Skogspolitik

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2017/18:MJU17

Ärendet är avslutat

Beslutat: 12 april 2018

Beslut

Regeringen borde göra insatser för hållbart skogsbruk (MJU17)

Regeringen borde göra insatser för hållbart skogsbruk. Det anser riksdagen som riktar fyra uppmaningar, så kallade tillkännagivanden, till regeringen. Regeringen borde

  • säkerställa att inventeringen av nyckelbiotoper, alltså områden i skogen med en speciell naturtyp, är rättssäker och effektiv samt tar hänsyn till lokala och regionala förutsättningar
  • se över artskyddsförordningen, alltså reglerna för hur vilda växter och djur ska skyddas, för att säkerställa att den är tillämpbar, effektiv och rättssäker
  • säkerställa incitament för att skogsbrukare ska vilja ägna sig åt hållbart skogsbruk och se över lagstiftningen på området
  • se över olika typer av ersättningsmodeller för markägare som gör insatser för att skydda sin skog, i syfte att skapa effektivare skyddsformer.

Förslagen om tillkännagivanden kom i samband med att riksdagen behandlade ett 60-tal förslag i motioner om skogspolitik. Riksdagen sa nej till övriga förslag som bland annat handlar om ekologisk kompensation, byte av skogsmark och skogens sociala värden. Anledningen är bland annat att arbete pågår inom flera av frågorna som förslagen handlar om.

Utskottets förslag till beslut: Utskottet föreslår med bifall till motionerna 2017/18:3347 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) yrkande 7, 2017/18:3717 av Kristina Yngwe m.fl. (C, M, L, KD) yrkande 16 och 2017/18:3855 av Eskil Erlandsson m.fl. (C) yrkande 71 ett tillkännagivande om att säkerställa att inventeringen av nyckelbiotoper är rättssäker och effektiv samt att klassificeringen tar hänsyn till de lokala och regionala förutsättningarna. Utskottet föreslår med bifall till motionerna 2017/18:2606 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 1, 2017/18:3347 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) yrkande 4, 2017/18:3686 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 75, 2017/18:3717 av Kristina Yngwe m.fl. (C, M, L, KD) yrkande 17 och 2017/18:3855 av Eskil Erlandsson m.fl. (C) yrkande 69 ett tillkännagivande om att en översyn av artskydds-förordningen bör göras för att säkerställa att den är tillämpbar, effektiv och rättssäker. Utskottet föreslår med bifall till motionerna 2017/18:3354 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) yrkande 5 ett tillkännagivande om att en god incitamentsstruktur för ett hållbart skogsbruk bör säkerställas och att en översyn av lagstiftningen på området därför bör genomföras. Utskottet föreslår med bifall till motionerna 2017/18:3717 av Kristina Yngwe m.fl. (C, M, L, KD) yrkande 18 och 2017/18:3855 av Eskil Erlandsson m.fl. (C) yrkande 68 ett tillkännagivande om att en översyn bör göras av olika typer av ersättningsmodeller vid skyddande av skog, i syfte att skapa effektivare skyddsformer. Avslag på övriga motionsyrkanden.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Regeringen borde göra insatser för hållbart skogsbruk (MJU17)

Regeringen borde göra insatser för hållbart skogsbruk. Det anser miljö- och jordbruksutskottet som vill att riksdagen riktar fyra uppmaningar, så kallade tillkännagivanden, till regeringen. Regeringen borde

  • säkerställa att inventeringen av nyckelbiotoper, alltså områden i skogen med en speciell naturtyp, är rättssäker och effektiv samt tar hänsyn till lokala och regionala förutsättningar
  • se över artskyddsförordningen, alltså reglerna för hur vilda växter och djur ska skyddas, för att säkerställa att den är tillämpbar, effektiv och rättssäker
  • säkerställa incitament för att skogsbrukare ska vilja ägna sig åt hållbart skogsbruk och se över lagstiftningen på området
  • se över olika typer av ersättningsmodeller för markägare som gör insatser för att skydda sin skog, i syfte att skapa effektivare skyddsformer.

Förslagen om tillkännagivanden kom i samband med att utskottet behandlade ett 60-tal förslag i motioner om skogspolitik. Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga förslag som bland annat handlar om ekologisk kompensation, byte av skogsmark och skogens sociala värden. Anledningen är bland annat att arbete pågår inom flera av frågorna som förslagen handlar om.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.