Samordning av stöd till barn och unga med funktionsnedsättning

Socialutskottets betänkande 2011/12:SoU6

Ärendet är avslutat

Beslutat: 25 januari 2012

Beslut

Stödet till barn och unga med funktionsnedsättning behöver samordnas bättre (SoU6)

Det finns stora problem med samordningen av stödet till barn och unga med funktionsnedsättning. Det konstaterar socialutskottet efter att ha tagit del av Riksrevisionens granskning. Trots många satsningar har de olika instanser i samhället som ger stöd till barn och unga med funktionsnedsättning fortfarande problem med att samverka. Följden blir att ansvaret för samordningen ligger hos föräldrarna.

Regeringen planerar att göra en djupare analys av hur stödet och regelverket fungerar, där även åtgärder inom samverkan och samordning ska ingå. Utskottet välkomnar detta. Utskottet har fått veta att regeringen planerar att starta en försöksverksamhet med samordnare. Utskottet förutsätter att försöksverksamheten ges hög prioritet och påbörjas under 2012, samt att regeringen återkommer till riksdagen med en redovisning när försöksverksamheten har utvärderats. Riksdagen avslutade ärendet med detta.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

6 motioner, 1 skr
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2011-11-22
Justering: 2011-12-13
Betänkande publicerat: 2011-12-20
Trycklov: 2011-12-20
Betänkande 2011/12:SoU6

Stödet till barn och unga med funktionsnedsättning behöver samordnas bättre (SoU6)

Det finns stora problem med samordningen av stödet till barn och unga med funktionsnedsättning. Det konstaterar socialutskottet efter att ha tagit del av Riksrevisionens granskning. Trots många satsningar har de olika instanser i samhället som ger stöd till barn och unga med funktionsnedsättning fortfarande problem med att samverka. Följden blir att ansvaret för samordningen ligger hos föräldrarna.

Regeringen planerar att göra en djupare analys av hur stödet och regelverket fungerar, där även åtgärder inom samverkan och samordning ska ingå. Utskottet välkomnar detta. Utskottet har fått veta att regeringen planerar att starta en försöksverksamhet med samordnare. Utskottet förutsätter att försöksverksamheten ges hög prioritet och påbörjas under 2012, samt att regeringen återkommer till riksdagen med en redovisning när försöksverksamheten har utvärderats. Utskottet föreslår att riksdagen avslutar ärendet med detta.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2012-01-25
4

Beslut

Beslut: 2012-01-25
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Samordning av stöd till barn och unga med funktionsnedsättning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:So4 av Lena Hallengren m.fl. (S),
2011/12:So5 av Margareta Sandstedt (SD),
2011/12:So313 av Camilla Waltersson Grönvall (M),
2011/12:So515 av Ann-Christin Ahlberg (S),
2011/12:So637 av Per Ramhorn och Mattias Karlsson (båda SD) och
2011/12:A278 av Agneta Luttropp och Jan Lindholm (båda MP) yrkande 4 och
lägger skrivelse 2011/12:23 till handlingarna.