Riktlinjer för den ekonomiska politiken, utgiftstak, skattefrågor, m.m.

Finansutskottets betänkande 1998/99:FiU20

Ärendet är avslutat

Beslutat: 15 juni 1999

Beslut

Riktlinjer för den ekonomiska politiken, utgiftstak, skattefrågor (FiU20)

Riksdagen godkände regeringens ekonomiska vårproposition med förslag om utgiftstak för staten t.o.m. år 2002 och en preliminär fördelning av statsutgifterna på olika utgiftsområden. Utgiftstaken för åren 2000 och 2001 ligger fast på 761 respektive 786 miljarder kronor. För år 2002 beslutades om ett utgiftstak på 810 miljarder kronor. Grunden är god för en relativt hög tillväxt under de närmaste åren. Överskottet i de offentliga finanserna växer. Den svenska inflationen är en av de lägsta i EU-området. Riksdagen ställde sig bakom regeringens inriktning av den ekonomiska politiken och budgetpolitiken. Den ekonomiska politiken inriktas på full sysselsättning, prisstabilitet och ett offentligt överskott på i genomsnitt 2 procent av BNP sett över en konjunkturcykel. Riksdagen ställde sig vidare bakom regeringens förslag på skatteområdet. Fastighetsskatten för hyreshus bestämdes till 1,3 procent även under år 2000 och småhusens taxeringsvärden fryses under samma år. El- och hybridbilar som blir skattepliktiga efter den 1 juli 1999 får en femårig befrielse från fordonsskatten.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Riktlinjer för den ekonomiska politiken, utgiftstak, skattefrågor (FiU20)

Finansutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens ekonomiska vårproposition med förslag om utgiftstak för staten t.o.m. år 2002 och en preliminär fördelning av statsutgifterna på olika utgiftsområden. Utgiftstaken för åren 2000 och 2001 ligger fast på 761 respektive 786 miljarder kronor. För år 2002 föreslås ett utgiftstak på 810 miljarder kronor. Utskottet bedömer att grunden är god för en relativt hög tillväxt under de närmaste åren. Överskottet i de offentliga finanserna växer. Den svenska inflationen är en av de lägsta i EU-området. Utskottet ställer sig bakom regeringens inriktning av den ekonomiska politiken och budgetpolitiken. Den ekonomiska politiken inriktas på full sysselsättning, prisstabilitet och ett offentligt överskott på i genomsnitt 2 procent av BNP sett över en konjunkturcykel. Utskottet ställer sig vidare bakom regeringens förslag på skatteområdet. Fastighetsskatten för hyreshus bestäms till 1,3 procent även under år 2000 och småhusens taxeringsvärden fryses under samma år. El- och hybridbilar som blir skattepliktiga efter den 1 juli 1999 får en femårig befrielse från fordonsskatten.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.