Sjöfartsfrågor

Trafikutskottets betänkande 2005/06:TU12

Ärendet är avslutat

Beslutat: 27 april 2006

Beslut

Nej till motioner om sjöfartsfrågor (TU12)

Riksdagen sade nej till motionsförslag om sjöfartsfrågor från den allmänna motionstiden 2004 och 2005. Motionerna handlade bland annat om säkerhet och miljöskydd i Östersjöområdet, M/S Estonias förlisning, rationaliseringar inom Sjöfartsverket, hamntjänster och nödhamnar. De borgerliga partierna och Miljöpartiet hade föreslagit ett antal åtgärder för bättre säkerhet och miljöskydd i Östersjöområdet, bland annat att ett system med miljölotsar skulle upprättas i Östersjön och att ett så kallat Östersjökörkort skulle införas. Riksdagen ansåg att åtgärderna inte skulle öka skyddet för Östersjöns miljö och sade nej till förslagen. Därmed sade riksdagen ja till en reservation från Socialdemokraterna. Riksdagen hänvisade bland annat till att regeringen är aktiv på området och att så kallade PSSA-åtgärder ska utvärderas och utvecklas vidare. PSSA står för Particularly Sensitive Sea Area, det vill säga särskilt känsligt havsområde.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till ett antal motioner (m, fp, kd, c) om miljö- och säkerhetsfrågor i Östersjöområdet. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll dels reservation 8 under punkt 14 och dels i övrigt bifall till utskottets förslag

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Bättre säkerhet och miljöskydd i Östersjöområdet (TU12)

Trafikutskottet anser att regeringen inte tagit frågan om skyddet av Östersjön på tillräckligt stor allvar. Utskottet föreslår därför att riksdagen säger ja till bland annat följande motionsförslag om bättre säkerhet och miljöskydd i Östersjöområdet:

  • Sverige bör i EU verka för hårdare regler för fartygsleder genom känsliga havsmiljöområden och att ett system med miljölotsar upprättas i Östersjön.
  • Ett VTS-system, som är ett säkerhetssystem, bör införas i Öresund för att minska antalet olyckor.

  • Fartyg med miljöfarlig last bör ha dubbel botten och dubbelt skrov.
  • Oljetankers bör ha så kallat isklassförstärkt tanktonnage.
  • Ett system för aktiv trafikövervakning och rapportering bör upprättas i södra Östersjön.
  • Sverige bör inom Helcom verka för att länderna lever upp till sina åtaganden om att fartygen ska kunna lämna spillolja gratis i hamnarna.
  • Beredskapen mot oljeolyckor måste stärkas.
  • Fartygspersonalen bör ha miljökompetens, så kallat Östersjökörkort.
Utskottet säger nej till ett antal övriga motionsförslag om sjöfartsfrågor från den allmänna motionstiden 2004 och 2005. Motionerna handlar bland annat om M/S Estonias förlisning, rationaliseringar inom Sjöfartsverket, hamntjänster och nödhamnar.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.