Skärpta straff för brott mot tillståndsplikten för explosiva varor

Försvarsutskottets betänkande 2016/17:FöU10

Ärendet är avslutat

Beslutat: 29 mars 2017

Beslut

Strängare straff för olaglig hantering av handgranater (FöU10)

Tillgången till explosiva varor, som handgranater, har ökat i kriminella kretsar. Därför skärps straffen för dem som hanterar explosiva varor utan tillstånd.

Exempelvis kommer minimistraffet för grovt brott mot tillståndsplikten för till exempel handgranater att höjas till fängelse i ett år i stället för sex månader, som i dag. När det gäller synnerligen grova brott skärps straffet till fängelse i lägst tre år och högst sex år.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Riksdagen riktade dessutom ett tillkännagivande till regeringen om att minimistraffet för grova brott bör skärpas ytterligare, från ett till två år. En sådan ändring skulle till exempel innebära att polisen vid misstanke om brott får avlyssna elektronisk kommunikation.

Lagändringarna börjar gälla den 15 maj 2017.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Bifall till motioner med tillkännagivande till regeringen om skärpta straff för brott mot tillståndsplikten för explosiva varor. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

8 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2017-03-21
Justering: 2017-03-23
Trycklov: 2017-03-24
Reservationer 6
Betänkande 2016/17:FöU10

Alla beredningar i utskottet

2017-03-21, 2017-03-14, 2017-02-28

Strängare straff för olaglig hantering av handgranater (FöU10)

Tillgången till explosiva varor, som handgranater, har ökat i kriminella kretsar. Därför skärps straffen för dem som hanterar explosiva varor utan tillstånd.

Exempelvis kommer minimistraffet för grovt brott mot tillståndsplikten för till exempel handgranater att höjas till fängelse i ett år i stället för sex månader, som i dag. När det gäller synnerligen grova brott skärps straffet till fängelse i lägst tre år och högst sex år.

Försvarsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Utskottet föreslår dessutom att riksdagen riktar ett tillkännagivande till regeringen om att minimistraffet för grova brott bör skärpas ytterligare, från ett till två år. En sådan ändring skulle till exempel innebära att polisen vid misstanke om brott får avlyssna elektronisk kommunikation.

Lagändringarna föreslås börja gälla den 15 maj 2017.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2017-03-28
Debatt i kammaren: 2017-03-29
4

Beslut

Beslut: 2017-03-29
6 förslagspunkter, 2 acklamationer, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 29 mars 2017

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Lag om ändring i lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar 29 och 29 a §§ regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:92 punkt 1 i denna del och avslår motion

2016/17:3619 av Mikael Jansson m.fl. (SD).

Reservation 1 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 94 0 0 19
M 73 0 0 11
SD 0 39 0 8
MP 23 0 0 2
C 18 0 0 4
V 18 0 0 3
L 16 0 0 3
KD 10 0 0 6
- 0 1 0 1
Totalt 252 40 0 57


2. Övriga lagförslag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor i den mån lagförslaget inte omfattas av vad utskottet föreslagit ovan,
2. lag om ändring i lagen (2003:148) om straff för terroristbrott.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:92 punkterna 1 i denna del och 2.

3. Skärpta straff för brott mot tillståndsplikten för explosiva varor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen bör utreda möjligheten att höja minimistraffet för grovt brott mot tillståndsplikten enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor till två års fängelse och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2016/17:3612 av Allan Widman m.fl. (L) yrkande 1 och

2016/17:3617 av Hans Wallmark m.fl. (M, C, KD) yrkande 1 och

avslår motion

2016/17:3612 av Allan Widman m.fl. (L) yrkande 2.

4. Otillåten hantering av handgranater

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:788 av Olle Felten (SD),

2016/17:2287 av Thomas Finnborg och Ann-Charlotte Hammar Johnsson (båda M) och

2016/17:3468 av Roger Haddad m.fl. (L) yrkande 8.

Reservation 2 (SD)
Reservation 3 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 94 0 0 19
M 73 0 0 11
SD 0 0 39 8
MP 23 0 0 2
C 18 0 0 4
V 18 0 0 3
L 0 16 0 3
KD 10 0 0 6
- 0 0 1 1
Totalt 236 16 40 57


5. Innehav och användande av krigsmateriel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:3612 av Allan Widman m.fl. (L) yrkande 3 och

2016/17:3617 av Hans Wallmark m.fl. (M, C, KD) yrkande 2.

Reservation 4 (M, C, KD)
Reservation 5 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (M, C, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 94 0 0 19
M 0 73 0 11
SD 38 1 0 8
MP 23 0 0 2
C 0 18 0 4
V 18 0 0 3
L 0 0 16 3
KD 0 10 0 6
- 1 0 0 1
Totalt 174 102 16 57


6. Fyrverkerier

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:262 av Lotta Johnsson Fornarve m.fl. (V) och

2016/17:1954 av Solveig Zander (C).

Reservation 6 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 94 0 0 19
M 72 1 0 11
SD 39 0 0 8
MP 23 0 0 2
C 18 0 0 4
V 0 18 0 3
L 16 0 0 3
KD 10 0 0 6
- 1 0 0 1
Totalt 273 19 0 57