Skadeståndets omfattning vid finansiell rådgivning

Civilutskottets betänkande 2020/21:CU15

Ärendet är avslutat

Beslutat: 11 februari 2021

Beslut

Lagen om finansiell rådgivning till konsumenter ska bli tydligare (CU15)

Banker och andra näringsidkare som erbjuder finansiell rådgivning är i vissa fall skyldiga att ersätta en konsument om rådgivningen lett till en ren förmögenhetsskada. Det vill säga att konsumenten förlorat pengar på grund av att rådgivaren varit oaktsam eller orsakat skadan med flit.

Regeringen anser att det måste framgå tydligt i lagen om finansiell rådgivning till konsumenter att näringsidkaren ska betala full ersättning för skadan i en sådan situation. Det innebär exempelvis att även ersättning för utebliven vinst ska betalas ut.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om att ändra i lagtexten. Lagändringen börjar gälla den 1 april 2021.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2021-01-19
Justering: 2021-02-04
Trycklov: 2021-02-04
Reservationer 3
Betänkande 2020/21:CU15

Lagen om finansiell rådgivning till konsumenter ska bli tydligare (CU15)

Banker och andra näringsidkare som erbjuder finansiell rådgivning är i vissa fall skyldiga att ersätta en konsument om rådgivningen lett till en ren förmögenhetsskada. Det vill säga att konsumenten förlorat pengar på grund av att rådgivaren varit oaktsam eller orsakat skadan med flit.

Regeringen anser att det måste framgå tydligt i lagen om finansiell rådgivning till konsumenter att näringsidkaren ska betala full ersättning för skadan i en sådan situation. Det innebär exempelvis att även ersättning för utebliven vinst ska betalas ut.

Civilutskottet föreslår att riksdagen ska säga ja till regeringens förslag om att ändra i lagtexten. Lagändringen ska börja gälla den 1 april 2021.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2021-02-10
Debatt i kammaren: 2021-02-11
4

Beslut

Beslut: 2021-02-11
3 förslagspunkter, 2 acklamationer, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 11 februari 2021

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Regeringens lagförslag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2020/21:50.

2. Lagstiftningens framtida utformning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:3785 av Angelica Lundberg m.fl. (SD) och

2020/21:3789 av Malin Danielsson m.fl. (L) yrkande 1.

Reservation 1 (SD)
Reservation 2 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 11 0 0 59
SD 0 10 0 52
C 5 0 0 26
V 4 0 0 23
KD 3 0 0 19
L 0 0 3 16
MP 2 0 0 14
- 0 0 0 2
Totalt 41 10 3 295


3. Konsumenters möjlighet att särskilja rådgivning från försäljning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:3789 av Malin Danielsson m.fl. (L) yrkande 2.

Reservation 3 (L)