Riktlinjer för den ekonomiska politikenoch budgetpolitiken(prop. 2001/02:100, skr. 2001/02:101)

Finansutskottets betänkande 2001/02:FIU20

Ärendet är avslutat

Beslutat: 13 juni 2002

Beslut

Riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken (FiU20)

Riksdagen godkände regeringens förslag i den ekonomiska vårpropositionen om inriktningen för den ekonomiska politiken, budgetpolitiken och skattepolitiken. Inriktningen är full sysselsättning, ett offentligt överskott om 2 % av BNP i genomsnitt över en konjunkturcykel och prisstabilitet. Riksdagen beslutade förra året om en ny ordning för hur den ekonomiska vårpropositionen ska utformas. Det innebär att propositionen numera inte innehåller förslag om utgiftstak. Beslut om utgiftstak för de närmaste tre åren fattar riksdagen i stället på hösten efter förslag i budgetpropositionen.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

5 motioner, 1 proposition, 1 skr
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2002-05-21
Justering: 2002-05-30
Trycklov: 2002-06-03
Reservationer 10
Betänkande 2001/02:FIU20

Alla beredningar i utskottet

2002-05-21, 2002-05-16, 2002-05-14

Riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken (FiU20)

Finansutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag i den ekonomiska vårpropositionen om inriktningen för den ekonomiska politiken, budgetpolitiken och skattepolitiken. Inriktningen är full sysselsättning, ett offentligt överskott om 2 % av BNP i genomsnitt över en konjunkturcykel och prisstabilitet. Riksdagen beslutade förra året om en ny ordning för hur den ekonomiska vårpropositionen ska utformas. Det innebär att propositionen numera inte innehåller förslag om utgiftstak. Beslut om utgiftstak för de närmaste tre åren fattar riksdagen i stället på hösten efter förslag i budgetpropositionen.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2002-06-13
4

Beslut

Beslut: 2002-06-13
5 förslagspunkter, 1 acklamation, 4 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Riktlinjer för den ekonomiska politiken (avsnitten 1.1-1.3)

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner de riktlinjer för den ekonomiska politiken som regeringen förordar och tillkännager för regeringen vad utskottet anfört (avsnitt 1.3). Därmed bifaller riksdagen proposition 2001/02:100 punkt 1 och avslår motionerna 2001/02:Fi36 av Bo Lundgren m.fl. (m) yrkande 1, 2001/02:Fi37 av Alf Svensson m.fl. (kd) yrkandena 1, 2, 4 och 5, 2001/02:Fi38 av Agne Hansson m.fl. (c) yrkande 1 samt 2001/02:Fi39 av Lars Leijonborg m.fl. (fp) yrkandena 1 och 4.

Reservation 1 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1170014
m069012
c01404
fp01402
kd03804
v37006
mp15001
-0000
Totalt169136044

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Riktlinjer för budgetpolitiken (avsnitt 2.2.3)

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner det förslag till riktlinjer för budgetpolitiken som regeringen förordar och tillkännager för regeringen vad utskottet anfört (avsnitt 2.2). Därmed bifaller riksdagen proposition 2001/02:100 punkt 2 och avslår motionerna 2001/02:Fi36 av Bo Lundgren m.fl. (m) yrkande 2 i denna del, 2001/02:Fi37 av Alf Svensson m.fl. (kd) yrkande 3 i denna del, 2001/02:Fi38 av Agne Hansson m.fl. (c) yrkande 2 samt 2001/02:Fi39 av Lars Leijonborg m.fl. (fp) yrkande 3.

Reservation 2 (m)
Reservation 3 (c)
Reservation 4 (fp)
Reservation 5 (kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (m)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1170014
m069012
c00144
fp00142
kd10374
v37006
mp15001
-0101
Totalt170706544

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Riktlinjer för skattepolitiken (avsnitt 2.2.4)

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Fi36 av Bo Lundgren m.fl. (m) yrkande 2 i denna del, 2001/02:Fi37 av Alf Svensson m.fl. (kd) yrkande 3 i denna del, 2001/02:Fi38 av Agne Hansson m.fl. (c) yrkande 3 samt 2001/02:Fi39 av Lars Leijonborg m.fl. (fp) yrkande 2.

Reservation 6 (m)
Reservation 7 (kd)
Reservation 8 (c)
Reservation 9 (fp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1170014
m006813
c00135
fp00142
kd03804
v37006
mp15001
-0011
Totalt169389646

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

4. Riktlinjer för kommunernas ekonomi (avsnitt 3.1)

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Fi40 av Gudrun Schyman m.fl. (v).

Reservation 10 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 10 (v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1170014
m690012
c13005
fp14002
kd37005
v03706
mp0000
-1001
Totalt25152046

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

5. Årsredovisning för staten 2001 (avsnitt 4.1)

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen lägger skrivelse 2001/02:101 Årsredovisning för staten 2001 till handlingarna.