Skärpta straff för våld och andra kränkningar i nära relationer

Justitieutskottets betänkande 2021/22:JuU8

Ärendet är avslutat

Beslutat: 17 november 2021

Beslut

Straffet för våld och kränkningar i nära relationer ska skärpas (JuU8)

För att stärka skyddet mot våld och andra kränkningar i nära relationer har regeringen föreslagit lagändringar för att skärpa straffen. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Beslutet innebär bland annat att

 • minimistraffet för grov fridskränkning respektive kvinnofridskränkning ska höjas från fängelse i nio månader till fängelse i ett år
 • förtalsbrott ska kunna ingå i brotten fridskränkningsbrott respektive olaga förföljelse
 • utvidgat kontaktförbud ska enklare än i dag kunna förenas med villkor om så kallad fotboja. Utvidgat kontaktförbud innebär att förbudspersonen inte får vara i närheten av skyddspersonens bostad, arbetsplats eller andra ställen där hen brukar vara.

Lagändringarna börjar gälla den 1 januari 2022.

Riksdagen riktade också fyra uppmaningar, tillkännagivanden, till regeringen. I korthet handlar de om:

 • Maxstraffet för fridskränkningsbrotten bör höjas.
 • Regeringen bör tillsätta en utredning som presenterar förslag på hur kontaktförbud ska kunna utfärdas vid fler situationer än i dag.
 • Utredningen ska även lämna förslag på hur fotboja ska kunna användas oftare vid kontaktförbud, särskilt vid våld i nära relationer.
 • Utredningen ska slutligen föreslå hur särskilt utvidgat kontaktförbud ska användas oftare och hur det geografiska området tydligare än i dag ska kunna omfatta ett större område, som en kommun.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Bifall till motionsyrkanden med tillkännagivanden om att maximistraffet för fridskränkningsbrotten bör höjas. Vidare bör regeringen tillsätta en utredning med uppdrag att göra en översyn av lagen om kontaktförbud. Utredningen ska överväga och lämna förslag på hur kontaktförbud ska kunna meddelas vid fler situationer än i dag. Utredningen ska även lämna förslag på hur elektronisk övervakning av kontaktförbud ska användas oftare, och särskilt vid våld i nära relationer. Slutligen bör utredningen komma med förslag på hur särskilt utvidgat kontaktförbud ska användas oftare och hur det geografiska området för denna typ av kontaktförbud tydligare än i dag ska kunna omfatta ett större område, såsom en kommun. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2021-10-14, 2021-10-28

Straffet för våld och kränkningar i nära relationer ska skärpas (JuU8)

För att stärka skyddet mot våld och andra kränkningar i nära relationer har regeringen föreslagit lagändringar för att skärpa straffen. Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Förslaget innebär bland annat att

 • minimistraffet för grov fridskränkning respektive kvinnofridskränkning ska höjas från fängelse i nio månader till fängelse i ett år
 • förtalsbrott ska kunna ingå i brotten fridskränkningsbrott respektive olaga förföljelse
 • utvidgat kontaktförbud ska enklare än i dag kunna förenas med villkor om så kallad fotboja. Utvidgat kontaktförbud innebär att förbudspersonen inte får vara i närheten av skyddspersonens bostad, arbetsplats eller andra ställen där hen brukar vara.

Lagändringarna föreslås börja gälla den 1 januari 2022.

Utskottet föreslår samtidigt att riksdagen riktar fyra uppmaningar, tillkännagivanden, till regeringen. I korthet handlar de om:

 • Maxstraffet för fridskränkningsbrotten bör höjas.
 • Regeringen bör tillsätta en utredning som presenterar förslag på hur kontaktförbud ska kunna utfärdas vid fler situationer än i dag.
 • Utredningen ska även lämna förslag på hur fotboja ska kunna användas oftare vid kontaktförbud, särskilt vid våld i nära relationer.
 • Utredningen ska slutligen föreslå hur särskilt utvidgat kontaktförbud ska användas oftare och hur det geografiska området tydligare än i dag ska kunna omfatta ett större område, som en kommun.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.