Sekretess för uppgifter om statliga tjänstepensionsförmåner

Konstitutionsutskottets betänkande 2020/21:KU8

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 november 2020

Beslut

Nya regler för sekretess i uppgifter om tjänstepensioner (KU8)

Nya sekretessregler ska gälla hos Statens tjänstepensionsverk och i domstol för uppgifter i ärenden om statliga tjänstepensionsförmåner som rör enskildas personliga förhållanden.

I förslaget finns också en ny bestämmelse om att sekretess inte ska gälla om en försäkringsgivare, till exempel ett försäkringsbolag, behöver uppgiften för att kunna utforma en pensionsförsäkring.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Lagändringarna börjar gälla den 1 januari 2021.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2020-11-03
Justering: 2020-11-10
Trycklov: 2020-11-11
Betänkande 2020/21:KU8

Alla beredningar i utskottet

2020-11-03, 2020-10-22

Nya regler för sekretess i uppgifter om tjänstepensioner (KU8)

Nya sekretessregler ska gälla hos Statens tjänstepensionsverk och i domstol för uppgifter i ärenden om statliga tjänstepensionsförmåner som rör enskildas personliga förhållanden.

I förslaget finns också en ny bestämmelse om att sekretess inte ska gälla om en försäkringsgivare, till exempel ett försäkringsbolag, behöver uppgiften för att kunna utforma en pensionsförsäkring.

Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Lagändringarna ska börja gälla den 1 januari 2021.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2020-11-17
Debatt i kammaren: 2020-11-18
4

Beslut

Beslut: 2020-11-18
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Sekretess för uppgifter om statliga tjänstepensionsförmåner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).     
Därmed bifaller riksdagen proposition 2020/21:15.