Skärpta regler avseende hanteringen av sprängämnesprekursorer

Försvarsutskottets bet 2020/21:FöU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 14 oktober 2020

Beslut

Svenska lagar anpassas till EU-regler om sprängämnesprekursorer (FöU2)

Regeringen föreslår lagändringar för att anpassa svenska regler till nya EU-regler om så kallade sprängämnesprekursorer, alltså kemiska ämnen som kan användas för legitima ändamål men som också kan missbrukas för att tillverka sprängämnen. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

De nya EU-reglerna, som börjar gälla i alla medlemsländer den 1 februari 2021, innebär bland annat att enskilda personer inte heller i fortsättningen får skaffa, ha eller använda ett antal listade kemiska ämnen.

Regeringens förslag gäller bland annat de svenska reglerna för tillstånd, kontroll vid försäljning, tillsyn av hur EU-reglerna används och straffbestämmelser. Lagändringarna börjar gälla den 1 februari 2021.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2020-09-17
Justering: 2020-09-24
Trycklov: 2020-09-30
Reservationer 3
bet 2020/21:FöU2

Alla beredningar i utskottet

2020-09-17, 2020-09-10

Svenska lagar anpassas till EU-regler om sprängämnesprekursorer (FöU2)

Regeringen föreslår lagändringar för att anpassa svenska regler till nya EU-regler om så kallade sprängämnesprekursorer, alltså kemiska ämnen som kan användas för legitima ändamål men som också kan missbrukas för att tillverka sprängämnen. Försvarsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

De nya EU-reglerna, som börjar gälla i alla medlemsländer den 1 februari 2021, innebär bland annat att enskilda personer inte heller i fortsättningen får skaffa, ha eller använda ett antal listade kemiska ämnen.

Regeringens förslag gäller bland annat de svenska reglerna för tillstånd, kontroll vid försäljning, tillsyn av hur EU-reglerna används och straffbestämmelser. Lagändringarna föreslås börja gälla den 1 februari 2021.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2020-10-13
Debatt i kammaren: 2020-10-14
4

Beslut

Beslut: 2020-10-14
4 förslagspunkter, 3 acklamationer, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 14 oktober 2020

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Skärpta regler avseende hanteringen av sprängämnesprekursorer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen,
2. lag om ändring i lagen (2014:799) om sprängämnesprekursorer.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2019/20:154 punkterna 1 och 2.

2. Översyn av regelverket för explosiva varor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:3611 av Pål Jonson m.fl. (M) yrkande 1.

Reservation 1 (M, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 0 11 0 59
SD 10 0 0 52
C 5 0 0 26
V 4 0 0 23
KD 0 3 0 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 1 1
Totalt 41 14 1 293


3. Märkning av kommersiella sprängmedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:3611 av Pål Jonson m.fl. (M) yrkande 2.

Reservation 2 (M, KD)

4. Tidigareläggning av uppdrag om explosiva varor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:3611 av Pål Jonson m.fl. (M) yrkande 3.

Reservation 3 (M, KD)