utreda om budget och ansvar för att genomföra Pisaundersökningen samt de internationella kunskapsmätningarna Timss och Pirls ska flyttas till ett eller flera universitet.
  • Regeringen ska säkerställa att elevdeltagandet i kommande Pisaundersökningar blir korrekt och se till att samtliga brister som framkommit i Riksrevisionens rapport åtgärdas.
  • Regeringen ska säkra att internationella kunskapsmätningar i den svenska skolan genomförs på ett tillförlitligt sätt samt genomföra en analys av hur förtroendet för Pisaundersökningen kan återupprättas.

Regeringen har lämnat en skrivelse till riksdagen om Riksrevisionens rapport. Utskottet föreslår att riksdagen lägger skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Förslagspunkter

1. Riksrevisionens rapport om Pisaundersökningen 2018

Utskottets förslag:
Riksdagen lägger skrivelse 2021/22:39 till handlingarna.

2. Överföring av ansvaret och budgeten för genomförandet av Pisaundersökningen, Timss och Pirls

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen ska utreda om ansvaret för genomförandet av och budgeten för Pisaundersökningen och de internationella kunskapsmätningarna Timss och Pirls ska flyttas till ett eller flera universitet och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2021/22:4279 av Christian Carlsson m.fl. (KD) och

2021/22:4281 av Kristina Axén Olin m.fl. (M) yrkande 3,

bifaller delvis motion

2021/22:4280 av Patrick Reslow m.fl. (SD) yrkande 4 och

avslår motion

2021/22:4282 av Fredrik Malm m.fl. (L) yrkande 1.

Reservation 1 (S, C, V, MP)

3. Åtgärder för att säkerställa att det inte förekommer brister i kommande Pisaundersökningar

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen ska säkerställa ett korrekt deltagande i kommande Pisaundersökningar samt vidta åtgärder så att samtliga brister som framkommit i Riksrevisionens rapport åtgärdas och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motion

2021/22:4281 av Kristina Axén Olin m.fl. (M) yrkandena 1 och 2.

Reservation 2 (S, C, V, MP)

4. Pisaundersökningens tillförlitlighet och förtroendet för undersökningen

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen ska säkra tillförlitligheten i genomförandet av internationella kunskapsmätningar i den svenska skolan samt genomföra en analys av hur förtroendet för Pisastudien kan återupprättas och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2021/22:4278 av Fredrik Christensson m.fl. (C) och

2021/22:4282 av Fredrik Malm m.fl. (L) yrkande 2.

5. Regeringens arbete med Pisaundersökningen

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2021/22:4280 av Patrick Reslow m.fl. (SD) yrkande 3.

Reservation 3 (SD)

6. Samredovisning av exkluderade elever i Pisaundersökningen

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2021/22:4280 av Patrick Reslow m.fl. (SD) yrkande 1.

Reservation 4 (SD)

7. Valet av aktör som granskare av kunskapsmätningar

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2021/22:4280 av Patrick Reslow m.fl. (SD) yrkande 2.

Reservation 5 (M, SD, KD)

8. Ogiltigförklarande av Sveriges resultat i Pisaundersökningen

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2021/22:4281 av Kristina Axén Olin m.fl. (M) yrkande 4.

Reservation 6 (M, SD, KD)