Signalspaning

Försvarsutskottets bet 2009/10:FöU3

Ärendet är avslutat

Beslutat: 14 oktober 2009

Beslut

Förstärkt integritetsskydd vid signalspaning (FöU3)

Riksdagen ställde sig bakom regeringens tilläggsförslag om förstärkt integritetsskydd vid signalspaning. Riksdagen begärde i juni 2008 att regeringen skulle återkomma med kompletteringar vilket man nu har gjort. Det blir enbart regeringen, regeringskansliet och försvaret som efter den första december får rätt att begära signalspaning av Försvarets radioanstalt, FRA. Integritetsskyddet förstärks bland annat genom att en domstol ska tillståndspröva signalspaning, ändamålen för signalspaning blir tydligare i lagen, de personer som varit föremål för spaning ska få veta det och en kontrollmyndighet får i uppgift att på begäran utreda om någon enskild blivit utsatt för otillåten signalspaning. Dessutom vidgas skyldigheten att förstöra information till att också omfatta uppgifter som lämnas vid bikt och själavård.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

5 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2009-09-29
Justering: 2009-10-01
Betänkande publicerat: 2009-10-06
Trycklov: 2009-10-06
Reservationer 2
bet 2009/10:FöU3

Alla beredningar i utskottet

2009-09-29, 2009-09-24, 2009-09-16

Förstärkt integritetsskydd vid signalspaning (FöU3)

Försvarsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens tilläggsförslag om förstärkt integritetsskydd vid signalspaning. Riksdagen begärde i juni 2008 att regeringen skulle återkomma med kompletteringar vilket man nu har gjort. Det blir enbart regeringen, regeringskansliet och försvaret som efter den första december får rätt att begära signalspaning av Försvarets radioanstalt, FRA.

Integritetsskyddet förstärks bland annat genom att en domstol ska tillståndspröva signalspaning, ändamålen för signalspaning blir tydligare i lagen, de personer som varit föremål för spaning ska få veta det och en kontrollmyndighet får i uppgift att på begäran utreda om någon enskild blivit utsatt för otillåten signalspaning.

Dessutom vidgas skyldigheten att förstöra information till att också omfatta uppgifter som lämnas vid bikt och själavård.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2009-10-14
4

Beslut

Beslut: 2009-10-14
2 förslagspunkter, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 14 oktober 2009

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Lagförslagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i lagen (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet,
2. lag om Försvarsunderrättelsedomstol,
3. lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400),
4. lag om ändring i säkerhetsskyddslagen (1996:627).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:201 och avslår motion
2008/09:Fö7 av Mona Sahlin m.fl. (s, mp, v) yrkande 1.

Reservation 1 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0115015
m850012
c25004
fp25012
kd23001
v02002
mp01801
Totalt158153137

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Upphävande av FRA-lagstiftningen och tillsättande av en parlamentarisk kommitté

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2008/09:Ju379 av Mona Sahlin m.fl. (s) yrkande 68,
2008/09:Fö7 av Mona Sahlin m.fl. (s, v, mp) yrkandena 2-5,
2008/09:Fö257 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkandena 1-4,
2008/09:Fö269 av Peter Eriksson m.fl. (mp, s) yrkandena 1-4 och
2008/09:Fö293 av Anders Karlsson m.fl. (s) yrkande 15.

Reservation 2 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0115015
m850012
c25004
fp25012
kd23001
v02002
mp11701
Totalt159152137

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag