Sjukersättning och aktitivetsersättning i stället för förtidspension

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2000/01:SfU15

Ärendet är avslutat

Beslutat: 1 juni 2001

Beslut

Sjukersättning och aktitivetsersättning ersätter förtidspension (SfU15)

Förtidspension ersätts med sjukersättning och aktivitetsersättning fr.o.m. den 1 januari 2003. Förtidspension och sjukbidrag ska inte som i dag vara en del av den allmänna pensioneringen utan i stället tillhöra sjukförsäkringssystemet. Begreppet förtidspension och sjukbidrag utmönstras och ersättningen vid långvarig eller varaktig medicinskt grundad arbetsoförmåga ska benämnas sjukersättning respektive tidsbegränsad sjukersättning. Försäkrade som är yngre än 30 år ska kunna få aktivitetsersättning fr.o.m. den 1 juli det år den försäkrade fyller 19 år. Försäkringskassan ska vara skyldig att erbjuda den som beviljats aktivitetsersättning möjlighet att delta i aktiviteter. Försäkrade med funktionshinder i åldrarna 19-29 år ska ha rätt till hel aktivitetsersättning utan någon prövning av arbetsförmågan så länge studier bedrivs på grundskole- eller gymnasienivå. Sjukersättningssystemet ska omfatta både en inkomstrelaterad sjukersättning eller aktivitetsersättning och ett grundskydd i form av garantiersättning. Personer som har förtidspension när sjukersättningssystemet träder i kraft ska få förtidspensionen omvandlad till inkomstrelaterad sjukersättning respektive garantiersättning. Den som vid ikraftträdandet har sjukbidrag ska få förmånen omvandlad till en tidsbegränsad sjukersättning. Aktivitetsersättning ska däremot inte bli aktuell förrän tiden för den tidsbegränsade sjukersättningen löpt ut. Efter omvandlingen ska den försäkrade i princip få oförändrad nettoersättning.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

8 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2001-04-19
Justering: 2001-05-08
Trycklov: 2001-05-08
Betänkande 2000/01:SfU15

Sjukersättning och aktitivetsersättning ersätter förtidspension (SfU15)

Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag att ersätta förtidspension med sjukersättning och aktivitetsersättning fr.o.m. den 1 januari 2003. Förtidspension och sjukbidrag ska inte som i dag vara en del av den allmänna pensioneringen utan i stället tillhöra sjukförsäkringssystemet. Begreppet förtidspension och sjukbidrag utmönstras och ersättningen vid långvarig eller varaktig medicinskt grundad arbetsoförmåga ska benämnas sjukersättning respektive tidsbegränsad sjukersättning. Försäkrade som är yngre än 30 år ska kunna få aktivitetsersättning fr.o.m. den 1 juli det år den försäkrade fyller 19 år. Försäkringskassan ska vara skyldig att erbjuda den som beviljats aktivitetsersättning möjlighet att delta i aktiviteter. Försäkrade med funktionshinder i åldrarna 19-29 år ska ha rätt till hel aktivitetsersättning utan någon prövning av arbetsförmågan så länge studier bedrivs på grundskole- eller gymnasienivå. Sjukersättningssystemet ska omfatta både en inkomstrelaterad sjukersättning eller aktivitetsersättning och ett grundskydd i form av garantiersättning. Personer som har förtidspension när sjukersättningssystemet träder i kraft ska få förtidspensionen omvandlad till inkomstrelaterad sjukersättning respektive garantiersättning. Den som vid ikraftträdandet har sjukbidrag ska få förmånen omvandlad till en tidsbegränsad sjukersättning. Aktivitetsersättning ska däremot inte bli aktuell förrän tiden för den tidsbegränsade sjukersättningen löpt ut. Efter omvandlingen ska den försäkrade i princip få oförändrad nettoersättning.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2001-06-01
4

Beslut

Beslut: 2001-06-01

Protokoll med beslut