Riktlinjer för den ekonomiska politiken, utgiftstak, skattefrågor m.m.

Finansutskottets betänkande 2000/01:FiU20

Ärendet är avslutat

Beslutat: 14 juni 2001

Beslut

Riktlinjer för den ekonomiska politiken och utgiftstak (FiU20)

Riksdagen godkände regeringens ekonomiska vårproposition med förslag om utgiftstak t.o.m. 2004 och en preliminär fördelning av statsutgifterna på olika utgiftsområden. Fördelningen ska utgöra riktlinjer för regeringens fortsatta arbete med budgetpropositionen som kommer att presenteras den 20 september. Sverige står starkt trots en internationell avmattning i ekonomin. Förutsatt att nedgången i den internationella konjunkturen inte kraftigt fördjupas kommer den svenska ekonomin att växa med mellan 2 % och 3 % under de närmaste åren. De senaste årens höga tillväxt har skapat utrymme för ett antal rättvisereformer. Det innebär bl.a. att maxtaxan genomförs, föräldraförsäkringen utökas och ersättningen vid de s.k. garantidagarna höjs. Tandvården tillförs ytterligare medel och satsningar görs för att minska köer och förbättra tillgängligheten i vården. Förbättringen av de offentliga finanserna har resulterat i att den offentliga sektorns nettoskuld eliminerats. Vid årets slut väntas nettoförmögenheten motsvara 3,5 % av BNP för att därefter successivt växa till drygt 9 % 2004. Som mål för budgetpolitiken gäller att de långsiktiga finanserna ska uppvisa ett överskott på i genomsnitt 2 % av BNP sett över en konjunkturcykel. Riksdagen gjorde, med anledning av motionsförslag, ett tillkännagivande till regeringen om behovet av könsuppdelad statistik.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen (yrkandena 1-5). Delvis bifall till motion Fi34 om könsuppdelad statistik. Avslag på övriga motioner. Skrivelsen läggs till handlingarna.
Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2001-05-08, 2001-05-15, 2001-05-18

Riktlinjer för den ekonomiska politiken och utgiftstak (FiU20)

Finansutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens ekonomiska vårproposition med förslag om utgiftstak t.o.m. 2004 och en preliminär fördelning av statsutgifterna på olika utgiftsområden. Fördelningen ska utgöra riktlinjer för regeringens fortsatta arbete med budgetpropositionen som kommer att presenteras den 20 september. Sverige står starkt trots en internationell avmattning i ekonomin. Förutsatt att nedgången i den internationella konjunkturen inte kraftigt fördjupas kommer den svenska ekonomin att växa med mellan 2 % och 3 % under de närmaste åren. De senaste årens höga tillväxt har skapat utrymme för ett antal rättvisereformer. Det innebär bl.a. att maxtaxan genomförs, föräldraförsäkringen utökas och ersättningen vid de s.k. garantidagarna höjs. Tandvården tillförs ytterligare medel och satsningar görs för att minska köer och förbättra tillgängligheten i vården. Förbättringen av de offentliga finanserna har resulterat i att den offentliga sektorns nettoskuld eliminerats. Vid årets slut väntas nettoförmögenheten motsvara 3,5 % av BNP för att därefter successivt växa till drygt 9 % 2004. Som mål för budgetpolitiken gäller att de långsiktiga finanserna ska uppvisa ett överskott på i genomsnitt 2 % av BNP sett över en konjunkturcykel. Utskottet föreslår vidare, med anledning av motionsförslag, att riksdagen gör ett tillkännagivande till regeringen om behovet av könsuppdelad statistik.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.