Skärpt ansvar för fartygsvrak

Civilutskottets betänkande 2016/17:CU18

Ärendet är avslutat

Beslutat: 7 juni 2017

Beslut

Ägare till fartygsvrak ska ta större ansvar (CU18)

Fartygsägare ska bli skyldiga att ta bort eller på annat sätt ingripa då fartygsvrak innebär en fara för sjösäkerheten eller miljön. Dessutom får Sjöfartsverket större befogenhet att bl.a. ta bort vrak om ägaren inte gör det. I dessa fall får fartygsägaren betala. Anledningen till de nya bestämmelserna är att Sverige går med i Nairobikonventionen om avlägsnande av vrak, den så kallade vrakkonventionen. Konventionen reglerar ansvaret för fartygsvrak efter olyckor till sjöss. Riksdagen sa ja till förslaget. Lagändringarna börjar gälla den dag regeringen bestämmer.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-05-16
Justering: 2017-06-01
Trycklov: 2017-06-01
Reservationer 1
Betänkande 2016/17:CU18

Ägare till fartygsvrak ska ta större ansvar (CU18)

Fartygsägare ska bli skyldiga att ta bort eller på annat sätt ingripa då fartygsvrak innebär en fara för sjösäkerheten eller miljön. Dessutom får Sjöfartsverket större befogenhet att bl.a. ta bort vrak om ägaren inte gör det. I dessa fall får fartygsägaren betala. Anledningen till de nya bestämmelserna är att Sverige går med i Nairobikonventionen om avlägsnande av vrak, den så kallade vrakkonventionen. Konventionen reglerar ansvaret för fartygsvrak efter olyckor till sjöss. Civilutskottet föreslår att riksdagen säger ja till förslaget. Lagändringarna börjar gälla den dag regeringen bestämmer.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2017-06-02
Debatt i kammaren: 2017-06-07
4

Beslut

Beslut: 2017-06-07
2 förslagspunkter, 1 acklamation, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 7 juni 2017

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Skärpt ansvar för fartygsvrak

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen
a) godkänner 2007 års internationella Nairobikonvention om avlägsnande av vrak,
b) antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i sjölagen (1994:1009),
2. lag om ändring i lagen (2017:000) om ändring i sjölagen (1994:1009),
3. lag om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:178 punkterna 1-4.

2. Lagstiftningens framtida utformning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3741 av Ola Johansson m.fl. (C) yrkandena 1-3.

Reservation 1 (C)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 99 0 0 14
M 72 0 0 11
SD 38 0 0 9
MP 17 0 0 8
C 0 19 0 3
V 20 0 0 1
L 12 0 0 7
KD 14 0 0 2
- 2 0 0 1
Totalt 274 19 0 56