Samverkan vid kris - för ett säkrare samhälle

Försvarsutskottets betänkande 2005/06:FöU9

Ärendet är avslutat

Beslutat: 30 maj 2006

Beslut

Ny lag om kommuners och landstings ansvar vid kris (FöU9)

Riksdagen sade ja till regeringens förslag till ny lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Den nya lagen innehåller bestämmelser som syftar till att kommuner och landsting ska minska sårbarheten i sin verksamhet och ha en god förmåga att hantera krissituationer. Kommuner och landsting får en skyldighet att ta fram risk- och sårbarhetsanalyser ett ansvar för att se till att förtroendevalda och anställda får utbildning och övning för att kunna lösa sina uppgifter i en krissituation en skyldighet att till regional och central nivå rapportera om krisberedskapsläget före, under och efter en kris Regeringen har för riksdagen även redovisat en strategi för samhällets säkerhet. Där meddelar regeringen att den snart ska återkomma med förslag om en myndighet som kan leda arbetet över samtliga inblandade myndigheter vid en kris. Riksdagen har även behandlat ett stort antal motionsförslag om krisberedskap. I frågan om en nationell krishanteringsfunktion i Regeringskansliet vidhåller riksdagen sin tidigare uppfattning att det är upp till regeringen, inte riksdagen, att besluta om Regeringskansliets inre organisation.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen i denna del. Avslag på framställningen och motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

1 framställning / redogörelse, 27 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Från riksdagens organ

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2006-05-02
Justering: 2006-05-09
Betänkande publicerat: 2006-05-12
Trycklov: 2006-05-12
Reservationer 8
Betänkande 2005/06:FöU9

Alla beredningar i utskottet

2006-05-02, 2006-04-25

Ny lag om kommuners och landstings ansvar vid kris (FöU9)

Försvarsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag till ny lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Den nya lagen innehåller bestämmelser som syftar till att kommuner och landsting ska minska sårbarheten i sin verksamhet och ha en god förmåga att hantera krissituationer. Kommuner och landsting får

  • en skyldighet att ta fram risk- och sårbarhetsanalyser
  • ett ansvar för att se till att förtroendevalda och anställda får utbildning och övning för att kunna lösa sina uppgifter i en krissituation
  • en skyldighet att till regional och central nivå rapportera om krisberedskapsläget före, under och efter en kris

Regeringen har för riksdagen även redovisat en strategi för samhällets säkerhet. Där meddelar regeringen att den snart ska återkomma med förslag om en myndighet som kan leda arbetet över samtliga inblandade myndigheter vid en kris. Försvarsutskottet har även behandlat ett stort antal motionsförslag om krisberedskap. I frågan om en nationell krishanteringsfunktion i Regeringskansliet vidhåller försvarsutskottet sin tidigare uppfattning att det är upp till regeringen, inte riksdagen, att besluta om Regeringskansliets inre organisation.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2006-05-29
4

Beslut

Beslut: 2006-05-30
11 förslagspunkter, 8 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 30 maj 2006

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Propositionens lagförslag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
a) lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap,
b) lag om skyddsrum,
c) lag om utrymning och inkvartering m.m. under höjd beredskap,
d) lag om ändring i sekretesslagen (1980:100), såvitt avser 7 kap. 14 § och 8 kap. 23 §,
e) lag om ändring i plan- och bygglagen (1987:10),
f) lag om ändring i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor,
g) lag om ändring i elberedskapslagen (1997:288),
h) lag om ändring i kommunallagen (1991:900),
i) lag om ändring i begravningslagen (1990:1144),
j) lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) och
k) lag om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:133 i denna del.

2. Den nationella krishanteringsförmågan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Fö250, 2002/03:Fö259 yrkandena 1-3, 2002/03:Fö260 yrkandena 3 och 4, 2003/04:Fö259 yrkandena 3 och 5, 2004/05:MJ9 yrkande 1, 2005/06:Ju564 yrkandena 9 och 10 samt 2005/06:Fö7 yrkandena 1-3.

Reservation 1 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1240020
m044011
c01606
fp03909
kd02607
v21007
mp12005
-1001
Totalt158125066

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Den regionala krishanteringsförmågan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:Fö253 yrkande 5.

4. Den lokala krishanteringsförmågan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Fö253 yrkandena 3 och 4 samt 2004/05:MJ6 yrkande 2.

Reservation 2 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1240020
m044011
c01606
fp03909
kd02607
v21007
mp12005
-1001
Totalt158125066

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

5. Information till allmänheten och varningssystem

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:T474 yrkande 22, 2004/05:MJ5 yrkande 13, 2004/05:MJ6 yrkande 25, 2005/06:Fö7 yrkande 5 och 2005/06:Fö233 yrkande 1.

Reservation 3 (m, c, fp, kd)

6. Frivillig medverkan i säkerhetsarbetet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:MJ5 yrkande 4, 2005/06:Fö7 yrkandena 4, 6 och 7 samt 2005/06:Fö234.

Reservation 4 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1240020
m044011
c01606
fp03909
kd02607
v21007
mp12005
-1001
Totalt158125066

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

7. Robusthet i samhällsviktig verksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Fö253 yrkandena 1 och 2, 2003/04:Fö268 yrkandena 1 och 2, 2003/04:N250 yrkande 1, 2004/05:MJ5 yrkande 9, 2004/05:N309 yrkande 9, 2005/06:Fö260 yrkandena 2 och 3 samt 2005/06:N436 yrkande 18.

8. Förändring på myndighetsnivå

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2002/03:Fö253 av Else-Marie Lindgren m.fl. (kd) yrkandena 6 och 7,
2003/04:Fö264 av Erling Wälivaara m.fl. (kd) yrkande 16,
2003/04:Fö268 av Else-Marie Lindgren m.fl. (kd) yrkandena 3, 4 och 8,
2004/05:Fö231 av Runar Patriksson och Anita Brodén (båda fp) yrkande 1,
2004/05:Fö258 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. (s),
2005/06:Fö6 av Ann-Kristine Johansson m.fl. (s) yrkandena 1-3,
2005/06:Fö7 av Eskil Erlandsson m.fl. (c, m, fp, kd) yrkande 1 i denna del,
2005/06:Fö218 av Eskil Erlandsson m.fl. (c, m, fp, kd) yrkandena 14 och 15 samt
2005/06:Fö233 av Maria Larsson (kd) yrkandena 2-4.

Reservation 5 (m, c, fp, kd)

9. Informationssäkerhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2002/03:Fö259 av Gunnar Hökmark m.fl. (m) yrkande 7,
2003/04:U350 av Holger Gustafsson m.fl. (kd) yrkande 5,
2005/06:U384 av Holger Gustafsson m.fl. (kd) yrkande 6 och
2005/06:T500 av Christer Winbäck m.fl. (fp) yrkandena 19-21.

Reservation 6 (m, c, fp, kd)

10. Tillsynen av kommunernas oljeberedskap

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår framställning 2005/06:RRS21 punkt 1 och motion 2005/06:Fö4 yrkande 1.

Reservation 7 (fp)

11. Ett statligt ansvar för oljesanering i vissa fall

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår framställning 2005/06:RRS21 punkt 2 och motion 2005/06:Fö4 yrkande 2.

Reservation 8 (fp)