Samhall

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2021/22:AU4

Ärendet är avslutat

Beslutat: 29 september 2021

Beslut

En utredning av Samhall bör tillsättas (AU4)

Samhall ska undersökas

Samhall är ett företag som
ordnar jobb till
vissa personer med funktionsnedsättning
som har svårt att få andra jobb.

Många har nu kritiserat Samhall.
Bland annat för att jobben som Samhall ordnat
inte har varit anpassade
till vissa funktionsnedsatta.

Därför har riksdagen bestämt att
det ska undersökas om kritiken stämmer.

Riksdagen ser behov av att göra en extern utredning av Samhall och riktade därför ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om det.

Bakgrunden är bland annat tidigare kritik mot Samhall, vars uppdrag är att skapa meningsfulla och utvecklande arbeten åt personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. Kritiken har exempelvis handlat om risk för osund konkurrens, samt risk för att högre krav på arbetsförmåga gör att färre i målgruppen har chans att få anställning inom Samhall.

Tillkännagivandet om en extern utredning har sin grund i ett så kallat utskottsinitiativ från arbetsmarknadsutskottet. Ett utskottsinitiativ betyder att förslaget har väckts i utskottet och inte bygger på ett regeringsförslag eller en riksdagsmotion.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till initiativ om tillkännagivande om att regeringen bör tillsätta en extern utredning om Samhall och återkomma till riksdagen med en redovisning av resultatet.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2021-06-03, 2021-09-21

En utredning av Samhall bör tillsättas (AU4)

Arbetsmarknadsutskottet ser behov av att göra en extern utredning av Samhall och föreslår därför att riksdagen ska rikta ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om det.

Bakgrunden är bland annat tidigare kritik mot Samhall, vars uppdrag är att skapa meningsfulla och utvecklande arbeten åt personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. Kritiken har exempelvis handlat om risk för osund konkurrens, samt risk för att högre krav på arbetsförmåga gör att färre i målgruppen har chans att få anställning inom Samhall.

Förslaget till tillkännagivande om en extern utredning är ett så kallat utskottsinitiativ från arbetsmarknadsutskottet. Ett utskottsinitiativ betyder att förslaget har väckts i utskottet och inte bygger på ett regeringsförslag eller en riksdagsmotion.

 

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.