Skolväsendet - grundläggande om utbildningen

Utbildningsutskottets betänkande 2016/17:UbU17

Ärendet är avslutat

Beslutat: 10 maj 2017

Beslut

Skolundervisning bör inte vara könsuppdelad (UbU17)

Riksdagen vill att skollagen ska ses över och skärpas så att det inte råder några tvivel om att huvudregeln är att undervisningen inte ska vara könsuppdelad. Riksdagen uppmanade regeringen till detta i ett tillkännagivande.

Riksdagen vill också säkerställa att digitala och centralt rättade nationella prov införs för att lätta på lärares arbetsbelastning. Riksdagen riktade ett tillkännagivande till regeringen om detta.

Riksdagen sa nej till övriga motioner i ärendet.

Utskottets förslag till beslut: Utskottet föreslår två tillkännagivanden till regeringen. Regeringen bör återkomma till riksdagen med ett förslag om ett tydliggörande av skollagen om att undervisning som huvudregel inte ska vara könsuppdelad. Regeringen bör vidta åtgärder för att införa digitala och centralt rättade nationella prov. Utskottet avstyrker övriga motionsyrkanden.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

74 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2017-04-04
Justering: 2017-04-27
Trycklov: 2017-04-27
Reservationer 11
Betänkande 2016/17:UbU17

Alla beredningar i utskottet

2017-04-04, 2017-03-02, 2017-02-16

Skolundervisning bör inte vara könsuppdelad (UbU17)

Utbildningsutskottet vill att skollagen ska ses över och skärpas så att det inte råder några tvivel om att huvudregeln är att undervisningen inte ska vara könsuppdelad. Utskottet föreslår att riksdagen uppmanar regeringen till detta i ett tillkännagivande.

Utskottet vill också säkerställa att digitala och centralt rättade nationella prov införs för att lätta på lärares arbetsbelastning och föreslår att riksdagen riktar ett tillkännagivande till regeringen om detta.

Utbildningsutskottet lämnade sina förslag till tillkännagivanden i samband med behandlingen av motioner från allmänna motionstiden 2016 om skolväsendet. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga motioner i ärendet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2017-05-03
Debatt i kammaren: 2017-05-04
4

Beslut

Beslut: 2017-05-10
11 förslagspunkter, 7 acklamationer, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 10 maj 2017

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Allmänna frågor om skolans värdegrund

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:5 av Robert Stenkvist och Stefan Jakobsson (båda SD),

2016/17:135 av Amineh Kakabaveh (V) yrkande 2,

2016/17:835 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD) yrkande 10,

2016/17:1043 av Sanne Lennström m.fl. (S),

2016/17:1045 av Hillevi Larsson (S),

2016/17:1354 av Hanna Wigh (SD) yrkande 1,

2016/17:1366 av Richard Jomshof (SD),

2016/17:2043 av Stefan Jakobsson och Robert Stenkvist (båda SD),

2016/17:2705 av Emanuel Öz m.fl. (S),

2016/17:2837 av Runar Filper (SD) yrkande 1 och

2016/17:3290 av Andreas Norlén m.fl. (M) yrkandena 1 och 2.

Reservation 1 (M, C, L, KD)
Reservation 2 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 101 0 0 12
M 0 74 0 10
SD 0 0 43 4
MP 21 0 0 4
C 0 18 0 4
V 18 0 0 3
L 0 15 0 4
KD 0 14 0 2
- 0 0 1 1
Totalt 140 121 44 44


2. Könsuppdelad undervisning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om ett tydliggörande av skollagen om att undervisning som huvudregel inte ska vara könsuppdelad och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2016/17:3078 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) yrkande 30 och

2016/17:3389 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkande 25,

bifaller delvis motion

2016/17:1996 av Robert Hannah och Lars Tysklind (båda L) yrkande 2 och

avslår motion

2016/17:135 av Amineh Kakabaveh (V) yrkande 1.

Reservation 3 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (S, MP, V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 0 101 0 12
M 74 0 0 10
SD 43 0 0 4
MP 0 21 0 4
C 18 0 0 4
V 0 17 1 3
L 15 0 0 4
KD 14 0 0 2
- 1 0 0 1
Totalt 165 139 1 44


3. Arbete mot hedersförtryck

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3037 av Annika Qarlsson m.fl. (C) yrkandena 19 och 23.

Reservation 4 (C)

4. Kränkande behandling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:1042 av Patrik Engström m.fl. (S) och

2016/17:2800 av Anders Österberg m.fl. (S).

5. Vissa undervisningsämnen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:220 av Lotta Finstorp (M),

2016/17:852 av Johan Nissinen (SD),

2016/17:1079 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 3,

2016/17:1381 av Stefan Jakobsson (SD),

2016/17:1499 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M) yrkandena 3 och 4,

2016/17:2544 av Mikael Jansson och David Lång (båda SD),

2016/17:2600 av Jeff Ahl (SD) yrkandena 1 och 2,

2016/17:2664 av Pernilla Stålhammar (MP) och

2016/17:2983 av Per Lodenius (C).

Reservation 5 (L)

6. Programmering i skolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:3190 av Mathias Sundin m.fl. (L) yrkande 5 och

2016/17:3211 av Annika Eclund m.fl. (KD) yrkande 35.

Reservation 6 (M, C, L, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 101 0 0 12
M 0 73 0 11
SD 42 1 0 4
MP 21 0 0 4
C 0 18 0 4
V 18 0 0 3
L 0 15 0 4
KD 0 14 0 2
- 1 0 0 1
Totalt 183 121 0 45


7. Samverkan med arbetsliv och föreningsliv

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:835 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD) yrkande 31,

2016/17:994 av Pia Nilsson (S),

2016/17:2169 av Johan Büser (S) och

2016/17:3204 av Hans Wallmark m.fl. (M) yrkande 27.

Reservation 7 (M)
Reservation 8 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 101 0 0 12
M 0 74 0 10
SD 0 0 43 4
MP 21 0 0 4
C 18 0 0 4
V 18 0 0 3
L 15 0 0 4
KD 14 0 0 2
- 0 0 1 1
Totalt 187 74 44 44


8. Skolbibliotek

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:2706 av Emanuel Öz m.fl. (S) och

2016/17:2960 av Rossana Dinamarca m.fl. (V) yrkandena 1 och 2.

Reservation 9 (V)

9. Betyg och nationella prov

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:2144 av Ida Karkiainen (S) och

2016/17:3389 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkande 7 i denna del.

Reservation 10 (M, SD, C, KD)

10. Digitala och centralt rättade nationella prov

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att digitala och centralt rättade nationella prov ska införas och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motion

2016/17:835 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD) yrkande 7 och

bifaller delvis motion

2016/17:3389 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkande 7 i denna del.

Reservation 11 (S, MP, V)

11. Motioner som bereds förenklat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.