Skatteförfarandet

Skatteutskottets bet 2011/12:SkU3

Ärendet är avslutat

Beslutat: 17 november 2011

Beslut

Splittrat regelverk för skatter ersätts av en enda lag (SkU3)

Dagens skattebestämmelser är utspridda på ett flertal lagar. Lagarna är svåra att överblicka och förstå varför riksdagen har beslutat att de ska samlas i en enda lag, skatteförfarandelagen. Förutom att lagen ska vara tydligare och lättare att tillämpa ska den bidra till att minska den administrativa bördan och stärka de skattskyldigas ställning. Här är några nyheter i den nya lagen:

 • Möjligheterna att använda deklarationsombud blir större. Alla deklarationsskyldiga ska kunna göra det i fortsättningen.
 • Juridiska personer ska inte längre deklarera den 2 maj. Denna tidpunkt ersätts nu med fyra tidpunkter. Deklarationstidpunkten beror på vilket beskattningsår den juridiska personen har. Fysiska personer och dödsbon ska fortfarande lämna deklaration senast den 2 maj.
 • Preliminär skatt ska alltid betalas för beskattningsår. Debiterad preliminär skatt ska betalas från och med beskattningsårets andra månad till och med månaden efter beskattningsårets utgång.
 • Möjligheten att redovisa moms för beskattningsår behålls, men momsen ska alltid redovisas i en skattedeklaration. Fler får möjlighet att redovisa för beskattningsår.
 • Enhetligare ränteregler i skattekontosystemet införs.
 • Reglerna om anstånd med att betala skatt eller avgift blir generösare.
 • Skattenämnderna avskaffas utom när det gäller fastighetstaxering.
Den nya lagen börjar att gälla den 1 januari 2012. Riksdagen sade ja till regeringens förslag.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen och avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2011-10-20
Justering: 2011-11-08
Betänkande publicerat: 2011-11-08
Trycklov: 2011-11-08
Reservationer 1
bet 2011/12:SkU3

Splittrat regelverk för skatter ersätts av en enda lag (SkU3)

Dagens skattebestämmelser är utspridda på ett flertal lagar. Lagarna är svåra att överblicka och förstå varför regeringen har föreslagit att de ska samlas i en enda lag, skatteförfarandelagen. Förutom att lagen ska vara tydligare och lättare att tillämpa ska den bidra till att minska den administrativa bördan och stärka de skattskyldigas ställning. Här är några nyheter i regeringens förslag:

 • Möjligheterna att använda deklarationsombud blir större. Alla deklarationsskyldiga ska kunna göra det i fortsättningen.
 • Juridiska personer ska inte längre deklarera den 2 maj. Denna tidpunkt ersätts nu med fyra tidpunkter. Deklarationstidpunkten beror på vilket beskattningsår den juridiska personen har. Fysiska personer och dödsbon ska fortfarande lämna deklaration senast den 2 maj.
 • Preliminär skatt ska alltid betalas för beskattningsår. Debiterad preliminär skatt ska betalas från och med beskattningsårets andra månad till och med månaden efter beskattningsårets utgång.
 • Möjligheten att redovisa moms för beskattningsår behålls, men momsen ska alltid redovisas i en skattedeklaration. Fler får möjlighet att redovisa för beskattningsår.
 • Enhetligare ränteregler i skattekontosystemet införs.
 • Reglerna om anstånd med att betala skatt eller avgift blir generösare.
 • Skattenämnderna avskaffas utom när det gäller fastighetstaxering.

Bestämmelserna föreslås börja gälla den 1 januari 2012. Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2011-11-17
4

Beslut

Beslut: 2011-11-17
1 förslagspunkt, 1 votering

Webb-tv: Beslut

 • 17 november 2011

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Skatteförfarandet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. skatteförfarandelag,
2. lag om redovisning, betalning och kontroll av mervärdesskatt för elektroniska tjänster,
3. lag om ändring i kupongskattelagen (1970:624),
4. lag om ändring i skattebrottslagen (1971:69),
5. lag om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152),
6. lag om ändring i lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter,
7. lag om ändring i lagen (1990:676) om skatt på ränta på skogskontomedel m.m.,
8. lag om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta,
9. lag om ändring i lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.,
10. lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200),
11. lag om ändring i lagen (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor,
12. lag om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter,
13. lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229),
14. lag om ändring i socialavgiftslagen (2000:980),
15. lag om ändring i tullagen (2000:1281),
16. lag om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt,
17. lag om ändring i vägtrafikskattelagen (2006:227).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:165 punkterna 1-17 och avslår motionerna
2011/12:Sk1 av Jacob Johnson m.fl. (V) yrkandena 1-3 och
2011/12:Sk2 av Jennie Nilsson m.fl. (S) yrkandena 1-5.

Reservation 1 (S, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S089023
M910016
MP18007
FP20004
C120011
SD18001
V01504
KD16003
-0001
Totalt175104070

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag