Jordbruksutskottets betänkande
1995/96:JOU22

Skärpta avgaskrav för tunga fordon m.m.


Innehåll

1995/96
JoU22

Sammanfattning

I  betänkandet behandlas  regeringens
proposition om skärpta avgaskrav  på
tunga  fordon  m.m.  jämte   tre
följdmotioner.
Utskottet  tillstyrker  med  vissa
förändringar regeringens förslag till
ändring i lagen om försäljningsskatt på
motorfordon. Vidare tillstyrks förslaget
till lag om ändring i bilavgaslagen.
Samtliga motionsyrkanden avstyrks,  i
vissa fall med hänvisning till att de
strider mot gällande EG-rätt.
Till  betänkandet  har  fogats  sju
reservationer  och  tre  särskilda
yttranden.

Propositionen

Regeringen (Miljödepartementet) föreslår
i proposition 1995/96:175 att riksdagen
antar regeringens förslag till
1.  lag om ändring i bilavgaslagen
(1986:1386),
2. lag om ändring i lagen (1978:69) om
försäljningsskatt på motorfordon.
Propositionens huvudsakliga innehåll

I  propositionen presenteras  skärpta
obligatoriska  avgaskrav  för  tunga
fordon. Regeringen lämnar även förslag
till vissa förändringar av bilavgaslagen
(1986:1386)   och   lagen    om
försäljningsskatt   på   motorfordon
(1978:69).
Därutöver  aviseras  skärpningar  av
utsläppskraven för lätta fordon. Miljö
klassystemet är ett fortsatt viktigt
styrmedel   för   att   stimulera
försäljningen av renare fordon. I det
framtida  arbetet med  att  utveckla
miljökraven för tunga fordon prioriteras
även  i fortsättningen utsläppen  av
kväveoxider och partiklar. För lätta
fordon kommer utsläppen av koldioxid mer
i  fokus eftersom andra utsläpp  nu
minskar.
Regeringen  föreslås bemyndigas  att
meddela    föreskrifter   avseende
typgodkännande,      registrering,
ibruktagande och försäljning av fordon
och  motorer  som  inte  uppfyller
utsläppskrav beslutade inom Europeiska
gemenskapen. Vidare föreslås regeringen
kunna meddela föreskrift om de tekniska
villkor  som  skall  gälla   för
miljöklasserna.
Kraven i miljöklasserna 2 och 3 skärps
för tunga fordon. Lagen (1978:69) om
försäljningsskatt   på   motorfordon
föreslås  ändrad  så  att  ingen
försäljningsskatt tas ut  för  tunga
fordon    i    miljöklass    2.
Försäljningsskatten  för  fordon  i
miljöklass 3 med en totalvikt över 3 500
kilogram men högst 7 000 kilogram sänks
från 20 000 kr till 6 000 kr. För fordon
med en totalvikt överstigande 7 000
kilogram föreslås försäljningsskatten i
miljöklass 3 sänkt från 65 000 kr till 6
000 kr.
Överklagande av beslut enligt 7  §
bilavgaslagen föreslås ske till allmän
förvaltningsdomstol i stället för till
Koncessionsnämnden för miljöskydd.
Lagförslagen fogas som bilaga 1 och
bilaga 2 till detta betänkande.

Motionerna

1995/96:Jo17 av Göte Jonsson m.fl. (m)
vari yrkas
1.  att riksdagen beslutar att den
föreslagna     sänkningen     av
försäljningsskatten för tunga  fordon
tidigareläggs till den 1 juli 1996 i
enlighet med vad som anförts i motionen,
2. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad som anförts om
miljöklassindelning av tunga fordon.
1995/96:Jo18 av Gudrun Lindvall m.fl.
(mp) vari yrkas
1. att riksdagen avslår regeringens
proposition 1995/96:175,
2. att riksdagen, vid avslag på yrkande
1, avslår förslaget om lindrigare krav
för utsläpp av partiklar för vissa typer
av motorer,
3. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om ny miljöklass 1,
4. att riksdagen, vid avslag på yrkande
1, avslår propositionens förslag att
regeringen skall ges bemyndigande att
fastställa de krav som skall gälla för
miljöklasserna,
5. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts   om   relationerna   i
försäljningsskatterna       mellan
miljöklasser,
6. att riksdagen, vid avslag på yrkande
1,  avslår propositionens förslag om
försäljningsskatter,
7.  att  riksdagen, vid avslag  på
yrkandena 1 och 6, hos regeringen begär
förslag till förändring av beskattningen
av tunga fordon.
1995/96:Jo19 av Birgitta Wistrand m.fl.
(m) vari yrkas
1.  att  riksdagen  beslutar  att
tidigarelägga   avskaffandet    av
miljöaccisen för s.k. Euro 2-motorer
till den 1 januari 1996,
2. att riksdagen som sin mening ger
regeringen till känna vad i motionen
anförts om ett stimulanssystem för att
få till stånd en föryngring av den
svenska lastbilsparken.
Yttrande

Skatteutskottet  har  inkommit  med
yttrande över propositionen och vissa
följdmotioner, se bilaga 3.

Utskottet

Inledning

Systemet med miljöklassning av fordon
kopplat    till    differentierad
försäljningsskatt infördes fr.o.m. 1993
års modeller (prop. 1990/91:156, SkU25,
rskr. 344). Systemet har sedan genomgått
vissa förändringar, bl.a. föranledda av
Sveriges närmande till EU. År  1994
beslutade riksdagen att lätta fordon i
miljöklass 1 skulle befrias från årlig
fordonsskatt under de fem första åren
samt att personbilar, lastbilar  och
bussar som är inrättade för drift med
elekt-ricitet från batterier i fordonet
dessutom   skulle   befrias   från
försäljningsskatt. Samtidigt  slopades
nedsättningen av försäljningsskatten för
lätta fordon i miljöklass 1 jämfört med
klass 2 (1994/95:SkU5). Hösten  1995
beslutade     riksdagen     att
miljöklassystemet skulle  kompletteras
med klasserna 1 E för elbilar och 1 H
för   hybridbilar   (1995/96:JoU6).
Riksdagen uttalade i detta sammanhang
även att miljöklassystemet bör utvecklas
inom de ramar som ges av medlemskapet i
EU.
Medlemskapet i EU innebär  att  de
svenska avgaskraven måste utvecklas inom
de ramar som det gemensamma regelverket
utgör.   Enligt   direktiven   får
medlemsländerna   endast   använda
ekonomiska incitament för att stimulera
ett förtida införande av teknik som
uppfyller en beslutad men ännu inte
obligatorisk kravnivå. Genom direktiven
preciseras  även  tidtabeller  för
skärpningar av baskraven  för  olika
fordonsslag.
Skärpta baskrav för tunga fordon

Propositionen

I rådets direktiv 91/542/EEG av den 10
oktober om ändring av direktiv 88/77/EEG
om  tillnärmning  av medlemsstaternas
lagstiftning om åtgärder mot utsläpp av
gasformiga    föroreningar    från
dieselmotorer som används  i  fordon
preciseras två kravnivåer, A och B, för
utsläpp  från  tunga  fordon.  Dessa
kravnivåer benämns populärt EuroI och
EuroII. Medlemsländerna får fr.o.m. den
1 oktober 1996 ej längre tillåta att
fordon  med dieselmotorer som endast
uppfyller kravnivån A registreras för
första gången, saluförs eller tas i
bruk. Kravnivån A i direktiv 91/542/EEG
dr förebild för kraven i klass 3 i det
svenska miljöklassystemet. Kravnivån B
överensstämmer med utsläppskraven för
miljöklasserna 2 och 1. I miljöklass 1
tillkommer ett särskilt bullerkrav i
enlighet med rådets direktiv 92/97/EEG
av den 10 november 1992 om ändring av
direktiv  70/157/EEG. Detta strängare
bullerkrav gäller för alla nya tunga
fordon fr.o.m. den 1 oktober 1996.
I  enlighet  med  tidtabellen  för
kravskärpning  i  direktiv  91/542/EG
ändrades      bilavgasförordningen
(1991:1481) under hösten 1995 så att
tunga  dieselfordon  med  nya  EG-
typgodkännanden         avseende
avgasreningsutrustningen    utfärdade
fr.o.m.  den 1 oktober  1995  skall
uppfylla kraven enligt miljöklasserna 2
eller   1.   Fordon  med   äldre
typgodkännanden    fick     även
fortsättningsvis placeras i miljöklass
3.
Genom  Europaparlamentets och rådets
direktiv 91/1/EG av den 22 januari 1996
om ändring i direktiv 88/77/EEG infördes
ett  högre  partikelgränsvärde  för
dieselmotorer till tunga fordon med en
slagvolym  om högst 0,7  liter  per
cylinder och ett maximalt varvtal över
3 000 varv per minut som i övrigt klarar
kravnivån B enligt direktiv 91/542/EEG.
För  dessa fordon höjs det tillåtna
framtida partikelgränsvärdet från 0,15
till  0,25  gram  per  kilowattimme.
Medlemsländerna   skall    tillåta
försäljning av fordon som uppfyller det
lindrigare partikelgränsvärdet  t.o.m.
den 30 september 1998. Sista datum för
typgodkännande av sådana motorer är den
30 september 1997. Godkännande enligt
direktiv 96/1/EG är främst aktuellt för
dieselmotorer     till     vissa
distributionsfordon. En risk med detta
undantag är att takten i sänkningen av
partikelutsläppen blir  lägre  i  de
områden där de har störst effekt på
människors hälsa. Sverige motsatte sig
därför denna del av beslutet.
Regeringens uppfattning är att fordon
med små dieselmotorer som uppfyller det
strängare partikelkravet bör placeras i
en annan miljöklass än de som inte gör
det. Avsikten är att introducera bättre
teknologi i förtid. Regeringen avser
därför att ändra bilavgasförordningen
(1991:1481)  så  att  fordon  med
dieselmotorer som godkänts  mot  det
lindrigare   partikelkravet   enligt
direktiv 96/1/EG skall anses uppfylla
kraven för miljöklass 3. Detta blir
därför den enda kategorin av nya tunga
fordon som från den 1 oktober 1996 anses
uppfylla kraven för miljöklass 3.
Sammanfattningsvis  bör  fordon  som
uppfyller kravnivån B enligt direktiv
91/542/EEG enligt regeringens bedömning
fr.o.m.  den 1 oktober  1996  anses
uppfylla  kraven  i  miljöklass  2.
Miljöklass 3 reserveras för en mindre
grupp fordon med ett visst tekniskt
utförande som genom en särbestämmelse
tillåts  ha högre utsläpp  (direktiv
96/1/EG).
EG-kommissionen skall senast den 31
december 1996 föreslå två nya kravnivåer
för  tunga fordon som skall införas
fr.o.m. år 2000. Rådets beslut väntas
första   halvåret  1998.   Sverige
prioriterar i detta arbete åtgärder som
minskar belastningen på tätortsmiljön,
försurningen,  fotokemiska  oxidanter,
eutrofieringen och växthuseffekten. Så
snart  det  är  möjligt  bör  dessa
kravnivåer föras in i miljöklassystemet.

Motionen

I motion Jo18 (mp) yrkande 1 påpekas att
propositionen inte redovisar siffror för
de avgaskrav som gäller i de olika
miljöklasserna. Ej heller redovisas de
direktiv som ligger till grund  för
förslaget. Enligt motionärerna är dessa
brister så allvarliga att propositionen
bör avslås.
Om riksdagen avslår motionens yrkande 1
anser  motionärerna  att  regeringens
förslag om lindrigare krav för utsläpp
av  partiklar för vissa motorer bör
avslås (yrkande 2).

Utskottets överväganden

I propositionen redogörs för de nya
obligatoriska    kravnivåer    för
avgasutsläpp och buller som beslutats
inom EU. De nya obligatoriska kraven
den s.k. B-nivån motsvarar vad som för
närvarande  gäller  i  det  svenska
miljöklassy-stemets klass  1.  Enligt
beslutet får fordon som ej uppfyller B-
kravnivån inte typgodkännas efter den 1
oktober 1995. Efter den 1 oktober 1996
får de inte heller registeras för första
gången, saluföras eller tas i bruk.
För vissa motorer, främst avsedda för
mindre distributionsfordon, gäller dock
i enlighet med direktiv 96/1/EG ett
högre  partikelgränsvärde än de  som
angetts för B-kravnivån. Sådana fordon
får typgodkännas t.o.m. den 30 september
1997. Sista datum för försäljning av dem
är den 30 september 1998.
Regeringen redovisar vidare hur de nya
gränsvärden som beslutats skall inordnas
i  det svenska miljöklassystemet. De
fordon som uppfyller B-kravnivån skall
registreras i miljöklass 2. I miljöklass
3 skall endast de fordon registreras som
enligt  ovan beskrivna särbestämmelse
tillåts ha högre utsläpp av partiklar. I
avvaktan på att nya kommande kravnivåer
beslutas inom EU kommer inga krav att
specificeras för miljöklass 1. Enligt
propositionen förväntas sådana beslut
fattas i rådet under första halvåret
1998.
Skatteutskottet har yttrat sig över
motion Jo18 yrkandena 15 och  anför
därvid följande.
Enligt skatteutskottets mening lämnar de
direktiv som gäller på området inte
utrymme för att efter den 1 oktober 1996
tillåta försäljning i Sverige av fordon
med dieselmotorer som inte uppfyller de
nya  miljökraven.  Vidare  uppställer
direktiven begränsningar när det gäller
möjligheterna att genom skattelättnader
gynna fordon som uppfyller högre krav än
baskravet.   Dels   skall   sådana
skattelättnader gälla fordon  som  i
förtid uppfyller europeiska normer, dels
skall  skattelättnaden  för  varje
fordonstyp vara betydligt lägre än den
verkliga kostnaden för de anordningar
som  monterats för att uppfylla  de
fastställda värdena. De förändringar som
regeringen föreslår innebär  att  de
svenska reglerna får en utformning som
uppfyller  dessa krav samtidigt  som
miljöstyrningen  så  långt  möjligt
bibehålls. De yrkanden som framställs i
motion Jo18 medför att Sverige på dessa
punkter riskerar att gå emot tvingande
EU-direktiv.  Utskottet  tillstyrker
propositionen såvitt nu är i fråga och
avstyrker motion Jo18 yrkandena 15.

Jordbruksutskottet vill med anledning av
motion Jo18 yrkande 1 anföra följande.
Utskottet har nyligen i ett yttrande
till  konstitutionsutskottet redovisat
sin bedömning av behandlingen av EU-
frågorna i riksdagen (1995/96:JoU5y).
Utskottet anförde härvid bl.a. att man
inte mött några svårigheter när det
gäller     informationsinhämtandet.
Samarbetet   med  Jordbruks-   och
Miljödepartementen har i detta hänseende
fungerat väl. I det ärende som avses i
motionen har utskottet erhållit muntlig
och   skriftlig  information  från
Miljödepartementet angående de aktuella
direktiven och deras behandling inom EU.
Med hänvisning till vad som här anförts
avstyrks motion Jo18 yrkande 1.
Med anledning av motion Jo18 yrkande 2
vill  utskottet  erinra  om  att
propositionen  inte innehåller  något
förslag  om partikelgränsvärden  utan
endast redovisar ett direktiv (96/1/EG)
som i sedvanlig ordning skall införlivas
i svensk rätt. EG-direktiven är bindande
för  varje  medlemsstat  enligt  de
förutsättningar   som   anges   i
Romfördragets  artikel  189.   Det
avslagsyrkande som framställs i motionen
kan  således av formella skäl  inte
bifallas av riksdagen. Det bör tilläggas
att Sverige enligt regeringens skrivelse
1995/96:190 om verksamheten i EU under
år  1995 (s. 141) motsatte sig den
ändring av direktiv 88/77/EEG som tas
upp i motionen och åberopade att det
finns  tillgänglig  teknik  för  att
uppfylla  det  strängare gränsvärdet.
Sverige fann ej gehör för detta, men
ändringen  enligt  den  gemensamma
ståndpunkten blev dock mer begränsad än
vad som ursprungligen föreslagits av
kommissionen.
Bemyndiganden i bilavgaslagen

Propositionen

Regeringen   bemyndigas    meddela
föreskrifter   om   typgodkännande,
registrering,   ibruktagande   och
försäljning av nya fordon och motorer.
Syftet  är att åstadkomma en bättre
harmonisering med EG-direktiven på så
sätt att i bl.a. bilavgasförordningen
anges när försäljningsförbud inträder
enligt direktiven. Regeringen bemyndigas
dessutom att fastställa de krav som
skall  gälla i miljöklasserna.  Båda
förändringarna genomförs för att på ett
tydligare sätt knyta an till den EG-
rättsliga lagstiftningen.

Motionen

I motion Jo18 (mp) yrkande 3 anförs att
regeringen snarast bör återkomma till
riksdagen  med  förslag  till  nya
utsläppskrav för koloxid,  partiklar,
kväveoxid och kolväten för miljöklass 1
och inte avvakta EU:s beslut om nya
kommande kravnivåer. Enligt motionens
yrkande 4 bör regeringen heller inte ges
bemyndigande att fastställa de krav som
skall gälla för miljöklasserna.

Utskottets överväganden

I propositionen redogörs för bakgrunden
till   regeringens  förslag   till
bemyndiganden  i bilavgaslagen.  Före
medlemskapet i EU genomfördes skärpta
avgaskrav genom att bilar från och med
en viss årsmodell skulle klara en viss
kravnivå. Om de inte uppfyllde kraven
kunde de inte registreras och därmed
inte heller tas i bruk. Av detta följde
också att bilarna naturligtvis  inte
heller  kunde försäljas.  Sett  till
innehållet i svensk lagstiftning kan det
således    enligt    propositionen
ifrågasättas om bemyndigandet avseende
typgodkännande m.m. är nödvändigt för
att genomföra de krav direktiven ställer
på medlemsländerna. Med hänsyn till hur
direktiven är utformade med förbud som
inträder vid vissa datum  och  till
bilavgaslagens karaktär av ramlag bör
emellertid enligt regeringens  mening
dessa grundläggande principer anges i
lagen.    Konstitutionellt    kan
bestämmelserna  om  framför   allt
försäljningsförbud  ses  som  sådana
föreskrifter som enligt 8 kap. 3 §
regeringsformen skall anges i lag med
möjlighet till delegering enligt 7 §
fjärde punkten. Regeringen uppger att
den avser att i bilavgasförordningen
(1991:1481) ange när förbuden  skall
inträda  för de olika fordonsslagen.
Avsikten  är att förbudsdatum  skall
överensstämma med vad som anges i de EG-
direktiv som behandlar bilavgaser.
Regeringen hänvisar vidare till att det
när systemet med miljöklasser infördes
(prop. 1990/91:156, SkU25) angavs att de
grundläggande föreskrifterna om de krav
som skall vara uppfyllda i alla de tre
miljöklasserna borde framgå av lagtexten
och att de närmare bestämmelserna om
gränsvärden, provmetoder  m.m.  borde
föras  in  i  bilavgasförordningen
(1991:1481). Något särskilt bemyndigande
beträffande  bl.a.  gränsvärdena  för
utsläpp gällande för miljö-klasserna 1
och 2 ansågs inte krävas. Motsvarande
resonemang borde enligt propositionen
kunna föras för de fall där regeringen
anser sig böra underlåta att fastställa
gränsvärden för ett fordonsslag i en
miljöklass. Nu kommer det under en tid
att saknas fastställda utsläppskrav för
en  miljöklass (klass 1). Regeringen
anser att det i tydlighetens intresse
bör anges i bilavgaslagen att regeringen
fastställer utsläppskrav  och  övriga
tekniska villkor för miljöklasserna.
Utskottet vill med anledning av motion
Jo18 yrkandena 3 och 4 erinra om att
riksdagen tidigare uttalat  att  det
svenska   miljöklassystemet   skall
utvecklas inom de ramar som medlemskapet
i EU utgör (1995/96:JoU6, s. 5). Enligt
direktiv 91/542/EEG får ett medlemsland
endast använda ekonomiska incitament för
att stimulera införande av teknik som
uppfyller en beslutad men ännu inte
obligatorisk   kravnivå.    Enligt
propositionen   är  medlemsländernas
möjligheter att ha ett miljöklassystem
kopplat till ekonomiska styrmedel en
viktig fråga för regeringen. Sverige
verkar även för att EG beslutar om
kommande  utsläppskrav   med   god
framförhållning.  Om  så  sker  ökar
förutsättningarna   för   att   i
miljöklassystemet utnyttja beslutade men
ännu inte obligatoriska kravnivåer. Med
hänvisning till vad som här anförts
avstyrks motion Jo18 yrkandena 3 och 4.
Skatteutskottet avstyrker som tidigare
nämnts  de aktuella motionsyrkandena,
bl.a. med hänvisning till att yrkandena
innebär att Sverige riskerar att gå emot
tvingande EU-direktiv. När det gäller
bemyndigandet för regeringen att meddela
föreskrifter om de krav som uppställs i
miljöklasserna  vill  skatteutskottet
erinra om att skatteuttaget i miljöklass
3 bygger på de regler som redovisats i
propositionen och som skall gälla inom
EU fr.o.m. den 1 oktober 1996.
Ändrad försäljningsskatt för tunga
fordon

Propositionen

För  fordon i miljöklass 2 med  en
totalvikt över 3 500 kg tas  ingen
försäljningsskatt ut. För fordon med en
totalvikt över 3 500 kg men högst 7 000
kg  sänks  försäljningsskatten   i
miljöklass 3 från 20 000 kr till 6 000
kr.  För  fordon med  en  totalvikt
överstigande  7  000  kg   sänks
försäljningsskatten i miljöklass 3 från
65 000 kr till 6 000 kr.

Motionerna

Motionerna Jo17 och Jo19 (båda m) tar
upp  frågan  om när den  föreslagna
sänkningen av försäljningsskatten skall
genomföras. Enligt yrkande 1 i den förra
motionen bör sänkningen tidigareläggas
till  den  1  juli  1996  för  att
nybilsförsäljningen inte skall stoppas
upp. Enligt motion Jo19 yrkande 1 bör
sänkningen för s.k. Euro II-motorer av
samma skäl genomföras retroaktivt från
den 1 januari 1996.
Enligt motion Jo18 yrkande 5 är det
förkastligt  att  försäljningsskatten
enligt gällande EG-direktiv inte får
differentieras i så hög grad att det
lönar    sig   att   installera
reningsutrustning. Det måste finnas ett
ekonomiskt  incitament  i  de  olika
skatteklasserna  eljest   försvinner
möjligheten till ekonomiska styrmedel
som kan ge en positiv utveckling. Vidare
påpekar motionärerna i yrkande 6 att
förslaget till nya försäljningsskatter
för tunga fordon kommer att innebära att
denna sektor gynnas ekonomiskt, vilket
ökar dess konkurrenskraft i förhållande
till   andra   mer   miljövänliga
transportsystem.  Regeringens  förslag
till nya skatter bör därför avslås. Om
detta yrkande inte vinner gehör begär
motionärerna  att  regeringen  skall
återkomma till riksdagen med förslag på
skatter för tunga fordon motsvarande
minst    det    belopp    som
försäljningsskatterna inbringade år 1995
(yrkande 7).

Utskottets överväganden

Skatteutskottet  anför   beträffande
motionerna  Jo17  yrkande  1,  Jo18
yrkandena 6 och 7 samt motion Jo19
yrkande 1 följande.

Under år 1995 uppgick intäkterna från
försäljningsskatten för tunga  fordon
till ca 250 miljoner kronor. Som en
följd av att biltillverkarna enligt vad
som  anförts ovan kommer att  börja
introducera   tunga   fordon   i
miljöklasserna 1 och 2 redan under våren
1996  har regeringen i propositionen
räknat med en kraftig minskning  av
skatteintäkterna.         Någon
försäljningsskatt utgår inte för tunga
fordon  i  nuvarande  miljöklass  1.
Skatteintäkterna under år 1996 beräknas
därför till 80 miljoner kronor.
Enligt skatteutskottets mening är den
redovisade    minskningen     av
skatteintäkterna  en  följd  av  att
miljöklasserna har fått avsedd effekt.
Utskottet anser inte att det finns skäl
att nu ändra i skattereglerna för att
minska stimulansen till en övergång till
miljöklass 1 eller 2 under den tid som
återstår innan miljöklasserna får ett
nytt  innehåll.  När  det  gäller
skattebortfallet på längre sikt bör det
beaktas att den höga intäktsnivån delvis
är en följd av att tillverkarna av olika
skäl har valt att inte placera fordon i
de bättre miljöklasserna och att syftet
har varit att skatteintäkterna sett över
en längre tidsperiod skall motsvara den
skattesänkning som genomfördes när den
särskilda försäljningsskatten infördes.
Med det anförda avstyrker utskottet de
nu aktuella yrkandena.
Jordbruksutskottet anser i likhet med
skatteutskottet att de skäl som anförs i
motion Jo18 yrkande 6 inte är sådana att
de  bör  föranleda  ett  avslag  på
regeringens förslag om ändring i lagen
om  försäljningsskatt på motorfordon.
Utskottet   föreslår  dock   vissa
justeringar av regeringens förslag till
lagtext.  Bl.a.  bör  datum  för
ikraftträdande i förslaget till lag om
ändring  i  lagen  (1978:69)  om
försäljningsskatt på motorfordon ändras
till den 1 oktober 1996. Utöver dessa
rättelser krävs en följdändring i 4 §
lagen   om  försäljningsskatt   på
motorfordon. Utskottets förslag  till
lagtext redovisas i bilaga 2 till detta
betänkande.
Utskottet  instämmer  även  i  den
bedömning  som  skatteutskottet  gör
beträffande motionerna Jo17 yrkande 1
och Jo19 yrkande 1 och avstyrker dessa
yrkanden.
Som  tidigare  redovisats  avstyrker
skatteutskottet även motion Jo18 yrkande
5, bl.a. med hänvisning till att det
medför att Sverige riskerar att gå emot
tvingande EU-direktiv. Utskottet vill
med anledning av de förslag som framförs
i motionen erinra om att, enligt rådets
direktiv 91/542/EEG, skattelättnader för
fordon som omfattas av direktivet skall
vara betydligt lägre än den verkliga
kostnaden  för  de  anordningar  som
monterats  för  att  uppfylla  de
fastställda  värdena.  Motionsyrkandet
strider således mot gällande EG-direktiv
och avstyrks.
Även vad gäller motion Jo 18 yrkande 7
vill  utskottet  ansluta  sig  till
skatteutskottets bedömning och avstyrker
motionen.
Ändrad instansordning

Regeringen föreslår att instansordningen
ändras så att förelägganden enligt 7 §
bilavgaslagen överklagas till  allmän
förvaltningsdomstol i stället för till
Koncessionsnämnden.  Prövningstillstånd
krävs vid överklagande till kammarrätt.
Utskottet har inga invändningar mot
regeringens förslag.
Förestående ändringar i
miljöklassystemet

Propositionen

Miljöklassystemet    står    inför
förändringar som bl.a.  betingas  av
kravskärpningar i enlighet med  EG:s
direktiv. Den 1 januari 1997 kommer
utsläpps-kraven för nya personbilar att
skärpas. För nya lätta lastbilar och
bussar  skärps  utsläppskraven  under
perioden den 1 januari 1998 till den 1
oktober 1999.
Den gemensamma EG-lagstiftningen anger
ramarna   för   utvecklingen   av
miljöklassystemet. Regeringen avser att
även  framgent driva frågan om  ett
gemensamt system för hållbarhetskrav i
kombination med tillverkaransvar inom EU
och att medlemsländernas möjligheter att
utnyttja ekonomiska styrmedel för att i
förtid introducera renare fordon skall
förbättras. För tunga fordon prioriteras
även  i fortsättningen utsläppen  av
kväveoxider och partiklar. För lätta
fordon kommer utsläppen av koldioxid mer
i  fokus eftersom andra utsläpp  nu
minskar.

Motionerna

Enligt motion Jo17 (m) yrkande 2 borde
Sverige anpassa sin miljöklassindelning
av tunga fordon till vad som gäller i
hela EU för att underlätta tydligheten
och     informationen     kring
miljöklassystemet.
I motion Jo19 (m) yrkande 2 anförs att
det inom ramen för den samlade skatte-,
miljö- och trafikpolitiken finns utrymme
för lösningar som stimulerar till en
föryngring av lastbilsbeståndet även i
Sverige.

Utskottets överväganden

Skatteutskottet har yttrat sig  över
motion Jo17 yrkande 2 och därvid anfört
följande.

Regeringens förslag innebär att de olika
utsläppskrav och bullerkrav som blir
obligatoriska inom EU den 1 oktober 1996
också skall gälla i Sverige. Den skatt
som skall tas ut i miljöklass 3 avser en
stimulans för de distributionsfordon som
i förtid uppfyller den europeiska norm
som gäller för övrig tung trafik.
I förhållande till de regler som gäller
inom  EU  kvarstår  det  särskilda
hållbarhetskrav och tillverkaransvar som
Sverige  upprätthåller.  Den  svenska
bilindustrin  har  ansett  att  de
provmetoder som används vid kontroll av
hållbarhetskravet inte är tillräckligt
preciserade och har därför valt att inte
placera nya fordon i miljöklasserna 1
och 2 trots att fordonen uppfyller de
utsläppskrav  som  gäller  i  dessa
miljöklasser.  Sedan mer  preciserade
provmetoder tagits fram har tillverkarna
i mars 1996 förklarat att man har för
avsikt att börja placera fordon i de
bättre miljöklasserna.
Enligt skatteutskottets mening finns
det  inte någon anledning till  ett
tillkännagivande till regeringen om att
de   svenska   kravnivåerna   bör
överensstämma  med  EU:s.  Utskottet
avstyrker motionsyrkandet.
Jordbruksutskottet anser i likhet med
skatteutskottet att de skillnader som
ännu kvarstår mellan EU och Sverige vad
gäller miljöklassning av fordon är väl
motiverade och bör kvarstå. Motion Jo17
yrkande 2 bör därmed inte föranleda
någon ytterligare åtgärd från riksdagens
sida.
En motion med liknande innehåll som i
Jo19 yrkande 2 avstyrktes nyligen av
utskottet  med hänvisning  till  den
översyn  av  vägtrafikens  samlade
beskattning som aviserats av regeringen.
Syftet med översynen är att förbättra
den samlade styreffekten med avseende på
miljö och trafiksäkerhet (1995/96:JoU17,
s. 22). Utskottet finner inte anledning
att nu ändra sitt ställningstagande och
avstyrker motionen.

Hemställan

Utskottet hemställer
1.  beträffande  avslag  på
propositionen
att   riksdagen  avslår  motion
1995/96:Jo18 yrkande 1,
2.           beträffande
partikelgränsvärde       för
dieselmotorer
att   riksdagen  avslår  motion
1995/96:Jo18 yrkande 2,
res. 1 (mp)
3.  beträffande  ändring  i
bilavgaslagen
att  riksdagen  med  bifall  till
regeringens förslag samt med avslag
på motion  1995/96:Jo18 yrkandena 3
och 4 antar förslaget till lag om
ändring i bilavgaslagen (1986:1386),
res. 2 (v, mp)
4. beträffande ändrad lydelse av
4  och 8 §§ lagen (1978:69)  om
försäljningsskatt på motorfordon
att  riksdagen med  anledning  av
regeringens förslag samt med avslag
på motion  1995/96:Jo18 yrkande  6
antar det i bilaga 2 som Utskottets
förslag betecknade förslaget till lag
om  ändring i lagen (1978:69) om
försäljningsskatt på motorfordon,
res. 3 (mp)
5. beträffande ikraftträdande av
lagförslaget under moment 4
att  riksdagen med  anledning  av
regeringens förslag samt med avslag
på motionerna  1995/96:Jo17 yrkande
1 och 1995/96:Jo19 yrkande 1 antar
den i bilaga 2 som Utskottets förslag
betecknade    lydelsen     av
ikraftträdandebestämmelsen,
res. 4 (m)
6. beträffande försäljningsskatt
i olika miljöklasser
att   riksdagen  avslår  motion
1995/96:Jo18 yrkande 5,
res. 5 (v, mp)
7. beträffande beskattningen av
tunga fordon
att   riksdagen  avslår  motion
1995/96:Jo18 yrkande 7,
res. 6 (mp)
8.           beträffande
miljöklassindelning  av   tunga
fordon
att   riksdagen  avslår  motion
1995/96:Jo17 yrkande 2,
res. 7 (m)
9. beträffande åtgärder för att
stimulera   en  föryngring   av
lastbilsbeståndet
att   riksdagen   avslår   motion
1995/96:Jo19 yrkande 2.

Stockholm den 8 maj 1996

På jordbruksutskottets vägnar
Lennart Daléus

I beslutet har deltagit: Lennart Daléus
(c), Sinikka Bohlin (s), Inge Carlsson
(s), Göte Jonsson (m), Kaj Larsson (s),
Leif Marklund (s), Ingvar Eriksson (m),
Alf Eriksson (s), Ingemar Josefsson (s),
Carl G Nilsson (m), Ann-Kristine
Johansson (s), Maggi Mikaelsson (v), Åsa
Stenberg (s), Eva Björne (m), Gudrun
Lindvall (mp), Lennart Fremling (fp) och
Rolf Edlund (c).

Reservationer

1. Partikelgränsvärde för dieselmotorer
(mom. 2)

Gudrun Lindvall (mp) anser

dels att den del av utskottets yttrande
som på s. 5 börjar med Med anledning 
och på s. 6 slutar med av kommissionen 
bort ha följande lydelse:
I föreliggande proposition redovisas
vare sig siffror för dagens avgaskrav
för  respektive miljöklass eller  de
framtida  gränsvärdena.  Inte  heller
redovisas de direktiv som ligger till
grund för regeringens förslag. Utskottet
anser att propositioner måste vara mer
fullödiga och att direktiv som åberopas
skall finnas med som bilaga. Detta är en
förutsättning för att behandlingen av
ärendet skall kunna ske på ett fullödigt
sätt. Utskottet delar uppfattningen i
motion Jo18 att detta i sig  utgör
anledning  för riksdagen  att  avslå
propositionen. De avslagsyrkanden som i
övrigt framställs i motionen omfattar
emellertid de väsentliga delarna  av
regeringens  lagförslag.   Utskottet
återkommer till dessa yrkanden i det
följande.
Enligt beslut inom EU skall för vissa
fordon, främst avsedda för distribution
i tätorter, tillåtas ett högre utsläpp
av partiklar, 0,25 g/kWh i stället för
0,15 g/kWh, än vad som gäller enligt den
s.k. B-nivån trots att reningsteknik
finns.  Dessa  fordon  skall  enligt
beslutet få säljas till den 30 september
1998 och i praktiken rulla i våra städer
minst tio år därefter. Detta är mycket
allvarligt eftersom dessa fordon finns i
tätorter och utsläpp av partiklar är ett
problem relaterat till hälsa. Sverige
bör  därför inte acceptera att  ett
lindrigare krav skall gälla för dessa
fordon. Vad utskottet här anfört med
anledning av motion Jo18 yrkande 2 bör
riksdagen som sin mening ge regeringen
till känna.
dels att utskottets hemställan under 2
bort ha följande lydelse:
2.  beträffande partikelgränsvärde
för dieselmotorer
att riksdagen med anledning av motion
1995/96:Jo18 yrkande 2 som sin mening
ger  regeringen  till  känna  vad
utskottet anfört,
2. Ändring i bilavgaslagen (mom. 3)

Maggi Mikaelsson (v) och Gudrun Lindvall
(mp) anser

dels att den del av utskottets yttrande
som på s. 7 börjar med Utskottet vill 
och slutar med och 4 bort ha följande
lydelse:
Enligt  utskottets  uppfattning  bör
Sverige gå före och nationellt nu ange
gränsvärden för miljöklass 1 för tunga
fordon. Att som regeringen avser lämna
klassen tom i avvaktan på nya beslut
inom EU ger inga signaler till industrin
och   medför   att   nödvändigt
utvecklingsarbete   försenas   eller
uteblir. Regeringen bör därför snarast
återkomma till riksdagen med förslag
till nya utsläppskrav för miljöklass 1
och inte avvakta beslut inom EU. Därmed
avstyrks förslaget att regeringen skall
bemyndigas fastställa de krav som skall
gälla för miljöklasserna. Vad utskottet
här anfört med anledning av motion Jo18
yrkande 3 bör riksdagen som sin mening
ge regeringen till känna. Yrkande 4 i
motionen tillstyrks.
dels att utskottets hemställan under 3
bort ha följande lydelse:
3.   beträffande   ändring   i
bilavgaslagen
att riksdagen med anledning av motion
1995/96:Jo18 yrkande 3 och med bifall
till motion 1995/96:Jo18 yrkande 4
dels antar regeringens förslag till
lag  om  ändring i  bilavgaslagen
(1986:1386) utom såvitt avser 3 §,
dels som sin mening ger regeringen
till känna vad utskottet anfört,

3. Ändrad lydelse av 4 och 8 §§ lagen
(1978:69) om försäljningsskatt på
motorfordon (mom. 4)

Gudrun Lindvall (mp) anser

dels att den del av utskottets yttrande
som på s. 8 börjar med  Jordbruks-
utskottet anser och slutar med  detta
betänkande bort ha följande lydelse:
Regeringens  förslag   till   nya
försäljningsskatter för tunga  fordon
innebär att denna sektor kommer att
gynnas  ekonomiskt,  vilket   ökar
konkurrenskraften för transporter med
tunga fordon på andra mer miljövänliga
transportsystems  bekostnad.  Eftersom
just ökningen av antalet transporter med
tunga fordon är ett av EU:s snabbast
växande miljöproblem är denna utveckling
oacceptabel.     De      gamla
försäljningsskatterna bör därför vara
kvar oförändrade i avvaktan på  nya
utsläppskrav för miljöklass 1. Utskottet
avstyrker regeringens förslag om sänkta
försäljningsskatter på tunga fordon och
tillstyrker motion Jo18 yrkande 6.
dels att utskottets hemställan under 4
bort ha följande lydelse:
4. beträffande ändrad lydelse av 4
och  8  §§  lagen  (1978:69)  om
försäljningsskatt på motorfordon
att riksdagen med bifall till motion
1995/96:Jo18  yrkande  6  avslår
regeringens förslag om ändring  i
lagen (1978:69) om försäljningsskatt
på motorfordon,
4. Ikraftträdande av lagförslaget under
moment 4 (mom. 5)

Göte Jonsson, Ingvar Eriksson, Carl G
Nilsson och Eva Björne (alla m) anser

dels att den del av utskottets yttrande
som  på s. 8 börjar med  Utskottet
instämmer  och  slutar  med  dessa
yrkanden bort ha följande lydelse:
Enligt  regeringens  förslag  skall
sänkningen av försäljningsskatten träda
i kraft den 1 oktober 1996 i samband med
att EU:s medlemsländer inte längre får
tillåta  försäljning av  fordon  med
dieselmotorer som endast uppfyller EU:s
kravnivå A. I och med detta riskerar
försäljningen  av tunga  fordon  att
avstanna från och med nu och fram till
denna tidpunkt. Med tanke på att de
fordon som säljs i dag redan uppfyller
de stränga krav som kommer att gälla
från den 1 oktober skulle en nedgång i
försäljningen  innebära  en   ökad
miljöbelastning eftersom den leder till
att gamla och slitna fordon måste köras
längre. En kraftig försäljningsnedgång
innebär också skatteförluster för staten
och svårigheter för leverantörer och
distributörer av fordon. Sänkningen av
försäljningsskatten   bör   därför
genomföras  redan den 1 juli  1996.
Utskottet tillstyrker således  motion
Jo17 yrkande 1 och avstyrker motion Jo19
yrkande 1.
dels att utskottets hemställan under 5
bort ha följande lydelse:
5.  beträffande ikraftträdande av
lagförslaget under moment 4
att riksdagen med bifall till motion
1995/96:Jo17 yrkande 1  samt  med
avslag på motion 1995/96:Jo19 yrkande
1 beslutar att lagförslaget under
moment 4 skall träda i kraft den 1
juli 1996,
5. Försäljningsskatt i olika
miljöklasser (mom. 6)

Maggi Mikaelsson (v) och Gudrun Lindvall
(mp) anser

dels att den del av utskottets yttrande
som på s. 8 börjar med Som tidigare 
och på s. 9 slutar med och avstyrks 
bort ha följande lydelse:
Enligt   gällande  direktiv   får
skattelättnaden för en bättre miljöklass
inte  vara  så stor att  det  blir
ekonomiskt  lönsamt  att  installera
avancerad reningsutrustning. Ett sådant
synsätt är enligt utskottets uppfattning
förkastligt. Det som är miljömässigt
riktigt måste också göras ekonomiskt
lönsamt.  Det  aktuella EG-direktivet
urholkar  möjligheten  att  använda
ekonomiska    styrmedel     inom
miljöpolitiken. Vad utskottet här anfört
med anledning av motion Jo18 yrkande 5
bör  riksdagen  som sin  mening  ge
regeringen till känna.
dels att utskottets hemställan under 6
bort ha följande lydelse:
6. beträffande försäljningsskatt i
olika miljöklasser
att riksdagen med anledning av motion
1995/96:Jo18 yrkande 5 som sin mening
ger  regeringen  till  känna  vad
utskottet anfört,
6. Beskattningen av tunga fordon (mom.
7)

Gudrun Lindvall (mp) anser

dels att den del av utskottets yttrande
som på s. 9 börjar med Även vad  och
slutar med avstyrker motionen bort ha
följande lydelse:
Regeringen  föreslår i propositionen
sänkta försäljningsskatter för  tunga
fordon. Detta innebär en risk för att de
tunga vägtransporterna ökar. För att så
inte skall ske föreslår utskottet att
det  totala skatteuttaget för  tunga
fordon inte skall minska. Regeringen bör
därför återkomma till riksdagen  med
förslag på skatter för tunga fordon
motsvarande  minst  det  belopp  som
försäljningsskatterna inbringade under
år 1995. Vad utskottet här anfört med
anledning av motion Jo18 yrkande 7 bör
riksdagen som sin mening ge regeringen
till känna.
dels att utskottets hemställan under 7
bort ha följande lydelse:
7.  beträffande beskattningen  av
tunga fordon
att riksdagen med anledning av motion
1995/96:Jo18 yrkande 7 som sin mening
ger  regeringen  till  känna  vad
utskottet anfört,
7. Miljöklassindelning av tunga fordon
(mom. 8)

Göte Jonsson, Ingvar Eriksson, Carl G
Nilsson och Eva Björne (alla m) anser

dels att den del av utskottets yttrande
som på s. 10 börjar med  Jordbruks-
utskottet  anser  och  slutar  med
 riksdagens  sida  bort ha  följande
lydelse:
Enligt utskottets uppfattning skulle
tydligheten  och informationen  kring
miljöklassystemet underlättas av  att
Sverige     anpassade      sin
miljöklassindelning till de miljöklasser
som gäller i hela EU. Detta blir ännu
viktigare när EU i framtiden utökar sitt
system  med ytterligare miljöklasser.
Hittills har det svenska systemet med
miljöklasserna  1,  2  och  3,  där
miljöklass 1 är den miljöklass som har
de högsta kraven, inte stämt överens med
EU:s kravnivåer A och B där kravnivå A
representerar de lägsta kraven.  Vad
utskottet här anfört med anledning av
motion Jo17 yrkande 2 bör riksdagen som
sin mening ge regeringen till känna.
dels att utskottets hemställan under 8
bort ha följande lydelse:
8. beträffande miljöklassindelning
av tunga fordon
att riksdagen med anledning av motion
1995/96:Jo17 yrkande 2 som sin mening
ger  regeringen  till  känna  vad
utskottet anfört,
Särskilda yttranden

1. Avslag på propositionen (mom. 1)

Gudrun Lindvall (mp) anför:

Miljöpartiet de gröna anser att denna
proposition  är  viktig,  inte  bara
sakpolitiskt, utan också principiellt. I
och med medlemskapet i den europeiska
unionen tenderar demokratin i Sverige
att urholkas. Allt fler beslut tas på
ministerrådsmöten  i  Bryssel  och
riksdagens  roll blir att konfirmera
besluten i efterhand. I EU-nämnden finns
möjlighet  för riksdagspartierna  att
framlägga    synpunkter    inför
ministerrådsmöten, men  eftersom  EU-
nämnden endast är rådgivande är det
först i samband med behandlingen av
eventuella propositioner med anledning
av beslut inom EU som partierna får
möjlighet till ett djupare agerande.
Eftersom direktivet då redan är beslutat
finns  emellertid i realiteten inget
utrymme för förändringar i sak.
Miljöpartiet  de  gröna  anser  att
direktiv på miljöområdet skall  vara
minimidirektiv.  Det  skall  finnas
möjlighet för enskilda länder att gå
före. Så är det inte i detta fall. Här
finns exakta avgaskrav angivna för tunga
fordon. I direktivet finns också angivet
att ekonomiska styrmedel, som gör att
det blir ekonomiskt lönsamt att montera
in reningsteknik för att hamna i en
bättre miljöklass, inte får införas.
Direktivet   redovisas   inte   i
propositionen.
Med hänvisning till det ovan anförda
anser vi att propositionen borde avslås
i sin helhet, men väljer att reservera
oss  i  de detaljer där vi  finner
förslaget oacceptabelt. Vi vill här dock
framhålla det angelägna i att regeringen
i framtiden finner en hanteringsordning
där   riksdagen  kommer   in   i
ärendehanteringen på ett  så  tidigt
stadium att ett reellt inflytande blir
möjligt. Vi anser även att aktuella
direktiv skall bifogas propositioner i
framtiden.
2. Försäljningsskatt på motorfordon
(mom. 4)

Lennart Fremling (fp) anför:

Vår politiska strävan inom trafikområdet
har  ett  klart mål,  nämligen  att
genomföra  1988  års  trafikpolitiska
beslut.  Folkpartiet har ända  sedan
riksdagen fattade detta beslut för åtta
år sedan pekat på att det i praktiken
inte har förverkligats. Regelsystemen,
bl.a. för vägfordons skatter, vikter och
hastigheter, måste vara så utformade att
den  som  fattar  beslut  om  en
godstransport     känner     av
marginalkostnaden  för  den  aktuella
transporten.  Denna  kostnad  skall
beräknas  enligt  samhällsekonomiska
kalkylmetoder, innebärande att hänsyn
tas  till  bl.a.  miljöskador  och
trafikolyckor.
Den aktuella propositionen behandlar
främst  skärpta avgaskrav för  tunga
vägfordon,   men   även   vissa
skattesänkningar för  sådana  fordon.
Under de senaste åren har fattats en rad
separata beslut som påverkar villkoren
för  olika  transportslag.  Med  det
underlag som finns i ärendet är det
svårt  att  bedöma  effekterna  av
regeringens förslag. Det är faktiskt
inte  ens  säkert om förslaget  gör
regelsystemet  sämre  eller  bättre
anpassat till 1988 års trafikpolitik.
Det finns dock en påtaglig risk att
regeringens    skattesänkningsförslag
innebär   konkurrensfördelar   för
långtradartrafiken på järnvägstrafikens
bekostnad och att det därför motverkar
en rimlig värdering av miljöskador och
trafikolyckor.  I  så  fall  skulle
förslaget   vara  samhällsekonomiskt
ineffektivt och göra att vi  kommer
längre  ifrån  ett  genomförande  av
beslutade trafikpolitiska principer. Det
skulle  då  vara  till  skada  för
miljöutvecklingen.
Jag förutsätter att regeringen,  så
snart samlat underlag finns, återkommer
till riksdagen med de förslag som behövs
för  att  öka den samhällsekonomiska
effektiviteten i transportsystemet och
för att vi i Sverige skall närma oss ett
genomförande av 1988 års trafikpolitiska
principer, som ju i detta avseende också
håller på att anammas inom EU, som
nyligen presenterat en grönbok  (KOM
95/691)  om "internalisering  av  de
externa kostnaderna för transporter".
3. Åtgärder för att stimulera en
föryngring av lastbilsparken (mom. 9)

Göte Jonsson, Ingvar Eriksson, Carl G
Nilsson och Eva Björne (alla m) anför:

Sverige drar på sig onödiga belastningar
genom  den  för  Västeuropa  unikt
ålderstigna bilparken. Hade den svenska
bilparken förnyats i samma takt som i
exempelvis  Tyskland  hade  andelen
katalysatorrenade bilar i Sverige varit
betydligt högre. Om bilparken förnyats i
samma omfattning under 1990-talet som
under 1980-talet hade kväveoxidutsläppen
från biltrafiken varit upp till 37 %
lägre än i dag.

Den ålderstigna bilparken är enligt vår
uppfattning ett miljöproblem som dess
värre  försummas  i  det  pågående
miljöarbetet. Regeringen  bör  därför
analysera vilka konkreta åtgärder som
krävs för att få till stånd en snabbare
förnyelse av bilparken. Eftersom frågan
nyligen behandlats av riksdagen avstår
vi  från att reservera oss i detta
betänkande.
1 Regeringens förslag till lagtext
Regeringen har följande förslag till
lagtext.

Förslag till lag om ändring i
bilavgaslagen (1986:1386)

Härigenom  föreskrivs  i  fråga  om
bilavgaslagen (1986:1386)
dels att 12 och 13 §§ skall upphöra att
gälla,
dels att 3 och 11 §§ skall ha följande
lydelse.
Nuvarande lydelse  Föreslagen lydelse

3 §
Regeringen  eller Regeringen  eller
den myndighet som den myndighet som
regeringen      regeringen
bestämmer    får bestämmer    får
meddela       meddela
föreskrifter om   föreskrifter om
1. begränsning av 1. begränsning av
utsläpp i luften av utsläpp i luften av
avgaser och andra avgaser och andra
ämnen     från ämnen     från
motordrivna fordon motordrivna fordon
samt om fordonens samt om fordonens
beskaffenhet,    beskaffenhet,
utrustning,     utrustning,
hållbarhet   och hållbarhet   och
funktion för  att funktion för  att
uppfylla uppställda uppfylla uppställda
krav på begränsning krav på begränsning
av utsläpp,     av utsläpp,
2. skyldighet att 2. skyldighet att
underhålla   den underhålla   den
utrustning    på utrustning    på
fordonen    som fordonen    som
begränsar utsläppen begränsar utsläppen
och  att  använda och  att  använda
visst bränsle,    visst bränsle,
3.  kontroll  och 3.  kontroll  och
tillsyn  av  att tillsyn  av  att
fordonen uppfyller fordonen uppfyller
kraven      på kraven      på
begränsning   av begränsning   av
utsläpp,       utsläpp,
4.  utfärdande av
typgodkännande,
registrering,
ibruktagande  och
försäljning   av
fordon och motorer,
och
5. de utsläppskrav
och övriga tekniska
villkor som skall
gälla      för
miljöklasserna.


11 § Ett beslut av 11 §1 Ett beslut av
en  myndighet  om en  myndighet  om
föreläggande enligt föreläggande enligt
5  §  eller  om 5 och 7 §§ eller om
kontrollavgift    kontrollavgift
eller dispensavgift eller dispensavgift
i ett särskilt fall i ett särskilt fall
enligt 9 och 10 §§ enligt 9 och 10 §§
får överklagas hos får överklagas hos
allmän        allmän
förvaltningsdomstol förvaltningsdomstol
.          .
Prövningstillstånd  Prövningstillstånd
krävs      vid krävs      vid
överklagande  till överklagande  till
kammarrätten.    kammarrätten.


_____________
Denna lag träder i kraft den 1 juli
1996 men tillämpas inte i de fall där
det första beslutet i ett ärende enligt
7 § fattats innan dess.

Förslag till lag om ändring i lagen
(1978:69) om försäljningsskatt på
motorfordon

Härigenom föreskrivs att 8 § lagen
(1978:69)  om  försäljningsskatt  på
motorfordon2 skall ha följande lydelse.
8 §3
Nuvarande lydelse
Skatten  tas  ut för skattepliktiga
personbilar, bussar och lastbilar med
belopp  som  framgår  av  följande
uppställning. Skatten beräknas till helt
tiotal  kronor  så att överskjutande
krontal bortfaller.
Fordonssl miljöklas miljöklas miljöklas
ag    s 1    s 2    s 3
1.    6 kronor 6  kronor 6 kronor
Personbil 40 öre  40 öre   40 öre
per    per    per
kilogram kilogram  kilogram
tjänstevi tjänstevi tjänstevi
kt    kt     kt, ökat
med 2 000
kronor
2.  buss 6 kronor 6  kronor 6 kronor
med en  40 öre  40 öre   40 öre
totalvikt per    per    per
av högst kilogram kilogram  kilogram
3   500 tjänstevi tjänstevi tjänstevi
kilogram kt    kt     kt, ökat
med 2 000
kronor
med  en -     6   000 20  000
totalvikt      kronor   kronor
överstiga
nde
3   500
kilogram
men högst
7 000
kilogram
med  en -     20   000 65  000
totalvikt      kronor   kronor
överstiga
nde
7   000
kilogram


3. 6 kronor 6  kronor 6 kronor
lastbil  40 öre  40 öre   40 öre
med
per    per    per
skåpkaros kilogram kilogram  kilogram
seri
tjänstevi tjänstevi tjänstevik
med  en kt    kt     t, ökat
total-
med 2 000
vikt  av           kronor
högst
3   500
kilogram
med  en -     6   000 20  000
totalvikt      kronor   kronor
överstiga
nde
3   500
kilogram
men högst
7 000
kilogram
med  en -     20   000 65  000
totalvikt      kronor   kronor
överstiga
nde
7   000
kilogram
4.    4   000 4   000 6   000
lastbil  kronor  kronor   kronor
utan
skåpkaros
seri
med  en
totalvikt
av högst
3 500
kilogram
med  en -     6   000 20  000
totalvikt      kronor   kronor
överstiga
nde
3   500
kilogram
men högst
7 000
kilogram
med  en -     20   000 65  000
totalvikt      kronor   kronor
överstiga
nde
7   000
kilogram


Skatten tas ut för motorcykel med 1 340
kronor om tjänstevikten inte överstiger
75  kilogram, med 1 760 kronor  om
tjänstevikten  är  högre  men  inte
överstiger 160 kilogram, med 2  700
kronor om tjänstevikten är högre än 160
kilogram  men  inte  överstiger  210
kilogram, samt i annat fall med 4 480
kronor.
För personbilar, lastbilar och bussar
som är inrättade för drift med elekt
ricitet från batterier i fordonet skall
skatt tas ut med motsvarande belopp som
gäller för miljöklass 1.

Föreslagen lydelse

Skatten  tas  ut  för skattepliktiga
personbilar, bussar och lastbilar med
belopp  som  framgår  av  följande
uppställning. Skatten beräknas till helt
tiotal  kronor  så att överskjutande
krontal bortfaller.

Fordonssl miljöklas miljöklas miljöklas
ag    s 1    s 2    s 3
1.    6 kronor 6  kronor 6 kronor
Personbil 40 öre  40 öre   40 öre
per    per    per
kilogram kilogram  kilogram
tjänstevi tjänstevi tjänstevi
kt    kt     kt, ökat
med 2 000
kronor
2.  buss 6 kronor 6  kronor 6 kronor
med en  40 öre  40 öre   40 öre
totalvikt per    per    per
av högst kilogram kilogram  kilogram
3   500 tjänstevi tjänstevi tjänstevi
kilogram kt    kt     kt, ökat
med 2 000
kronor
med  en -     -     6   000
totalvikt           kronor
överstiga
nde
3   500
kilogram
3.    6 kronor 6  kronor 6 kronor
lastbil  40 öre  40 öre   40 öre
med
per    per    per
skåpkaros kilogram kilogram  kilogram
seri
tjänstevi tjänstevi tjänstevi
med  en kt    kt     kt, ökat
totalvikt
med 2 000
av högst           kronor
3 500
kilogram
med  en -     -     6   000
totalvikt           kronor
överstiga
nde
3   500
kilogram


4.    4   000 4   000 6   000
lastbil  kronor  kronor   kronor
utan
skåpkaros
seri
med  en
totalvikt
av högst
3 500
kilogram
med  en -     -     6   000
totalvikt           kronor
överstiga
nde
3   500
kilogram

Skatten tas ut för motorcykel med 1 340
kronor om tjänstevikten inte överstiger
75  kilogram, med 1 760 kronor  om
tjänstevikten  är  högre  men  inte
överstiger 160 kilogram, med 2  700
kronor om tjänstevikten är högre än 160
kilogram  men  inte  överstiger  210
kilogram, samt i annat fall med 4 480
kronor.
För personbilar, lastbilar och bussar
som tillhör är inrättade för drift med
elektricitet från batterier i fordonet
skall  skatt tas ut med motsvarande
belopp som gäller för miljöklass 1.
_______________
1. Denna lag träder i kraft den 1 juli
1996.
2.   Äldre  föreskrifter   gäller
fortfarande i fråga om förhållanden som
hänför   sig  till  tiden   före
ikraftträdandet.

2 Utskottets förslag till lagtext
Utskottet föreslår att lagtexten skall
ha  följande  lydelse  efter  vissa
rättelser av regeringens förslag. Utöver
dessa rättelser krävs en följdändring i
4 § lagen (1978:69) om försäljningsskatt
på motorfordon.

Förslag till lag om ändring i lagen
(1978:69) om försäljningsskatt på
motorfordon

Härigenom föreskrivs att 4 och 8 §§
lagen (1978:69) om försäljningsskatt på
motorfordon4 skall ha följande lydelse.
4 §5
Nuvarande lydelse  Utskottets förslag
Försäljningsskatt  Försäljningsskatt
tas ut för fordon tas ut för fordon
som registreras i som registreras i
bilregistret  och bilregistret  och
som är        som är
1. personbil,    1. personbil,
2.  buss med en  2.  buss med en
totalvikt av högst totalvikt av högst
3 500 kilogram samt 3 500 kilogram samt
övriga bussar om de övriga bussar om de
är  försedda  med är  försedda  med
dieselmotor och om dieselmotor och om
de  hänförs  till de  hänförs  till
miljöklass 2 eller miljöklass 3,
3,
3. lastbil med en
3. lastbil med en totalvikt av högst
totalvikt av högst 3 500 kilogram och
3 500 kilogram och lastbilar med  en
lastbilar med  en totalvikt    som
totalvikt    som överstiger 3  500
överstiger 3  500 kilogram, om de är
kilogram, om de är försedda    med
försedda    med dieselmotor och om
dieselmotor och om de  hänförs  till
de  hänförs  till miljöklass 3,
miljöklass 2 eller
3,          4. motorcykel.
4. motorcykel.    Fordon som enligt
bilregistret är av
Fordon som enligt en årsmodell som är
bilregistret är av trettio år  eller
en årsmodell som är äldre  är  inte
trettio år  eller skattepliktiga.
äldre  är  inte
skattepliktiga.

8 §6
Nuvarande lydelse
Skatten  tas  ut för skattepliktiga
personbilar, bussar och lastbilar med
belopp  som  framgår  av  följande
uppställning. Skatten beräknas till helt
tiotal  kronor  så att överskjutande
krontal bortfaller.
Fordonssl miljöklas miljöklas miljöklas
ag    s 1    s 2    s 3
1.    6 kronor 6  kronor 6 kronor
Personbil 40 öre  40 öre   40 öre
per    per    per
kilogram kilogram  kilogram
tjänstevi tjänstevi tjänstevi
kt    kt     kt, ökat
med 2 000
kronor
2.  buss 6 kronor 6  kronor 6 kronor
med en  40 öre  40 öre   40 öre
totalvikt per    per    per
av högst kilogram kilogram  kilogram
3   500 tjänstevi tjänstevi tjänstevi
kilogram kt    kt     kt, ökat
med 2 000
kronor
med  en -     6   000 20  000
totalvikt      kronor   kronor
överstiga
nde
3   500
kilogram
men högst
7 000
kilogram
med  en -     20   000 65  000
totalvikt      kronor   kronor
överstiga
nde
7   000
kilogram

_______________________________
1 Senaste lydelse 1995:64.
2 Lagen omtryckt 1984:159.
3 Senaste lydelse 1995:915.
4 Lagen omtryckt 1995:1640.
5 Senaste lydelse 1994:1789.
6 Senaste lydelse 1995:915.