Samverkan, socialförsäkringens ersättningsnivåer och administration

Socialförsäkringsutskottets betänkande 1996/97:SfU12

Ärendet är avslutat

Beslutat: 10 juni 1997

Beslut

Sjukersättning (SfU12)

Riksdagen beslutade att höja ersättningsnivån för sjuk- och rehabiliteringspenning samt sjuklön till 80 procent. Det samma gällde ersättningsnivån för föräldrapenning, tillfällig föräldrapenning, havandeskapspenning, närståendepenning och särskild sjukpenning från det statliga personskadeskyddet. Minskningsregeln i sjukpenningförsäkringen ändrades så att kompletterande ersättning ska få ges även efter den 90:e dagen i en sjukperiod utan att sjukpenningen minskas. Riksdagen godkände även regeringens förslag till inriktningen av samverkansformer inom rehabiliteringsområdet. Bland annat ska gemensamma verksamhets- och handlingsplaner upprättas på central myndighets- och regionnivå liksom program för gemensam utbildning. De av regeringen föreslagna riktlinjerna för förändringar i socialförsäkringsadministrationen godkändes också. Riksdagen gjorde ett tillkännagivande till regeringen om att arbetsmarknadens parter bör ges rätt att nominera ledamöter i social-försäkrings-nämnderna. Detta eftersom nämnderna i många fall behandlar ärenden om förtidspension och ärenden enligt lagen om arbetsskadeförsäkring.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.