Sänkt skatt på alkylatbensin, m.m.

Skatteutskottets betänkande 2001/02:SKU26

Ärendet är avslutat

Beslutat: 12 juni 2002

Beslut

Billigare alkylatbensin (SkU26)

Energiskatten på alkylatbensin sänks med 1:50 kr/liter. En ökad användning av alkylatbensin i utombordsmotorer, motorgräsklippare och andra tvåtaktsmotorer skulle minska utsläppen av miljöfarliga avgaser. Sverige måste få klartecken från EU innan skattesänkningen kan träda i kraft. Regeringen får själv bestämma när skattesänkningen ska träda i kraft, i stället för att återkomma till riksdagen för ett beslut. På så vis finns det en chans att sänkningen kan genomföras redan under denna sommar. Riksdagen beslutade vidare om vissa ändringar EG:s indrivningsdirektiv.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

Billigare alkylatbensin (SkU26)

Skatteutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag om att sänka energiskatten på alkylatbensin med 1,50 kr litern. En ökad användning av alkylatbensin i utombordsmotorer, motorgräsklippare och andra tvåtaktsmotorer skulle minska utsläppen av miljöfarliga avgaser. Sverige måste få klartecken från EU innan skattesänkningen kan träda i kraft. Riksdagen föreslås godkänna att regeringen själv får bestämma när skattesänkningen ska träda i kraft, i stället för att återkomma till riksdagen för ett beslut. På så vis finns det en chans att sänkningen kan genomföras redan under denna sommar. Vidare föreslås att riksdagen godkänner ändringar i EG:s indrivningsdirektiv. En bestämmelse om att ändringsdirektivet ska gälla som svensk lag tas in i lagen om uttagande av utländsk tull, annan skatt, avgift eller pålaga.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.