Skärpt straff för gravfridsbrott

Justitieutskottets betänkande 2021/22:JuU43

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 19 maj 2022

Nästa händelse: Bordläggning 18 maj 2022

Utskottets förslag

Skärpta straff för gravfridsbrott (JuU43)

Straffet för gravfridsbrott har inte ändrats på nästan 30 år och maximistraffet är i dag fängelse i två år.

För att visa på brottets allvar föreslår regeringen att bestämmelsen om brott mot gravfrid ska kompletteras med en särskild straffskala för grovt gravfridsbrott. Förslaget innebär att straffet för grovt brott ska vara fängelse i lägst sex månader och högst fyra år.

Vid bedömningen av om det är ett grovt brott ska särskild hänsyn tas till om gärningsmannen har tillfogat ett lik en svår skada, om gärningen har lett till stor förstörelse eller på annat sätt har varit särskilt hänsynslös eller farlig.

Regeringen föreslår också att försök till gravfridsbrott och försök, förberedelse och stämpling till grovt gravfridsbrott ska vara straffbart.

Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Utskottet föreslår samtidigt att riksdagen beslutar att rikta två uppmaningar, tillkännagivanden, till regeringen om att

  • straffskalan för grovt brott bör vara fängelse i lägst två och högst åtta år
  • grund för att anse ett brott som grovt bör gälla när hantering av en avliden kropp försvårar en brottsutredning.

Lagändringarna ska börja gälla den 1 juli 2022.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Bifall till motionsyrkanden med tillkännagivanden om att straffskalan för grovt gravfridsbrott bör motsvara straffskalan för grov mened, dvs. fängelse i lägst två och högst åtta år, vidare bör kvalifikationsgrunderna för grovt gravfridsbrott utökas till att även omfatta situationen då hanterandet av en avliden människas kropp försvårat en brottsutredning. Avslag på övriga motionsyrkanden.

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2022-04-19, 2022-05-03

Skärpta straff för gravfridsbrott (JuU43)

Straffet för gravfridsbrott har inte ändrats på nästan 30 år och maximistraffet är i dag fängelse i två år.

För att visa på brottets allvar föreslår regeringen att bestämmelsen om brott mot gravfrid ska kompletteras med en särskild straffskala för grovt gravfridsbrott. Förslaget innebär att straffet för grovt brott ska vara fängelse i lägst sex månader och högst fyra år.

Vid bedömningen av om det är ett grovt brott ska särskild hänsyn tas till om gärningsmannen har tillfogat ett lik en svår skada, om gärningen har lett till stor förstörelse eller på annat sätt har varit särskilt hänsynslös eller farlig.

Regeringen föreslår också att försök till gravfridsbrott och försök, förberedelse och stämpling till grovt gravfridsbrott ska vara straffbart.

Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Utskottet föreslår samtidigt att riksdagen beslutar att rikta två uppmaningar, tillkännagivanden, till regeringen om att

  • straffskalan för grovt brott bör vara fängelse i lägst två och högst åtta år
  • grund för att anse ett brott som grovt bör gälla när hantering av en avliden kropp försvårar en brottsutredning.

Lagändringarna ska börja gälla den 1 juli 2022.

Förslagspunkter

1. Skärpt straff för gravfridsbrott

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i brottsbalken.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2021/22:195 och avslår motionerna

2021/22:33 av Angelica Lundberg (SD) yrkandena 1 och 2 samt

2021/22:3785 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 7.

2. Straffskalan för grovt gravfridsbrott

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om straffskalan för grovt gravfridsbrott och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2021/22:4472 av Linda Westerlund Snecker m.fl. (V),

2021/22:4537 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 1,

2021/22:4544 av Pontus Andersson m.fl. (SD) och

2021/22:4620 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 1.

Reservation 1 (S, C)

3. Försvårande av utredning som kvalifikationsgrund för grovt brott

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om försvårande av utredning som kvalifikationsgrund för grovt gravfridsbrott och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2021/22:4482 av Johan Pehrson m.fl. (L) och

2021/22:4537 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 2 i denna del.

Reservation 2 (S, C, V)

4. Upprepad brottslighet som kvalifikationsgrund för grovt brott

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2021/22:4537 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 2 i denna del och

2021/22:4620 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 2.

Reservation 3 (M, KD)