Sekretessfrågor

Konstitutionsutskottets bet 2005/06:KU35

Ärendet är avslutat

Beslutat: 1 juni 2006

Beslut

Starkare sekretesskydd för känsliga uppgifter och ökad möjlighet att informera polisen vid brottsmisstanke (KU35)

Det införs nya sekretessbestämmelser som ska gälla som ett minimiskydd för enskildas integritet hos alla myndigheter. De uppgifter som ska skyddas är dels mycket integritetskänsliga uppgifter om enskildas hälsa och sexualliv, dels uppgifter om bland annat adress och telefonnummer för personer som är utsatta för personförföljelse och deras närstående. Vidare får hälso- och sjukvården och socialtjänsten ökade möjligheter att lämna annars sekretessbelagda uppgifter till främst polisen vid bland annat misstanke om brott. När det gäller brott mot underåriga ska uppgifter som gäller misstanke om könsstympningsbrott kunna lämnas till de brottsutredande myndigheterna oavsett brottets svårhetsgrad. Dessutom blir sekretesskyddet tydligare för uppgifter i det donationsregister som Socialstyrelsen för.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till propositionerna 2005/06:156 och 161 samt till de överlämnade lagförslagen, 16 kap. 1 §, i propositionerna 2005/06:129, 133, 138 och 149. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

8 motioner, 6 propositioner
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2006-05-11
Justering: 2006-05-18
Betänkande publicerat: 2006-05-24
Trycklov: 2006-05-24
Reservationer 2
bet 2005/06:KU35

Alla beredningar i utskottet

2006-05-11, 2006-04-27, 2006-04-20

Starkare sekretesskydd för känsliga uppgifter och ökad möjlighet att informera polisen vid brottsmisstanke (KU35)

Det införs nya sekretessbestämmelser som ska gälla som ett minimiskydd för enskildas integritet hos alla myndigheter. De uppgifter som ska skyddas är dels mycket integritetskänsliga uppgifter om enskildas hälsa och sexualliv, dels uppgifter om bland annat adress och telefonnummer för personer som är utsatta för personförföljelse och deras närstående. Vidare får hälso- och sjukvården och socialtjänsten ökade möjligheter att lämna annars sekretessbelagda uppgifter till främst polisen vid bland annat misstanke om brott. När det gäller brott mot underåriga ska uppgifter som gäller misstanke om könsstympningsbrott kunna lämnas till de brottsutredande myndigheterna oavsett brottets svårhetsgrad. Dessutom föreslås att sekretesskyddet blir tydligare för uppgifter i det donationsregister som Socialstyrelsen för. Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag med några lagtekniska ändringar.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2006-06-01
4

Beslut

Beslut: 2006-06-01
6 förslagspunkter, 6 acklamationer

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Sekretessbrytande regel vid misstanke om brott m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar
a) 14 kap. 2 § femte och sjätte styckena regeringens förslag till lag om ändring i sekretesslagen (1980:100),
b) med ändring av beslutet med anledning av justitieutskottets betänkande 2005/06:JuU31 förslagspunkt 3 utskottets i bilaga 3 som förslag 1 framlagda förslag till lag om ändring i rättegångsbalken,
c) 12 kap. 10 § första stycket regeringens förslag till lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453),
d) 5 § regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2005:225) om rättsintyg i anledning av brott.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:161 i denna del och avslår motion 2005/06:K24.

2. Tillkännagivande om sekretess vid misstanke om brott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:K23 och 2005/06:K361.

Reservation 1 (kd)

3. Tillkännagivanden om uppgiftslämnande i övrigt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:K210, 2005/06:K238, 2005/06:K407, 2005/06:Ju306 yrkande 8 och 2005/06:Ju332 yrkande 19.

4. Sekretess i Donationsregistret

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar 7 kap. 50 § regeringens förslag till lag om ändring i sekretesslagen (1980:100) med den ändringen att paragrafen skall betecknas 7 kap. 51 § och att orden "närstående till denne" skall bytas ut mot "honom eller henne närstående".
Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:156 i denna del.

5. Tystnadsplikt och meddelarfrihet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar - i stället för regeringens förslag till dels lagar om ändring i sekretesslagen (1980:100) såvitt avser 16 kap. 1 §, dels lagar om ändring i lagen (2005:839) om ändring i lagen (2005:699) om ändring i sekretesslagen (1980:100) - de av utskottet i bilaga 3 som förslag 2-4 framlagda förslagen till
a) lag om ändring i lagen (2005:839) om ändring i lagen (2005:699) om ändring i sekretesslagen (1980:100),
b) lag om ändring i sekretesslagen (1980:100),
c) lag om ändring i sekretesslagen (1980:100).
Därmed bifaller riksdagen delvis propositionerna 2005/06:129 i denna del, 2005/06:133 i denna del, 2005/06:138 i denna del, 2005/06:149 i denna del, 2005/06:156 i denna del och 2005/06:161 i denna del.

Reservation 2 (v, mp)

6. Lagförslagen i övrigt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar
dels regeringens i proposition 2005/06:156 framlagda förslag till lag om ändring i sekretesslagen (1980:100),
dels regeringens i proposition 2005/06:161 framlagda förslag till
a) lag om ändring i sekretesslagen (1980:100),
b) lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453),
c) lag om ändring i lagen (2005:225) om rättsintyg i anledning av brott,
i den mån lagförslagen inte omfattas av vad utskottet föreslagit ovan under punkterna 1, 4 och 5 samt med de ändringar i ingresserna som föranleds av utskottets förslag under punkterna 4 och 5.
Därmed bifaller riksdagen propositionerna 2005/06:156 i denna del och 2005/06:161 i denna del.