Skärpta straff för knivbrott

Justitieutskottets betänkande 2021/22:JuU38

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 18 maj 2022

Nästa händelse: Behandling 18 maj 2022

Utskottets förslag

Ja till skärpta straff för knivbrott (JuU38)

Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om skärpta straff för knivbrott.

Förslagen innebär

  • att maxstraffet för avsiktliga knivbrott höjs från fängelse i sex månader till fängelse i ett år
  • införande av en särskild straffskala för så kallade oaktsamma knivbrott som ska kunna ge böter eller fängelse i högst sex månader
  • att straffskalan för grovt knivbrott ändras så att maxstraffet blir fängelse i högst två år istället för fängelse i högst ett år
  • att fler knivbrott ska kunna räknas som grova eftersom fler omständigheter ska kunna tas med i bedömningen.

Lagändringarna föreslås börja gälla den 1 juli 2022.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2022-04-19, 2022-05-03

Ja till skärpta straff för knivbrott (JuU38)

Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om skärpta straff för knivbrott.

Förslagen innebär

  • att maxstraffet för avsiktliga knivbrott höjs från fängelse i sex månader till fängelse i ett år
  • införande av en särskild straffskala för så kallade oaktsamma knivbrott som ska kunna ge böter eller fängelse i högst sex månader
  • att straffskalan för grovt knivbrott ändras så att maxstraffet blir fängelse i högst två år istället för fängelse i högst ett år
  • att fler knivbrott ska kunna räknas som grova eftersom fler omständigheter ska kunna tas med i bedömningen.

Lagändringarna föreslås börja gälla den 1 juli 2022.

Förslagspunkter

1. Skärpta straff för knivbrott

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1988:254) om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2021/22:192 och avslår motion

2021/22:2509 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 17.

2. Ytterligare skärpta straff

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2021/22:4621 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 1.

Reservation 1 (KD)

3. Skärpt straff för oaktsamt knivbrott

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2021/22:4539 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkandena 1 och 2.

Reservation 2 (M)

4. Kvalifikationsgrunder för grovt brott m.m.

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2021/22:3784 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 27,

2021/22:3975 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 41,

2021/22:4539 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 3 och

2021/22:4551 av Tobias Andersson m.fl. (SD).

Reservation 3 (M, KD)
Reservation 4 (SD)

5. Utvärdering av straffskärpningarna

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2021/22:4621 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 2.

Reservation 5 (KD)