Skattebrottsdatalag

Skatteutskottets bet 2016/17:SkU29

Ärendet är avslutat

Beslutat: 17 maj 2017

Beslut

Ja till skattebrottsdatalag (SkU29)

Skatteverket ska i en del fall hjälpa brottsbekämpande myndigheter att förebygga brottslighet. Nu ändras reglerna för hur Skatteverket ska behandla personuppgifter i den brottsbekämpande verksamheten. Det görs också ett tillägg i lagen om att bedrägeribrott ska ingå i de brott som Skatteverket ska hjälpa till med att förebygga och upptäcka. Det om bedrägeribrotten har koppling till Skatteverkets verksamhet.

Syftet med förändringarna är att ge Skatteverket bättre förutsättningar att jobba mer effektivt med den brottsbekämpande verksamheten, samtidigt som den enskildes integritet värnas. Förändringen ska också underlätta samarbetet med andra myndigheter.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Den nya lagen, skattebrottsdatalagen, och lagändringarna ska börja gälla den 1 juli 2017.

Riksdagen har samtidigt beslutat att säga ja till regeringens förslag om en ny tullbrottsdatalag som börjar gälla samma dag. Det beslutet rör ärende SkU28.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionen. Bifall till initiativ om ändring i 67 kap. 6 § inkomstskattelagen (1999:1229) om hänvisningar till socialförsäkringsbalken.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 2 propositioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-04-25
Justering: 2017-05-11
Trycklov: 2017-05-18
Reservationer 1
bet 2016/17:SkU29

Ja till skattebrottsdatalag (SkU29)

Skatteverket ska i en del fall hjälpa brottsbekämpande myndigheter att förebygga brottslighet. Nu ändras reglerna för hur Skatteverket ska behandla personuppgifter i den brottsbekämpande verksamheten. Det görs också ett tillägg i lagen om att bedrägeribrott ska ingå i de brott som Skatteverket ska hjälpa till med att förebygga och upptäcka. Det om bedrägeribrotten har koppling till Skatteverkets verksamhet.

Syftet med förändringarna är att ge Skatteverket bättre förutsättningar att jobba mer effektivt med den brottsbekämpande verksamheten, samtidigt som den enskildes integritet värnas. Förändringen ska också underlätta samarbetet med andra myndigheter.

Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Den nya lagen, skattebrottsdatalagen, och lagändringarna ska börja gälla den 1 juli 2017.

Skatteutskottet har samtidigt föreslagit att riksdagen säger ja till regeringens förslag om en ny tullbrottsdatalag som börjar gälla samma dag. Det beslutet rör ärende SkU28.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2017-05-12
Debatt i kammaren: 2017-05-16
4

Beslut

Beslut: 2017-05-17
3 förslagspunkter, 2 acklamationer, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 17 maj 2017

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. En ny skattebrottsdatalag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar
a) regeringens förslag till 
1. skattebrottsdatalag, 
2. lag om ändring i lagen (1997:1024) om Skatteverkets medverkan i brottsutredningar, 
3. lag om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet,
4. lag om ändring i revisorslagen (2001:883),
b) utskottets förslag i bilaga 3 till lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
Därmed bifaller riksdagen propositionerna 2016/17:89 punkterna 1-5 och 2016/17:91 punkt 4.

2. Utvärdering av skattebrottsdatalagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3626 av David Lång och Olle Felten (båda SD) yrkandena 1-3.

Reservation 1 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 99 0 0 14
M 75 0 0 8
SD 0 41 0 6
MP 22 0 0 3
C 15 0 0 7
V 18 0 0 3
L 16 0 0 3
KD 13 0 0 3
- 0 2 0 1
Totalt 258 43 0 48


3. Rättelse i inkomstskattelagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar utskottets förslag i bilaga 4 till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229).