Skuldsanering - förbättrade möjligheter för överskuldsatta att starta om på nytt

Civilutskottets bet 2015/16:CU19

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 maj 2016

Beslut

Fler svårt skuldsatta ska kunna bli av med sina skulder (CU19)

Fler som lånat för mycket ska få slippa betala tillbaka (CU19)

En del personer har lånat
så mycket pengar att
det blir omöjligt att
betala tillbaka.

Nu vill riksdagen att fler
av dem som inte kan
betala tillbaka ska
få slippa betala
tillbaka eller bara
betala en del.

Det gäller om personen
som lånat pengarna försökt
betala tillbaka.

Det ska också bli
enklare för
föret-agare att slippa
betala tillbaka en
stor skuld.

Det gäller om
företag-aren har
skött företaget på
ett bra sätt men lånat
för mycket pengar.

De nya reglerna
börjar gälla
1 november 2016

Fler människor med mycket hög skuldsättning ska få möjlighet att skuldsanera. Riksdagen sa ja till regeringens förslag om en ny skuldsaneringslag och en ny skuldsaneringslag för företagare.

Den nya skuldsaneringslagen handlar om att det ska bli enklare att ansöka om skuldsanering, kravet på överskuldsättning ska nyanseras och den skuldsattes betalningar ska underlättas. Bland annat handlar det om att en ansökan ska kunna göras elektroniskt och den skuldsatte till exempel bara ska behöva uppge de fordringsägare hon eller han känner till. Det handlar här om svårt skuldsatta personer som har små möjligheter att någonsin bli kvitt sina skulder.

Den nya lagen om skuldsanering för företagare gör att företagare får en bättre möjlighet att skuldsanera. Detta rör svårt skuldsatta företagare som drivit sin näringsverksamhet på ett försvarligt och lojalt sätt. Anledningen är att man vill ge fler företagare en andra chans och förbättra förutsättningarna att driva företag i Sverige.

De nya lagarna börjar gälla den 1 november 2016.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

5 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2016-04-07
Justering: 2016-05-12
Trycklov: 2016-05-13
Reservationer 7
bet 2015/16:CU19

Fler svårt skuldsatta ska kunna bli av med sina skulder (CU19)

Fler människor med mycket hög skuldsättning ska få möjlighet att skuldsanera. Civilutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om en ny skuldsaneringslag och en ny skuldsaneringslag för företagare.

En evighetsgäldenär är en person som har små möjligheter att någonsin bli kvitt sina skulder. Nu vill regeringen att fler evighetsgäldenärer ska kunna få möjlighet att starta om på nytt utan en betungande skuldbörda. Regeringen föreslår en ny skuldsaneringslag som handlar om att det ska bli enklare att ansöka om skuldsanering, kravet på överskuldsättning ska nyanseras och den skuldsattes betalningar ska underlättas. Bland annat handlar det om att en ansökan ska kunna göras elektroniskt och den skuldsatte till exempel bara ska behöva uppge de fordringsägare hon eller han känner till.

Regeringen vill också ha en ny lag om skuldsanering för företagare som gör att företagare får en bättre möjlighet att skuldsanera. Det handlar om svårt skuldsatta företagare som drivit sin näringsverksamhet på ett försvarligt och lojalt sätt. Anledningen är att man vill ge fler företagare en andra chans och förbättra förutsättningarna att driva företag i Sverige.

Civilutskottet välkomnar regeringens förslag då utskottet vid ett flertal tillfällen uttalat att fler svårt skuldsatta personer borde kunna beviljas skuldsanering.

De nya lagarna föreslås träda i kraft den 1 november 2016.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2016-05-17
Debatt i kammaren: 2016-05-18
4

Beslut

Beslut: 2016-05-18
7 förslagspunkter, 5 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 18 maj 2016

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Regeringens lagförslag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. skuldsaneringslag,
2. lag om skuldsanering för företagare,
3. lag om ändring i brottsbalken,
4. lag om ändring i lagen (1936:81) om skuldebrev,
5. lag om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173),
6. lag om ändring i lagen (1982:188) om preskription av skatte-fordringar m.m.,
7. lag om ändring i konkurslagen (1987:672) med den ändringen att 4 kap. 2 § får den lydelse som utskottet föreslår i bilaga 3,
8. lag om ändring i rättshjälpslagen (1996:1619),
9. lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229) med den änd-ringen att 42 kap. 34 § får den lydelse som utskottet föreslår i bilaga 3,
10. lag om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet,
11. lag om ändring i lagen (2001:184) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet,
12. lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453),
13. lag om ändring i lagen (2007:324) om Skatteverkets hantering av vissa borgenärsuppgifter,
14. lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2015/16:125 punkterna 1-14.

2. Bedömningen av kvalificerad insolvens

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:3339 av Robert Hannah m.fl. (L) yrkande 3.

Reservation 1 (C, L)

3. Betalningsplanens utformning och längd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:3339 av Robert Hannah m.fl. (L) yrkande 1,

2015/16:3342 av Caroline Szyber och Ola Johansson (KD, C),

2015/16:3344 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M) yrkande 1 och

2015/16:3348 av Lotta Johnsson Fornarve m.fl. (V).

Reservation 2 (M, C, L, KD)
Reservation 3 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 99 0 0 14
M 0 77 0 7
SD 39 0 0 9
MP 24 0 0 1
C 0 19 0 3
V 0 0 19 2
L 0 16 0 3
KD 0 14 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 162 126 19 42


4. Skäl för en kortare betalningsplan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:3339 av Robert Hannah m.fl. (L) yrkande 2.

Reservation 4 (L)

5. Skadeståndsfordringar som grundar sig på våldsbrott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:3340 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD).

Reservation 5 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 100 0 0 13
M 77 0 0 7
SD 0 39 0 9
MP 24 0 0 1
C 19 0 0 3
V 19 0 0 2
L 16 0 0 3
KD 14 0 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 269 39 0 41


6. Kommunernas budget- och skuldrådgivning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:3344 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M) yrkandena 2 och 3.

Reservation 6 (M)

7. Kronofogdemyndighetens betalningsförmedling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:3344 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M) yrkande 4.

Reservation 7 (M)