Riktlinjer för den ekonomiska politiken, utgiftstak, ändrade anslag för budgetåret 1997, m.m.

Finansutskottets betänkande 1996/97:FiU20

Ärendet är avslutat

Beslutat: 11 juni 1997

Beslut

Ekonomiska vårpropositionen (FiU20)

Riksdagen godkände i allt väsentligt regeringens förslag i den ekonomiska vårpropositionen. Beslutet innebär för 1997 bland annat ökade statsbidrag till kommuner och landsting, resursarbeten enligt den så kallade Kalmarmodellen, utökad vuxenutbildningssatsning och tillfällig avgångsersättning för äldre arbetslösa. Dessa åtgärder ingår i regeringens fempunktsprogram för arbete och utbildning fram till år 2000, som riksdagen ställde sig bakom. Programmet omfattar totalt 16,3 miljarder kronor, och för 1997 satsas 5,5 miljarder. När det gäller resursarbeten blev det en delvis annorlunda teknisk utformning av åtgärden jämfört med regeringens förslag. Ersättningen ska inte betalas ut i form av arbetslöshetsersättning utan i form av lön. Arbetsgivaren ska sedan i efterskott kunna få ersättning från Arbetsmarknadsverket. Regeringens förslag om aktivare användning av arbetslöshetsersättningen godkändes med den ändringen att åtgärden även ska kunna bedrivas på deltid. Riksdagens beslut om inkomstförändringar innebär bland annat att beskattningen av små och medelstora företag lindras genom att det så kallade löneunderlaget utvidgas. Dessutom utvidgas nedsättningen av arbetsgivaravgifter med särskild inriktning mot mindre företag till att omfatta en lönesumma på högst 850 000 kr per år. Riksdagen ansåg, liksom regeringen, att de tidigare fastställda utgiftstaken för 1998 och 1999 ska ligga fast. Regeringens förslag till utgiftstak för år 2000 godkändes. Vidare accepterades en preliminär fördelning av utgifterna på olika utgiftsområden för 1998-2000 som riktlinje för regeringens fortsatta budgetarbete.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.