Skydd för beteckningar som omfattas av EU:s handelsavtal med Japan

Näringsutskottets bet 2018/19:NU16

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 juni 2019

Beslut

Skydd för beteckningar som omfattas av EU:s handelsavtal med Japan (NU16)

För vissa varor anses varans ursprung eller tradition höra ihop med dess kvalitet, till exempel när det gäller vin och vissa livsmedel. Inom EU finns det därför ett immaterialrättsligt skydd för bland annat ursprungsbeteckningar och traditionella specialiteter.

Sedan den 1 februari 2019 har EU ett avtal med Japan om ekonomiskt partnerskap och avtalet innehåller bestämmelser om skydd för geografiska beteckningar och vad som händer vid intrång i dessa beteckningar. Regeringen föreslår att avtalet, på samma sätt som andra avtal med tredjeländer, bör omfattas av lagen om skydd för beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel och läggas till i uppräkningen av internationella avtal. Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Lagändringen börjar gälla den 1 september 2019.

Riksdagen sa samtidigt nej till cirka 20 förslag i motioner om immaterialrätt från den allmänna motionstiden 2018. Anledningen är bland annat påbörjade utredningar och arbete. Motionerna handlar bland annat om upphovsrätt, varumärkesrätt och patenträtt.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

14 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2019-06-04
Justering: 2019-06-11
Trycklov: 2019-06-11
Reservationer 2
bet 2018/19:NU16

Alla beredningar i utskottet

2019-06-04, 2019-05-16

Skydd för beteckningar som omfattas av EU:s handelsavtal med Japan (NU16)

För vissa varor anses varans ursprung eller tradition höra ihop med dess kvalitet, till exempel när det gäller vin och vissa livsmedel. Inom EU finns det därför ett immaterialrättsligt skydd för bland annat ursprungsbeteckningar och traditionella specialiteter.

Sedan den 1 februari 2019 har EU ett avtal med Japan om ekonomiskt partnerskap och avtalet innehåller bestämmelser om skydd för geografiska beteckningar och vad som händer vid intrång i dessa beteckningar. Regeringen föreslår att avtalet, på samma sätt som andra avtal med tredjeländer, bör omfattas av lagen om skydd för beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel och läggas till i uppräkningen av internationella avtal. Näringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Enligt förslaget ska lagändringen börja gälla den 1 september 2019.

Utskottet föreslår även att riksdagen säger nej till cirka 20 förslag i motioner om immaterialrätt från den allmänna motionstiden 2018. Anledningen är bland annat påbörjade utredningar och arbete. Motionerna handlar bland annat om upphovsrätt, varumärkesrätt och patenträtt.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2019-06-14
Debatt i kammaren: 2019-06-17
4

Beslut

Beslut: 2019-06-18
2 förslagspunkter, 2 acklamationer

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Regeringens lagförslag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2018:1654) om skydd för beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2018/19:93.

2. Vissa övriga immaterialrättsliga frågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:143 av Charlotte Quensel m.fl. (SD) yrkandena 1-4,

2018/19:185 av Michael Rubbestad (SD),

2018/19:205 av Johnny Skalin (SD),

2018/19:429 av Markus Wiechel (SD),

2018/19:793 av Lotta Finstorp (M),

2018/19:826 av Markus Selin (S),

2018/19:866 av Sten Bergheden (M),

2018/19:998 av Sofia Westergren (M) yrkandena 1 och 2,

2018/19:1041 av Markus Selin (S),

2018/19:1346 av Jan R Andersson (M),

2018/19:2049 av Jörgen Warborn (M),

2018/19:2295 av Anna Sibinska m.fl. (MP) yrkande 6,

2018/19:2544 av Rickard Nordin och Peter Helander (båda C) och

2018/19:2783 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkandena 17-20.

Reservation 1 (M)
Reservation 2 (SD)