Samlad struktur för tillhandahållande av lokal statlig service

Konstitutionsutskottets bet 2018/19:KU35

Ärendet är avslutat

Beslutat: 24 april 2019

Beslut

Statens servicecenter får ny roll i att erbjuda statlig service på lokal nivå (KU35)

Försäkringskassan, Skatteverket och Pensionsmyndigheten samverkar vid servicekontor för att erbjuda medborgarna hjälp med sina olika frågor på ett och samma ställe. Regeringen har föreslagit lagändringar som kommer att innebära att den lokala statliga servicen som erbjuds vid servicekontoren ska samlas i en sammanhållen organisation som Statens servicecenter ska ansvara för. Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket ska bli skyldiga att ansluta sig till den nya organisationen. I framtiden kan även andra myndigheter, som Arbetsförmedlingen, komma att ingå i den nya organisationen. Men det behöver utredas först.

När Statens servicecenter tar över ansvaret för servicekontoren bedömer regeringen också att det behövs en ny bestämmelse i offentlighets- och sekretesslagen som reglerar vilka sekretessregler som ska gälla för de handlingar som lämnas in till eller upprättas vid Statens servicecenter. Myndigheten ska då använda samma sekretessbestämmelser som gäller hos den myndighet för vilken handlingen har tagits emot eller upprättats. Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Lagändringarna börjar gälla den 1 juni 2019.

Riksdagen sa samtidigt nej till sju andra motionsförslag från den allmänna motionstiden 2018 om bland annat bättre tillgång till statlig service. Anledningen är bland annat att det redan pågår en kartläggning av vilken statlig service som erbjuds i länen och kommunerna.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

8 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2019-04-04
Justering: 2019-04-11
Trycklov: 2019-04-12
Reservationer 3
bet 2018/19:KU35

Alla beredningar i utskottet

2019-04-04, 2019-03-26

Statens servicecenter bör få ny roll i att erbjuda statlig service på lokal nivå (KU35)

Försäkringskassan, Skatteverket och Pensionsmyndigheten samverkar vid servicekontor för att erbjuda medborgarna hjälp med sina olika frågor på ett och samma ställe. Regeringen föreslår nu lagändringar som kommer att innebära att den lokala statliga servicen som erbjuds vid servicekontoren ska samlas i en sammanhållen organisation som Statens servicecenter ska ansvara för. Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket ska bli skyldiga att ansluta sig till den nya organisationen. I framtiden kan även andra myndigheter, som Arbetsförmedlingen, komma att ingå i den nya organisationen. Men det behöver utredas först.

När Statens servicecenter tar över ansvaret för servicekontoren bedömer regeringen också att det behövs en ny bestämmelse i offentlighets- och sekretesslagen som reglerar vilka sekretessregler som ska gälla för de handlingar som lämnas in till eller upprättas vid Statens servicecenter. Myndigheten ska då använda samma sekretessbestämmelser som gäller hos den myndighet för vilken handlingen har tagits emot eller upprättats. Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Lagändringarna ska börja gälla den 1 juni 2019.

Utskottet föreslår samtidigt att riksdagen säger nej till sju andra motionsförslag från den allmänna motionstiden 2018 om bland annat bättre tillgång till statlig service. Anledningen är bland annat att det redan pågår en kartläggning av vilken statlig service som erbjuds i länen och kommunerna.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2019-04-23
Debatt i kammaren: 2019-04-24
4

Beslut

Beslut: 2019-04-24
2 förslagspunkter, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 24 april 2019

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Samlad struktur för tillhandahållande av lokal statlig service

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om viss gemensam offentlig service,
2. lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2018/19:47 punkterna 1 och 2 samt avslår motion

2018/19:3033 av Matheus Enholm m.fl. (SD) yrkandena 1 och 2.

Reservation 1 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 87 0 0 13
M 63 0 0 7
SD 0 58 0 4
C 26 0 0 5
V 26 0 0 2
KD 19 0 0 3
L 16 0 0 3
MP 13 0 0 3
- 0 0 0 1
Totalt 250 58 0 41


2. Tillgång till lokal statlig service

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:155 av Eric Palmqvist m.fl. (SD) yrkande 4,

2018/19:628 av Dennis Dioukarev (SD),

2018/19:775 av Betty Malmberg (M) yrkande 1,

2018/19:1815 av Anna-Caren Sätherberg och Kalle Olsson (båda S),

2018/19:2492 av Per Åsling (C) yrkande 1,

2018/19:2694 av Helena Lindahl m.fl. (C) yrkande 22 och

2018/19:2736 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 62.

Reservation 2 (SD)
Reservation 3 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 86 0 0 14
M 63 0 0 7
SD 1 0 57 4
C 26 0 0 5
V 26 0 0 2
KD 0 19 0 3
L 16 0 0 3
MP 12 0 1 3
- 0 0 0 1
Totalt 230 19 58 42