Riktlinjer för den ekonomiska politiken

Finansutskottets betänkande 2016/17:FiU20

Ärendet är avslutat

Beslutat: 21 juni 2017

Beslut

Ja till regeringens riktlinjer för den ekonomiska politiken (FiU20)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag på riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken i den ekonomiska vårpropositionen.

Finansutskottet, som berett ärendet,  välkomnar att regeringen ansluter sig till den breda parlamentariska uppslutning i Överskottsmålskommittén om att ändra överskottsmålets nivå till en tredjedels procent av BNP, komplettera det finanspolitiska ramverket med ett skuldankare och införa ett ordnat system för en återkommande översyn av målnivån.

BNP-tillväxten i Sverige har varit hög under de senaste åren, finansutskottet delar regeringens bedömning att BNP-tillväxten för 2017 också blir relativt hög, 2,6 procent. Det i sin tur väntas leda till att sysselsättningen stiger och att arbetslösheten sjunker från 6,6 procent 2017 till 6,2 procent 2020.

Målet om att Sverige ska ha EU:s lägsta arbetslöshet 2020 ska vara vägledande för den ekonomiska politiken. Politiken bör därför fortsätta att inriktas på att ytterligare förbättra kunskaperna och minska ojämlikheterna, bland annat genom att utbilda fler lärare, öka lärartätheten och attraktiviteten i läraryrket. Även vården och omsorgen ska vara jämlik och trygg och utskottet anser liksom regeringen att politiken borde inriktas på att öka resurserna till vården.

Finansutskottet håller också med regeringen om att klimatet är vår tids ödesfråga. Miljön och klimatet behöver därför fortsätta att integreras i de politikområden där drivkrafterna och lösningarna till miljöproblematiken finns.

Riksdagen lade också regeringens skrivelse till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet. Skrivelsen handlade om Riksrevisionens rapport om transparensen i budgetpropositionen för 2017. Riksrevisionen pekar där på brister kring utgiftstaket och regeringens redovisning. Med anledning av det riktade riksdagen två tillkännagivanden till regeringen:

  • Regeringen bör redovisa sysselsättningseffekter av de reformer som föreslås och aviseras i budgetpropositionen. Riksdagen konstaterar att regeringen inte är transparent med sin redovisning.
  • Regeringen bör sätta utgiftstaket på en nivå så att det återfår sin styrande effekt. I dag är marginalerna för utgifter i statens budget mycket stora. Det kan bland annat göra att utgiftstaket inte längre fungerar som stöd för att uppnå överskottsmålet.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Skrivelsen läggs till handlingarna. Bifall till motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

19 motioner, 1 proposition, 1 skrivelse

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-05-30
Justering: 2017-06-15
Trycklov: 2017-06-16
Reservationer 7
Betänkande 2016/17:FiU20

Ja till regeringens riktlinjer för den ekonomiska politiken (FiU20)

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag på riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken i den ekonomiska vårpropositionen.

Finansutskottet välkomnar att regeringen ansluter sig till den breda parlamentariska uppslutning i Överskottsmålskommittén om att ändra överskottsmålets nivå till en tredjedels procent av BNP, komplettera det finanspolitiska ramverket med ett skuldankare och införa ett ordnat system för en återkommande översyn av målnivån.

BNP-tillväxten i Sverige har varit hög under de senaste åren, finansutskottet delar regeringens bedömning att BNP-tillväxten för 2017 också blir relativt hög, 2,6 procent. Det i sin tur väntas leda till att sysselsättningen stiger och att arbetslösheten sjunker från 6,6 procent 2017 till 6,2 procent 2020.

Målet om att Sverige ska ha EU:s lägsta arbetslöshet 2020 ska vara vägledande för den ekonomiska politiken. Politiken bör därför fortsätta att inriktas på att ytterligare förbättra kunskaperna och minska ojämlikheterna, bland annat genom att utbilda fler lärare, öka lärartätheten och attraktiviteten i läraryrket. Även vården och omsorgen ska vara jämlik och trygg och utskottet anser liksom regeringen att politiken borde inriktas på att öka resurserna till vården.

Finansutskottet håller också med regeringen om att klimatet är vår tids ödesfråga. Miljön och klimatet behöver därför fortsätta att integreras i de politikområden där drivkrafterna och lösningarna till miljöproblematiken finns.

Finansutskottet föreslår också att riksdagen lägger regeringens skrivelse till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet. Skrivelsen handlar om Riksrevisionens rapport om transparensen i budgetpropositionen för 2017. Riksrevisionen pekar där på brister kring utgiftstaket och regeringens redovisning. Med anledning av det föreslår utskottet att riksdagen riktar två tillkännagivanden till regeringen:

  • Regeringen bör redovisa sysselsättningseffekter av de reformer som föreslås och aviseras i budgetpropositionen. Utskottet konstaterar att regeringen inte är transparent med sin redovisning.
  • Regeringen bör sätta utgiftstaket på en nivå så att det återfår sin styrande effekt. I dag är marginalerna för utgifter i statens budget mycket stora. Det kan bland annat göra att utgiftstaket inte längre fungerar som stöd för att uppnå överskottsmålet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2017-06-20
Debatt i kammaren: 2017-06-21
4

Beslut

Beslut: 2017-06-21
4 förslagspunkter, 1 acklamation, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 21 juni 2017

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner de riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken som regeringen föreslår.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:100 punkt 1 och avslår motionerna

2016/17:875 av Hanna Westerén m.fl. (S),

2016/17:966 av Sara Karlsson och Lawen Redar (båda S),

2016/17:1077 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 7,

2016/17:1087 av Mats Persson m.fl. (L),

2016/17:1093 av Finn Bengtsson (M),

2016/17:1098 av Finn Bengtsson (M),

2016/17:1116 av Anette Åkesson (M) yrkandena 1 och 2,

2016/17:1515 av Göran Pettersson (M),

2016/17:1555 av Finn Bengtsson m.fl. (M),

2016/17:1804 av Karin Svensson Smith (MP),

2016/17:2474 av Håkan Svenneling m.fl. (V) yrkande 9,

2016/17:2777 av Teres Lindberg m.fl. (S),

2016/17:3354 av Jakob Forssmed m.fl. (KD) yrkande 2,

2016/17:3722 av Annie Lööf m.fl. (C),

2016/17:3726 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD),

2016/17:3727 av Anna Kinberg Batra och Ulf Kristersson (båda M),

2016/17:3728 av Andreas Carlson m.fl. (KD) och

2016/17:3730 av Jan Björklund m.fl. (L).

Reservation 1 (M)
Reservation 2 (SD)
Reservation 3 (C)
Reservation 4 (L)
Reservation 5 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 104 0 0 9
M 0 75 0 8
SD 0 40 1 6
MP 22 0 1 2
C 0 0 19 3
V 18 0 0 3
L 0 0 18 1
KD 0 0 15 1
- 0 2 1 0
Totalt 144 117 55 33


2. Transparensen i budgetpropositionen för 2017

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen lägger skrivelse 2016/17:138 till handlingarna.

3. Redovisning av sysselsättningseffekter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen bör redovisa sysselsättningseffekter av de reformer som föreslås och aviseras i budgetpropositionen och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motion

2016/17:3702 av Ulf Kristersson m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 1.

Reservation 6 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (S, MP, V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 1 103 0 9
M 75 0 0 8
SD 41 0 0 6
MP 1 22 0 2
C 19 0 0 3
V 0 18 0 3
L 18 0 0 1
KD 15 0 0 1
- 2 0 1 0
Totalt 172 143 1 33


4. Utgiftstakets styrande effekt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen bör sätta utgiftstak så att de återfår sin styrande effekt och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motion

2016/17:3702 av Ulf Kristersson m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 2.

Reservation 7 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (S, MP, V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 0 104 0 9
M 75 0 0 8
SD 41 0 0 6
MP 0 23 0 2
C 19 0 0 3
V 0 18 0 3
L 18 0 0 1
KD 15 0 0 1
- 2 0 1 0
Totalt 170 145 1 33