Skärpta straff för de allvarligaste fallen av immaterialrättsintrång

Näringsutskottets bet 2019/20:NU18

Ärendet är avslutat

Beslutat: 10 juni 2020

Beslut

Straffen ska skärpas för allvarliga fall av immaterialrättsintrång (NU18)

Straffen ska skärpas för de allvarligaste intrången i immateriella rättigheter, exempelvis när det gäller varumärken, patent och upphovsrätt. Bland annat ska särskilda straffskalor för avsiktliga grova brott införas i alla lagar som rör immaterialrätt. Straffet ska kunna bli fängelse i lägst sex månader och högst sex år. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Riksdagen riktade också en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen om att den inom ramen för EU-samarbetet bör verka för att EU:s nya upphovsrättsdirektiv revideras. Bland annat bör reglerna om att tidningar kan ta betalt för exempelvis textutdrag ur digitala publikationer ändras. Även bestämmelserna om att digitala plattformar ska filtrera uppladdat material för att säkra att det inte skyddas av upphovsrätt bör ändras.

Förslaget om tillkännagivande fanns i två motioner när riksdagen behandlade motioner från allmänna motionstiden 2019. Riksdagen sa nej till övriga förslag.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Bifall till två motionsyrkanden om en revidering av EU:s nya upphovsrättsdirektiv. Avslag på övriga motionsyrkanden.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

11 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2020-05-26
Justering: 2020-06-04
Trycklov: 2020-06-04
Reservationer 5
bet 2019/20:NU18

Alla beredningar i utskottet

2020-05-26, 2020-05-07

Straffen ska skärpas för allvarliga fall av immaterialrättsintrång (NU18)

Straffen ska skärpas för de allvarligaste intrången i immateriella rättigheter, exempelvis när det gäller varumärken, patent och upphovsrätt. Bland annat ska särskilda straffskalor för avsiktliga grova brott införas i alla lagar som rör immaterialrätt. Straffet ska kunna bli fängelse i lägst sex månader och högst sex år. Näringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Utskottet föreslår också att riksdagen riktar en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen om att den inom ramen för EU-samarbetet bör verka för att EU:s nya upphovsrättsdirektiv revideras. Bland annat bör reglerna om att tidningar kan ta betalt för exempelvis textutdrag ur digitala publikationer ändras. Även bestämmelserna om att digitala plattformar ska filtrera uppladdat material för att säkra att det inte skyddas av upphovsrätt bör ändras.

Förslaget om tillkännagivande fanns i två motioner när utskottet behandlade motioner från allmänna motionstiden 2019. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2020-06-08
Debatt i kammaren: 2020-06-09
4

Beslut

Beslut: 2020-06-10
4 förslagspunkter, 1 acklamation, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 10 juni 2020

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Propositionen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk,
2. lag om ändring i patentlagen (1967:837),
3. lag om ändring i mönsterskyddslagen (1970:485),
4. lag om ändring i lagen (1992:1685) om skydd för kretsmönster för halvledarprodukter,
5. lag om ändring i växtförädlarrättslagen (1997:306),
6. lag om ändring i varumärkeslagen (2010:1877),
7. lag om ändring i lagen (2018:1653) om företagsnamn.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2019/20:149 punkterna 1-7 och avslår motion

2019/20:3263 av Niels Paarup-Petersen m.fl. (C) yrkande 11.

2. Övrigt om sanktioner på immaterialrättens område

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:3595 av Josef Fransson m.fl. (SD) yrkandena 1 och 2.

Reservation 1 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 11 0 0 59
SD 0 10 0 52
C 5 0 0 26
V 4 0 0 23
KD 3 0 0 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 45 10 0 294


3. Revidering av EU:s nya upphovsrättsdirektiv

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen bör verka inom ramen för EU-samarbetet för att EU:s nya upphovsrättsdirektiv revideras och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2019/20:392 av Josef Fransson m.fl. (SD) yrkande 5 och

2019/20:2677 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 15.

Reservation 2 (S, V, MP)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (S, V, MP)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 0 16 0 84
M 11 0 0 59
SD 10 0 0 52
C 5 0 0 26
V 0 4 0 23
KD 3 0 0 19
L 3 0 0 16
MP 0 3 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 32 23 0 294


4. Övriga immaterialrättsliga frågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:392 av Josef Fransson m.fl. (SD) yrkandena 1-4,

2019/20:684 av Michael Rubbestad (SD),

2019/20:693 av Magnus Jacobsson (KD) yrkande 6,

2019/20:1560 av Jan R Andersson (M),

2019/20:1699 av Johnny Skalin (SD),

2019/20:1768 av Rickard Nordin och Peter Helander (båda C),

2019/20:2414 av Sofia Westergren och Sten Bergheden (båda M) yrkandena 1 och 2,

2019/20:2677 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkandena 16-18,

2019/20:3150 av Markus Wiechel (SD) och

2019/20:3263 av Niels Paarup-Petersen m.fl. (C) yrkande 10.

Reservation 3 (M, L)
Reservation 4 (SD)
Reservation 5 (C)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (M, L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 0 11 0 59
SD 0 0 10 52
C 0 0 5 26
V 4 0 0 23
KD 3 0 0 19
L 0 3 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 26 14 15 294