Skogspolitik

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2017/18:MJU17

Ärendet är avslutat

Beslutat: 12 april 2018

Beslut

Regeringen borde göra insatser för hållbart skogsbruk (MJU17)

Regeringen borde göra insatser för hållbart skogsbruk. Det anser riksdagen som riktar fyra uppmaningar, så kallade tillkännagivanden, till regeringen. Regeringen borde

  • säkerställa att inventeringen av nyckelbiotoper, alltså områden i skogen med en speciell naturtyp, är rättssäker och effektiv samt tar hänsyn till lokala och regionala förutsättningar
  • se över artskyddsförordningen, alltså reglerna för hur vilda växter och djur ska skyddas, för att säkerställa att den är tillämpbar, effektiv och rättssäker
  • säkerställa incitament för att skogsbrukare ska vilja ägna sig åt hållbart skogsbruk och se över lagstiftningen på området
  • se över olika typer av ersättningsmodeller för markägare som gör insatser för att skydda sin skog, i syfte att skapa effektivare skyddsformer.

Förslagen om tillkännagivanden kom i samband med att riksdagen behandlade ett 60-tal förslag i motioner om skogspolitik. Riksdagen sa nej till övriga förslag som bland annat handlar om ekologisk kompensation, byte av skogsmark och skogens sociala värden. Anledningen är bland annat att arbete pågår inom flera av frågorna som förslagen handlar om.

Utskottets förslag till beslut: Utskottet föreslår med bifall till motionerna 2017/18:3347 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) yrkande 7, 2017/18:3717 av Kristina Yngwe m.fl. (C, M, L, KD) yrkande 16 och 2017/18:3855 av Eskil Erlandsson m.fl. (C) yrkande 71 ett tillkännagivande om att säkerställa att inventeringen av nyckelbiotoper är rättssäker och effektiv samt att klassificeringen tar hänsyn till de lokala och regionala förutsättningarna. Utskottet föreslår med bifall till motionerna 2017/18:2606 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 1, 2017/18:3347 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) yrkande 4, 2017/18:3686 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 75, 2017/18:3717 av Kristina Yngwe m.fl. (C, M, L, KD) yrkande 17 och 2017/18:3855 av Eskil Erlandsson m.fl. (C) yrkande 69 ett tillkännagivande om att en översyn av artskydds-förordningen bör göras för att säkerställa att den är tillämpbar, effektiv och rättssäker. Utskottet föreslår med bifall till motionerna 2017/18:3354 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) yrkande 5 ett tillkännagivande om att en god incitamentsstruktur för ett hållbart skogsbruk bör säkerställas och att en översyn av lagstiftningen på området därför bör genomföras. Utskottet föreslår med bifall till motionerna 2017/18:3717 av Kristina Yngwe m.fl. (C, M, L, KD) yrkande 18 och 2017/18:3855 av Eskil Erlandsson m.fl. (C) yrkande 68 ett tillkännagivande om att en översyn bör göras av olika typer av ersättningsmodeller vid skyddande av skog, i syfte att skapa effektivare skyddsformer. Avslag på övriga motionsyrkanden.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

28 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-03-08
Justering: 2018-03-27
Trycklov: 2018-04-04
Reservationer 15
Betänkande 2017/18:MJU17

Regeringen borde göra insatser för hållbart skogsbruk (MJU17)

Regeringen borde göra insatser för hållbart skogsbruk. Det anser miljö- och jordbruksutskottet som vill att riksdagen riktar fyra uppmaningar, så kallade tillkännagivanden, till regeringen. Regeringen borde

  • säkerställa att inventeringen av nyckelbiotoper, alltså områden i skogen med en speciell naturtyp, är rättssäker och effektiv samt tar hänsyn till lokala och regionala förutsättningar
  • se över artskyddsförordningen, alltså reglerna för hur vilda växter och djur ska skyddas, för att säkerställa att den är tillämpbar, effektiv och rättssäker
  • säkerställa incitament för att skogsbrukare ska vilja ägna sig åt hållbart skogsbruk och se över lagstiftningen på området
  • se över olika typer av ersättningsmodeller för markägare som gör insatser för att skydda sin skog, i syfte att skapa effektivare skyddsformer.

Förslagen om tillkännagivanden kom i samband med att utskottet behandlade ett 60-tal förslag i motioner om skogspolitik. Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga förslag som bland annat handlar om ekologisk kompensation, byte av skogsmark och skogens sociala värden. Anledningen är bland annat att arbete pågår inom flera av frågorna som förslagen handlar om.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-04-10
Debatt i kammaren: 2018-04-11
4

Beslut

Beslut: 2018-04-12
19 förslagspunkter, 14 acklamationer, 5 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 12 april 2018

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Rättssäker och effektiv nyckelbiotopsinventering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att säkerställa att inventeringen av nyckelbiotoper är rättssäker och effektiv samt att klassificeringen tar hänsyn till de lokala och regionala förutsättningarna, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2017/18:3347 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) yrkande 7,

2017/18:3717 av Kristina Yngwe m.fl. (C, M, L, KD) yrkande 16 och

2017/18:3855 av Eskil Erlandsson m.fl. (C) yrkande 71 och

avslår motion

2017/18:2026 av Maria Plass (M).

Reservation 1 (S, MP, V)

2. Uppdrag om inventering och registrering av nyckelbiotoper

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:1149 av Jens Holm m.fl. (V) yrkande 9.

Reservation 2 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 94 4 0 15
M 70 0 0 13
SD 34 0 0 9
MP 20 0 0 5
C 16 0 0 6
V 0 17 0 4
L 18 0 0 1
KD 12 0 0 4
- 4 0 0 3
Totalt 268 21 0 60


3. Överprövning av nyckelbiotopsinventering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:2696 av Katarina Brännström (M) yrkande 2.

4. Översyn av artskyddsförordningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att en översyn av artskyddsförordningen bör göras för att säkerställa att den är tillämpbar, effektiv och rättssäker, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2017/18:2606 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 1,

2017/18:3347 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) yrkande 4,

2017/18:3686 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 75,

2017/18:3717 av Kristina Yngwe m.fl. (C, M, L, KD) yrkande 17 och

2017/18:3855 av Eskil Erlandsson m.fl. (C) yrkande 69 och

avslår motion

2017/18:2309 av Pål Jonson (M).

Reservation 3 (S, MP, V)

5. Långsiktiga förutsättningar för skogsbruk

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att en god incitamentsstruktur för ett hållbart skogsbruk bör säkerställas och att en översyn av lagstiftningen på området därför bör genomföras, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motion

2017/18:3354 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) yrkande 5 och

avslår motion

2017/18:1846 av Johanna Haraldsson (S).

Reservation 4 (S, MP, V)

6. Ekologisk kompensation

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3686 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 64.

Reservation 5 (C)

7. Byte av skogsmark

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:2820 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 25.

Reservation 6 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 98 0 0 15
M 70 0 0 13
SD 34 0 0 9
MP 20 0 0 5
C 16 0 0 6
V 17 0 0 4
L 0 18 0 1
KD 12 0 0 4
- 4 0 0 3
Totalt 271 18 0 60


8. Översyn av skyddade områden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3347 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) yrkandena 8 och 9.

Reservation 7 (M, SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (M, SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 98 0 0 15
M 0 70 0 13
SD 0 34 0 9
MP 20 0 0 5
C 16 0 0 6
V 17 0 0 4
L 18 0 0 1
KD 12 0 0 4
- 0 4 0 3
Totalt 181 108 0 60


9. Skogens sociala värden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:1149 av Jens Holm m.fl. (V) yrkande 5.

Reservation 8 (V)

10. Bioekonomistrategi

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3352 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) yrkande 12.

Reservation 9 (M, C, L, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 98 0 0 15
M 0 70 0 13
SD 34 0 0 9
MP 20 0 0 5
C 0 16 0 6
V 17 0 0 4
L 0 18 0 1
KD 0 12 0 4
- 4 0 0 3
Totalt 173 116 0 60


11. Uttag av skogsråvara

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3014 av Carl Schlyter (MP) yrkandena 1 och 2.

12. Avverkning av skog

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3347 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) yrkandena 2 och 3 i denna del.

Reservation 10 (M)

13. Skogsvårdslagen och miljöbalken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:1149 av Jens Holm m.fl. (V) yrkande 4.

Reservation 11 (V)

14. Nordiskt samarbete

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:2837 av Cecilie Tenfjord-Toftby (M).

15. Äganderätt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:981 av Daniel Bäckström och Staffan Danielsson (båda C),

2017/18:1863 av Daniel Bäckström och Staffan Danielsson (båda C),

2017/18:2674 av Pål Jonson (M),

2017/18:2696 av Katarina Brännström (M) yrkande 1,

2017/18:3347 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) yrkande 1,

2017/18:3563 av Cecilia Widegren (M) yrkande 3 och

2017/18:3855 av Eskil Erlandsson m.fl. (C) yrkande 67.

Reservation 12 (M, SD, C, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 12 (M, SD, C, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 98 0 0 15
M 0 70 0 13
SD 0 34 0 9
MP 20 0 0 5
C 0 16 0 6
V 17 0 0 4
L 18 0 0 1
KD 0 12 0 4
- 0 4 0 3
Totalt 153 136 0 60


16. Ersättningsfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att en översyn bör göras av olika typer av ersättningsmodeller vid skyddande av skog i syfte att skapa effektivare skyddsformer, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2017/18:3717 av Kristina Yngwe m.fl. (C, M, L, KD) yrkande 18 och

2017/18:3855 av Eskil Erlandsson m.fl. (C) yrkande 68 och

avslår motion

2017/18:2810 av Mats Green (M).

Reservation 13 (S, MP, V)

17. Ersättning för kollektiva nyttigheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:2820 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 32.

Reservation 14 (L)

18. Möjlighet till rättslig prövning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3855 av Eskil Erlandsson m.fl. (C) yrkande 70.

Reservation 15 (SD, C)

19. Motioner som bereds förenklat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.