Riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken (prop. 2004/05:100)

Finansutskottets betänkande 2004/05:FIU20

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 juni 2005

Beslut

Ja till riktlinjerna för den ekonomiska politiken (FiU20)

Riksdagen godkände regeringens ekonomiska vårproposition. Av beslutet framgår det att den svenska ekonomin är stark. Inflationen är låg och de offentliga finanserna sunda. En rad arbetsmarknadspolitiska satsningar kommer att genomföras. Arbetsgivare som anställer arbetslösa ska få en skatterabatt som motsvarar 85 procent av lönekostnaden. Taket för lönebidrag kommer att höjas till 15 200 kronor per månad från den 1 juli 2005. Lönebidrag är det bidrag som offentliga arbetsgivare får av staten när de anställer exempelvis arbetshandikappade. Arbetsförmedlingen ska förbättras och företagandet stimuleras. 2006 kommer 1 procent av bruttonationalinkomsten (BNI) gå till internationellt bistånd. En nationell handlingsplan mot könsdiskriminerande löneskillnader kommer att presenteras 2005. En grön skatteväxling på ytterligare drygt 16 miljarder kronor kommer att genomföras fram till 2010. Olika åtgärder sätts in mot skatte- och bidragsfusket. Satsningar på bland annat medicinsk och teknisk forskning och forskning till stöd för hållbar utveckling kommer att genomföras.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på framställning RRS17 och samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

1 framställning / redogörelse, 6 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2005-05-19
Justering: 2005-06-02
Betänkande publicerat: 2005-06-08
Trycklov: 2005-06-08
Reservationer 8
Betänkande 2004/05:FIU20

Alla beredningar i utskottet

2005-05-19, 2005-05-12

Ja till riktlinjerna för den ekonomiska politiken (FiU20)

Finansutskottets majoritet (s, v och mp) föreslår att riksdagen säger ja till regeringens ekonomiska vårproposition. Den ekonomiska vårpropositionen innehåller riktlinjer för den ekonomiska politiken och riktlinjer för arbetet med statsbudgeten för nästa år. Finansutskottet och regeringen konstaterar att den svenska ekonomin är stark - inflationen är låg och de offentliga finanserna är sunda. En rad satsningar föreslås för att få fler i arbete. Arbetsgivare som anställer arbetslösa ska få en skatterabatt som motsvarar 85 procent av lönekostnaden. Lönebidrag är det bidrag som offentliga arbetsgivare får av staten när de anställer exempelvis arbetshandikappade. Arbetsförmedlingen ska förbättras och företagandet stimuleras. 2006 kommer 1 procent av bruttonationalinkomsten (BNI) gå till internationellt bistånd. En nationell handlingsplan mot könsdiskriminerande löneskillnader kommer att presenteras 2005. En grön skatteväxling på ytterligare drygt 16 miljarder kronor kommer att genomföras fram till 2010. Olika åtgärder sätts in mot skatte- och bidragsfusket. Bland annat kommer skattekontrollerna att bli bättre. Satsningar på bland annat medicinsk och teknisk forskning och forskning till stöd för hållbar utveckling kommer att genomförs.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2005-06-17
4

Beslut

Beslut: 2005-06-18
5 förslagspunkter, 4 acklamationer, 1 votering

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Riktlinjer för den ekonomiska politiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner de riktlinjer för den ekonomiska politiken som regeringen förordar och tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anfört (avsnitt 2.3).
Därmed bifaller riksdagen delvis motionerna
2004/05:Fi13 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (m) yrkande 1,
2004/05:Fi14 av Lars Leijonborg m.fl. (fp) yrkande 1,
2004/05:Fi15 av Göran Hägglund m.fl. (kd) yrkandena 1 i denna del och 2 samt
2004/05:Fi16 av Maud Olofsson m.fl. (c) yrkande 1 i denna del och
avslår proposition 2004/05:100 punkt 1 i denna del.

Reservation 1 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1150029
m04708
c08014
fp04008
kd02805
v23005
mp14003
-1001
Totalt153123073

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Mål för budgetpolitiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Fi13 yrkande 2 i denna del, 2004/05:Fi14 yrkande 3 och 2004/05:Fi15 yrkandena 3 och 4.

Reservation 2 (m, c, fp, kd)

3. Riktlinjer för budgetpolitiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner det förslag till riktlinjer för budgetpolitiken som regeringen förordar och tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anfört (avsnitt 4.5).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2004/05:100 punkt 1 och avslår motionerna 2004/05:Fi13 yrkande 2 i denna del, 2004/05:Fi14 yrkandena 2 och 4, 2004/05:Fi15 yrkandena 1 och 5 samt 2004/05:Fi16 yrkande 1.

Reservation 3 (m)
Reservation 4 (fp)
Reservation 5 (kd)
Reservation 6 (c)

4. Användning av inkomstavdrag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår framställning 2004/05:RRS17 och motionerna
2004/05:Fi12 av Karin Pilsäter m.fl. (fp) yrkandena 1-3 och
2004/05:Fi13 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (m) yrkande 3.

Reservation 7 (m, c, fp, kd)

5. Utgiftsområdesfördelningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2004/05:Fi17 av Göran Lennmarker m.fl. (m).

Reservation 8 (m)