Skattereduktion för förvärvsinkomster och utvidgad tidsgräns för expertskatt

Skatteutskottets betänkande 2020/21:SkU14

Ärendet är avslutat

Beslutat: 2 december 2020

Beslut

Sänkt skatt på inkomster och förlängd period med expertskatt (SkU14)

Sänkt skatt på inkomster

Du som har en inkomst
på över 40 000 kronor per år
får sänkt skatt.

Inkomsten kan till exempel
komma från arbete, pension
eller vissa bidrag.

Som mest sänks skatten
med 1 500 kronor
per person och år
under 2021.

Så stor skattesänkning
får personer som tjänar minst
240 000 kronor per år,
alltså minst 20 000 kronor i månaden.

Under 2022 och 2023 ska
skattesänkningen öka.

Skatten ska sänkas för alla som har en inkomst på över 40 000 kronor per år från exempelvis arbete, sjukförsäkringsförmåner och pension. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Det innebär att skatten sänks med upp till 1 500 kronor per person och år 2021. Full skattesänkning med 1 500 kronor ges till dem som har en inkomst på minst 240 000 kronor per år, eller 20 000 kronor per månad, vilket ungefär motsvarar inkomsten hos de lägsta kollektivavtalsenliga heltidslönerna. Under 2022 och 2023 ska skattesänkningen öka.

Riksdagen sa också ja till regeringens förslag att förlänga perioden för så kallad expertskatt från tre år till fem år. Expertskatt är en skattelättnad som gäller experter, forskare och andra nyckelpersoner vid tillfälligt arbete i Sverige.

De nya reglerna börjar gälla den 1 januari 2021.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2020-11-19
Justering: 2020-11-26
Trycklov: 2020-11-26
Betänkande 2020/21:SkU14

Sänkt skatt på inkomster och förlängd period med expertskatt (SkU14)

Skatten ska sänkas för alla som har en inkomst på över 40 000 kronor per år från exempelvis arbete, sjukförsäkringsförmåner och pension. Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Förslaget innebär att skatten sänks med upp till 1 500 kronor per person och år 2021. Full skattesänkning med 1 500 kronor ges till dem som har en inkomst på minst 240 000 kronor per år, eller 20 000 kronor per månad, vilket ungefär motsvarar inkomsten hos de lägsta kollektivavtalsenliga heltidslönerna. Under 2022 och 2023 ska skattesänkningen öka.

Utskottet föreslår också att riksdagen säger ja till regeringens förslag att förlänga perioden för så kallad expertskatt från tre år till fem år. Expertskatt är en skattelättnad som gäller experter, forskare och andra nyckelpersoner vid tillfälligt arbete i Sverige.

De nya reglerna ska börja gälla den 1 januari 2021.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2020-12-01
Debatt i kammaren: 2020-12-02
4

Beslut

Beslut: 2020-12-02
2 förslagspunkter, 2 acklamationer

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Skattereduktion för förvärvsinkomster

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
a) lag om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt,
b) lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229) i de delar det avser 67 kap. 46-48 §§ och rubrikerna närmast före 46-48 §§,
c) lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244),
d) lag om ändring i lagen (2020:000) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2020/21:37 punkterna 1, 2 i denna del, 3 och 4.

2. Utvidgad tidsgräns för expertskatt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229) i de delar som inte omfattas av utskottets förslag ovan.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2020/21:37 punkt 2 i denna del.