Skolväsendet - lärare och elever

Utbildningsutskottets betänkande 2016/17:UbU18

Ärendet är avslutat

Beslutat: 10 maj 2017

Beslut

Studie- och yrkesvägledningens roll stärks (UbU18)

En väl fungerande studie- och yrkesvägledning minskar risken för att elever väljer fel utbildning och sedan hoppar av. En professionell vägledning ger också bättre balans mellan utbud och efterfrågan av kompetenser på arbetsmarknaden.

Därför behöver studie- och yrkesvägledarna få mer tid till att ha kvalitativa samtal med eleverna anser utbildningsutskottet. I dag går mycket tid till att reda ut till exempel behörighetsfrågor. Den typen av information skulle kunna erbjudas på en digital plattform för att på så vis frigöra tid till samtal. Studie- och yrkesvägledarnas roll i skolan måste också stärkas och i högre grad integreras i skolans verksamhet.

I ett tillkännagivande uppmanar riksdagen regeringen att jobba för detta. Riksdagen säger nej till övriga motioner i ärendet.

Utskottets förslag till beslut: Utskottet föreslår ett tillkännagivande till regeringen. Regeringen bör återkomma till riksdagen med ett förslag om att regeringen ska låta ta fram och uppdatera en digital studie- och yrkesvägledningsplattform och att studie- och yrkesvägledarnas roll i skolan måste stärkas och i högre grad integreras i skolans verksamhet. Därmed bifaller riksdagen motion 2016/17:3066 och delvis motion 2016/17:2954 yrkande 13. Utskottet avstyrker övriga motionsyrkanden.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Studie- och yrkesvägledningens roll stärks (UbU18)

En väl fungerande studie- och yrkesvägledning minskar risken för att elever väljer fel utbildning och sedan hoppar av. En professionell vägledning ger också bättre balans mellan utbud och efterfrågan av kompetenser på arbetsmarknaden.

Därför behöver studie- och yrkesvägledarna få mer tid till att ha kvalitativa samtal med eleverna anser utbildningsutskottet. I dag går mycket tid till att reda ut till exempel behörighetsfrågor. Den typen av information skulle kunna erbjudas på en digital plattform för att på så vis frigöra tid till samtal. Studie- och yrkesvägledarnas roll i skolan måste också stärkas och i högre grad integreras i skolans verksamhet.

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen i ett tillkännagivande uppmanar regeringen att jobba för detta. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga motioner i ärendet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.