Samordnad prövning av buller enligt miljöbalken och plan- och bygglagen

Civilutskottets bet 2013/14:CU33

Ärendet är avslutat

Beslutat: 25 juni 2014

Beslut

Bullerprövning enligt miljöbalken och plan- och bygglagen samordnas (CU33)

Ett hinder för bostadsbyggande är osäkerhet om hur buller från till exempel trafik ska hanteras vid planering och byggande av nya bostäder. Därför ändras nu miljöbalken och plan- och bygglagen så att de stämmer bättre överens med varandra. I plan-och bygglagen införs nya krav på att förebygga att det uppstår problem med buller som kan påverka människors hälsa vid utformningen och placeringen av bostäder. Det ställs också nya krav på redovisning av bullervärden vid planläggning och prövning av bygglov.

Den myndighet som kontrollerar buller från omgivningen vid bostäder enligt miljöbalken ska i de flesta fallen inte få besluta om till exempel förbud, om beräknade bullervärden har angetts i en planbeskrivning till en detaljplan eller i ett bygglov och bullret inte överskrider dessa värden.

De nya reglerna börjar gälla den 2 januari 2015. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

8 motioner, 2 propositioner
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2014-05-27
Justering: 2014-06-12
Betänkande publicerat: 2014-06-16
Trycklov: 2014-06-16
Reservationer 3
bet 2013/14:CU33

Alla beredningar i utskottet

2014-05-27, 2014-05-13

Bullerprövning enligt miljöbalken och plan- och bygglagen samordnas (CU33)

Ett hinder för bostadsbyggande är osäkerhet om hur buller från till exempel trafik ska hanteras vid planering och byggande av nya bostäder. Därför ändras nu miljöbalken och plan- och bygglagen så att de stämmer bättre överens med varandra. I plan-och bygglagen införs nya krav på att förebygga att det uppstår problem med buller som kan påverka människors hälsa vid utformningen och placeringen av bostäder. Det ställs också nya krav på redovisning av bullervärden vid planläggning och prövning av bygglov.

Den myndighet som kontrollerar buller från omgivningen vid bostäder enligt miljöbalken ska i de flesta fallen inte få besluta om till exempel förbud, om beräknade bullervärden har angetts i en planbeskrivning till en detaljplan eller i ett bygglov och bullret inte överskrider dessa värden.

De nya reglerna börjar gälla den 2 januari 2015. Civilutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2014-06-23
Debatt i kammaren: 2014-06-24
4

Beslut

Beslut: 2014-06-25
2 förslagspunkter, 1 acklamation, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 25 juni 2014

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Regeringens lagförslag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i miljöbalken,
2. lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:128 punkterna 1 och 2 samt avslår motion
2013/14:C8 av Jan Lindholm m.fl. (MP, V) yrkande 1.

Reservation 1 (MP, V)

2. Föreskrifter om riktvärden för buller

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2013/14:C8 yrkande 2, 2013/14:C251, 2013/14:C308 yrkandena 1 och 2 samt 2013/14:C319 yrkandena 1 och 2.

Reservation 2 (MP, V)
Reservation 3 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S103009
M100007
MP02203
FP24000
C20003
SD00182
V01702
KD15004
Totalt262391830

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag