Sjöfartsfrågor

Trafikutskottets bet 2005/06:TU12

Ärendet är avslutat

Beslutat: 27 april 2006

Beslut

Nej till motioner om sjöfartsfrågor (TU12)

Riksdagen sade nej till motionsförslag om sjöfartsfrågor från den allmänna motionstiden 2004 och 2005. Motionerna handlade bland annat om säkerhet och miljöskydd i Östersjöområdet, M/S Estonias förlisning, rationaliseringar inom Sjöfartsverket, hamntjänster och nödhamnar. De borgerliga partierna och Miljöpartiet hade föreslagit ett antal åtgärder för bättre säkerhet och miljöskydd i Östersjöområdet, bland annat att ett system med miljölotsar skulle upprättas i Östersjön och att ett så kallat Östersjökörkort skulle införas. Riksdagen ansåg att åtgärderna inte skulle öka skyddet för Östersjöns miljö och sade nej till förslagen. Därmed sade riksdagen ja till en reservation från Socialdemokraterna. Riksdagen hänvisade bland annat till att regeringen är aktiv på området och att så kallade PSSA-åtgärder ska utvärderas och utvecklas vidare. PSSA står för Particularly Sensitive Sea Area, det vill säga särskilt känsligt havsområde.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till ett antal motioner (m, fp, kd, c) om miljö- och säkerhetsfrågor i Östersjöområdet. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll dels reservation 8 under punkt 14 och dels i övrigt bifall till utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

25 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2006-03-28
Justering: 2006-04-06
Betänkande publicerat: 2006-04-18
Trycklov: 2006-04-13
Reservationer 12
bet 2005/06:TU12

Bättre säkerhet och miljöskydd i Östersjöområdet (TU12)

Trafikutskottet anser att regeringen inte tagit frågan om skyddet av Östersjön på tillräckligt stor allvar. Utskottet föreslår därför att riksdagen säger ja till bland annat följande motionsförslag om bättre säkerhet och miljöskydd i Östersjöområdet:

  • Sverige bör i EU verka för hårdare regler för fartygsleder genom känsliga havsmiljöområden och att ett system med miljölotsar upprättas i Östersjön.
  • Ett VTS-system, som är ett säkerhetssystem, bör införas i Öresund för att minska antalet olyckor.

  • Fartyg med miljöfarlig last bör ha dubbel botten och dubbelt skrov.
  • Oljetankers bör ha så kallat isklassförstärkt tanktonnage.
  • Ett system för aktiv trafikövervakning och rapportering bör upprättas i södra Östersjön.
  • Sverige bör inom Helcom verka för att länderna lever upp till sina åtaganden om att fartygen ska kunna lämna spillolja gratis i hamnarna.
  • Beredskapen mot oljeolyckor måste stärkas.
  • Fartygspersonalen bör ha miljökompetens, så kallat Östersjökörkort.
Utskottet säger nej till ett antal övriga motionsförslag om sjöfartsfrågor från den allmänna motionstiden 2004 och 2005. Motionerna handlar bland annat om M/S Estonias förlisning, rationaliseringar inom Sjöfartsverket, hamntjänster och nödhamnar.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2006-04-27
4

Beslut

Beslut: 2006-04-27
17 förslagspunkter, 12 acklamationer, 5 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 27 april 2006

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Allmänt om regler för sjöfarten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2004/05:T396 av Gunnar Andrén (fp) yrkande 6,
2005/06:T426 av Gunnar Andrén och Erling Bager (båda fp) yrkande 5 i denna del och
2005/06:T611 av Johnny Gylling m.fl. (kd) yrkandena 4 och 9.

Reservation 1 (fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1130031
m410014
c15007
fp035013
kd02508
v21007
mp13004
-1001
Totalt20460085

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Rationaliseringar inom Sjöfartsverket

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2004/05:T464 av Elizabeth Nyström m.fl. (m) yrkande 15.

Reservation 2 (m, c)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (m, c)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1130031
m041014
c01507
fp350013
kd24018
v21007
mp13004
-1001
Totalt20756185

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Handelsflottans kultur- och fritidsråd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2004/05:T396 av Gunnar Andrén (fp) yrkande 5 och
2005/06:T426 av Gunnar Andrén och Erling Bager (båda fp) yrkande 4.

Reservation 3 (fp)

4. Effektivisering av sjökarteringen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2005/06:T454 av Ragnwi Marcelind (kd).

5. Sjöfartsregistret

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2004/05:T396 av Gunnar Andrén (fp) yrkande 3 och
2005/06:T426 av Gunnar Andrén och Erling Bager (båda fp) yrkande 3.

6. Sjöräddningssällskapet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2005/06:T430 av Annelie Enochson (kd).

Reservation 4 (m, kd)

7. Hamntjänster

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2005/06:U290 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (m) yrkande 6 och
2005/06:T497 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (m) yrkande 17.

Reservation 5 (m)

8. STCW-konventionens tillämpning i Sverige

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2005/06:T426 av Gunnar Andrén och Erling Bager (båda fp) yrkande 5 i denna del och
2005/06:T611 av Johnny Gylling m.fl. (kd) yrkandena 5 och 6.

9. Vissa behörighetsfrågor inom sjöfarten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2005/06:T605 av Rolf Lindén (s).

10. Tillvaratagande av militära sjöbefäls kompetens

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2005/06:T347 av Lars Tysklind och Gunnar Andrén (båda fp).

11. Nödhamnar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2005/06:MJ2 av Sven Gunnar Persson m.fl. (kd) yrkande 9,
2005/06:MJ394 av Lars Leijonborg m.fl. (fp) yrkande 12 och
2005/06:MJ446 av Sven Gunnar Persson m.fl. (kd) yrkande 11.

Reservation 6 (fp, kd)

12. Bunkerolja

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2005/06:T426 av Gunnar Andrén och Erling Bager (båda fp) yrkande 7,
2005/06:T517 av Kerstin Lundgren (c) yrkande 1,
2005/06:T581 av Kerstin Kristiansson Karlstedt och Agneta Lundberg (båda s),
2005/06:T611 av Johnny Gylling m.fl. (kd) yrkande 8 och
2005/06:MJ292 av Lars Tysklind och Cecilia Wigström (båda fp) yrkande 7.

Reservation 7 (kd)

13. Mottagning av avfall från fartyg

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2005/06:MJ446 av Sven Gunnar Persson m.fl. (kd) yrkande 12.

14. Miljö- och säkerhetsfrågor i Östersjöområdet

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening ger vad utskottet anför om miljö- och säkerhetsfrågor i Östersjöområdet.
Därmed bifaller riksdagen motionerna
2004/05:MJ500 av Sven Gunnar Persson m.fl. (kd) yrkande 10,
2005/06:U290 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (m) yrkande 20,
2005/06:T458 av Kenneth Lantz (kd) yrkandena 1 och 2,
2005/06:T492 av Tuve Skånberg och Mikael Oscarsson (båda kd),
2005/06:T497 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (m) yrkande 18,
2005/06:MJ394 av Lars Leijonborg m.fl. (fp) yrkande 13,
2005/06:MJ446 av Sven Gunnar Persson m.fl. (kd) yrkandena 5-10 och 21 samt
2005/06:MJ532 av Maud Olofsson m.fl. (c) yrkande 10 och
avslår motionerna
2005/06:T484 av Kent Härstedt (s) och
2005/06:MJ443 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 5.

Reservation 8 (s)
Reservation 9 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (s)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1112031
m410014
c15007
fp350013
kd25008
v02017
mp12104
-1001
Totalt130133185

Beslut: Kammaren biföll reservation 8

15. M/S Estonias förlisning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2005/06:T599 av Lars Ångström m.fl. (mp, s, m, kd, v, c, -) yrkandena 1-3 och
2005/06:T611 av Johnny Gylling m.fl. (kd) yrkande 10.

Reservation 10 (kd)
Reservation 11 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 10 (kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1111032
m392014
c15007
fp331113
kd02508
v20107
mp3734
-0101
Totalt22138486

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

16. Sjöfartsskydd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2005/06:T376 av Berit Jóhannesson m.fl. (v).

Reservation 12 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 12 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1130031
m410014
c15007
fp340014
kd23109
v02107
mp13004
-1001
Totalt24022087

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

17. Ortsnamn på statsisbrytarna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2004/05:T264 av Krister Hammarbergh (m).