Skolväsendet - lärare och elever

Utbildningsutskottets betänkande 2016/17:UbU18

Ärendet är avslutat

Beslutat: 10 maj 2017

Beslut

Studie- och yrkesvägledningens roll stärks (UbU18)

En väl fungerande studie- och yrkesvägledning minskar risken för att elever väljer fel utbildning och sedan hoppar av. En professionell vägledning ger också bättre balans mellan utbud och efterfrågan av kompetenser på arbetsmarknaden.

Därför behöver studie- och yrkesvägledarna få mer tid till att ha kvalitativa samtal med eleverna anser utbildningsutskottet. I dag går mycket tid till att reda ut till exempel behörighetsfrågor. Den typen av information skulle kunna erbjudas på en digital plattform för att på så vis frigöra tid till samtal. Studie- och yrkesvägledarnas roll i skolan måste också stärkas och i högre grad integreras i skolans verksamhet.

I ett tillkännagivande uppmanar riksdagen regeringen att jobba för detta. Riksdagen säger nej till övriga motioner i ärendet.

Utskottets förslag till beslut: Utskottet föreslår ett tillkännagivande till regeringen. Regeringen bör återkomma till riksdagen med ett förslag om att regeringen ska låta ta fram och uppdatera en digital studie- och yrkesvägledningsplattform och att studie- och yrkesvägledarnas roll i skolan måste stärkas och i högre grad integreras i skolans verksamhet. Därmed bifaller riksdagen motion 2016/17:3066 och delvis motion 2016/17:2954 yrkande 13. Utskottet avstyrker övriga motionsyrkanden.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

70 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-03-16
Justering: 2017-04-27
Trycklov: 2017-04-27
Reservationer 25
Betänkande 2016/17:UbU18

Studie- och yrkesvägledningens roll stärks (UbU18)

En väl fungerande studie- och yrkesvägledning minskar risken för att elever väljer fel utbildning och sedan hoppar av. En professionell vägledning ger också bättre balans mellan utbud och efterfrågan av kompetenser på arbetsmarknaden.

Därför behöver studie- och yrkesvägledarna få mer tid till att ha kvalitativa samtal med eleverna anser utbildningsutskottet. I dag går mycket tid till att reda ut till exempel behörighetsfrågor. Den typen av information skulle kunna erbjudas på en digital plattform för att på så vis frigöra tid till samtal. Studie- och yrkesvägledarnas roll i skolan måste också stärkas och i högre grad integreras i skolans verksamhet.

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen i ett tillkännagivande uppmanar regeringen att jobba för detta. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga motioner i ärendet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2017-05-03
Debatt i kammaren: 2017-05-04
4

Beslut

Beslut: 2017-05-10
17 förslagspunkter, 12 acklamationer, 5 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 10 maj 2017

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Läraryrket m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3043 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 3.

Reservation 1 (M)

2. Minskad administration för lärare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:577 av Mathias Tegnér (S) yrkande 3,

2016/17:948 av Phia Andersson (S) yrkande 2,

2016/17:1069 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 10,

2016/17:1223 av Lotta Olsson (M),

2016/17:2954 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. (C) yrkande 6,

2016/17:3045 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 1 och

2016/17:3211 av Annika Eclund m.fl. (KD) yrkandena 9, 11 och 23.

Reservation 2 (M, C, L, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 101 0 0 12
M 0 74 0 10
SD 42 0 0 5
MP 21 0 0 4
C 1 17 0 4
V 17 1 0 3
L 0 15 0 4
KD 0 14 0 2
- 1 0 0 1
Totalt 183 121 0 45


3. Studiehandledare på modersmål och modersmålslärare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:1988 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 5.

Reservation 3 (V)

4. Legitimation

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:1069 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 8,

2016/17:2040 av Stefan Jakobsson och Robert Stenkvist (båda SD),

2016/17:2973 av Johanna Jönsson m.fl. (C) yrkande 28 och

2016/17:3389 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkande 20.

Reservation 4 (M, SD, C)
Reservation 5 (L)

5. Fortbildning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:1008 av Per-Arne Håkansson (S),

2016/17:2954 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. (C) yrkande 2,

2016/17:2973 av Johanna Jönsson m.fl. (C) yrkande 29,

2016/17:3037 av Annika Qarlsson m.fl. (C) yrkande 18,

2016/17:3045 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 2,

2016/17:3211 av Annika Eclund m.fl. (KD) yrkande 3 och

2016/17:3389 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkandena 5 och 12.

Reservation 6 (M)
Reservation 7 (C)
Reservation 8 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 101 0 0 12
M 1 73 0 10
SD 43 0 0 4
MP 21 0 0 4
C 0 0 18 4
V 18 0 0 3
L 14 1 0 4
KD 11 0 2 3
- 1 0 0 1
Totalt 210 74 20 45


6. Skolledare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:834 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD) yrkande 2,

2016/17:835 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD) yrkande 12,

2016/17:1376 av Stefan Jakobsson och Robert Stenkvist (båda SD) och

2016/17:3031 av Bengt Eliasson m.fl. (L) yrkande 7.

Reservation 9 (SD)
Reservation 10 (L)

7. Studie- och yrkesvägledning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen ska låta ta fram och uppdatera en digital studie- och yrkesvägledningsplattform och att studie- och yrkesvägledarnas roll i skolan måste stärkas och i högre grad integreras i skolans verksamhet och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motion

2016/17:3066 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) och

bifaller delvis motion

2016/17:2954 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. (C) yrkande 13.

8. Antalet elever per studie- och yrkesvägledare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:1380 av Stefan Jakobsson och Robert Stenkvist (båda SD).

Reservation 11 (SD)

9. Elevers arbets- och skolmiljö

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:835 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD) yrkande 21,

2016/17:1934 av Staffan Danielsson (C),

2016/17:2707 av Sanne Lennström och Pyry Niemi (båda S) och

2016/17:3389 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkande 24.

Reservation 12 (M, C, L, KD)
Reservation 13 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 13 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 101 0 0 12
M 0 0 74 10
SD 0 43 0 4
MP 21 0 0 4
C 1 0 17 4
V 18 0 0 3
L 0 0 14 5
KD 0 0 14 2
- 0 1 0 1
Totalt 141 44 119 45


10. Skollokaler

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:2973 av Johanna Jönsson m.fl. (C) yrkande 26 och

2016/17:3031 av Bengt Eliasson m.fl. (L) yrkande 5.

Reservation 14 (C)
Reservation 15 (L)

11. Elevhälsa

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:2471 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 9,

2016/17:3000 av Barbro Westerholm m.fl. (L) yrkande 15 och

2016/17:3193 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 15.

Reservation 16 (V)
Reservation 17 (L)

12. Idrott och fysisk aktivitet m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:1138 av Jasenko Omanovic (S),

2016/17:1666 av Kent Härstedt (S),

2016/17:2114 av Alexandra Anstrell m.fl. (M) och

2016/17:3211 av Annika Eclund m.fl. (KD) yrkande 34.

Reservation 18 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 18 (KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 100 0 0 13
M 74 0 0 10
SD 43 0 0 4
MP 21 0 0 4
C 18 0 0 4
V 18 0 0 3
L 15 0 0 4
KD 0 14 0 2
- 1 0 0 1
Totalt 290 14 0 45


13. Elevers frånvaro

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:1082 av Roger Haddad (L) yrkandena 1-3 och

2016/17:1539 av Marta Obminska (M).

Reservation 19 (L)

14. Elevers inflytande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:196 av Daniel Riazat m.fl. (V) yrkandena 1-3 och

2016/17:1069 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 1.

Reservation 20 (M, C, L, KD)
Reservation 21 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 20 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 101 0 0 12
M 0 74 0 10
SD 43 0 0 4
MP 21 0 0 4
C 0 18 0 4
V 0 0 18 3
L 0 15 0 4
KD 0 13 0 3
- 1 0 0 1
Totalt 166 120 18 45


15. Elever med särskilda behov

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:1327 av Margareta Cederfelt och Eva Lohman (båda M),

2016/17:853 av Magnus Persson (SD),

2016/17:996 av Åsa Westlund (S),

2016/17:1547 av Marta Obminska (M) och

2016/17:3211 av Annika Eclund m.fl. (KD) yrkande 7.

Reservation 22 (KD)

16. Nyanlända elever

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:1068 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 15,

2016/17:2042 av Stefan Jakobsson och Robert Stenkvist (båda SD),

2016/17:3064 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 2,

2016/17:3372 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkande 34,

2016/17:3389 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkande 33 och

2016/17:3409 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) yrkande 31.

Reservation 23 (M)
Reservation 24 (SD)
Reservation 25 (L)

17. Motioner som bereds förenklat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.