Riktlinjer för den ekonomiska politiken

Finansutskottets betänkande 2007/08:FiU20

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 juni 2008

Beslut

Riktlinjer för den ekonomiska politiken (FiU20)

Riksdagen sade ja till de riktlinjer för den ekonomiska politiken, budgetpolitiken och skattepolitiken som regeringen föreslår i 2008 års ekonomiska vårproposition. Riksdagen delar regeringens bedömning av ekonomins utveckling de närmaste åren. Huvudscenariot bygger på att den finansiella turbulensen ebbar ut under slutet av året och att spridningseffekterna till den reala ekonomin blir relativt begränsade. Riksdagen instämmer också i regeringens bedömning att det finns ett visst utrymme för ofinansierade reformer på både inkomst- och utgiftssidan under åren 2009-2010.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Redogörelserna läggs till handlingarna. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2008-05-13, 2008-05-22

Riktlinjer för den ekonomiska politiken (FiU20)

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till de riktlinjer för den ekonomiska politiken, budgetpolitiken och skattepolitiken som regeringen föreslår i 2008 års ekonomiska vårproposition. Utskottet delar regeringens bedömning av ekonomins utveckling de närmaste åren. Huvudscenariot bygger på att den finansiella turbulensen ebbar ut under slutet av året och att spridningseffekterna till den reala ekonomin blir relativt begränsade. Utskottet instämmer också i regeringens bedömning att det finns ett visst utrymme för ofinansierade reformer på både inkomst- och utgiftssidan under åren 2009-2010.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.