Skyddsobjekt och obemannade farkoster

Försvarsutskottets bet 2019/20:FöU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 23 oktober 2019

Beslut

Skyddet av samhällsviktiga verksamheter ska öka (FöU2)

Fler skyddsvärda verksamheter ska kunna bli skyddsobjekt. Det gäller samhällsviktiga verksamheter som är viktiga att skydda mot sabotage, terroristbrott, spioneri eller grovt rån, men även vid höjd beredskap och krig. Det kan exempelvis gälla posthantering, produktion av livsmedel och andra nödvändiga varor eller fartyg som används vid transport av kärnämnen. Riksdagen sa ja till regeringens förslag om ändringar i skyddslagen.

Vidare ska skyddsvakters möjlighet att ingripa mot obemannade farkoster, som drönare, förstärkas. Det innebär bland annat att den som bevakar ett skyddsobjekt ska få befogenhet att ingripa med våld mot en obemannad farkost som är nära objektet om inget annat hjälper, och om det är försvarbart med hänsyn till omständigheterna.

Lagändringarna börjar gälla den 1 januari 2020.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2019-10-01
Justering: 2019-10-10
Trycklov: 2019-10-11
bet 2019/20:FöU2

Alla beredningar i utskottet

2019-10-01, 2019-09-19

Skyddet av samhällsviktiga verksamheter ska öka (FöU2)

Fler skyddsvärda verksamheter ska kunna bli skyddsobjekt. Det gäller samhällsviktiga verksamheter som är viktiga att skydda mot sabotage, terroristbrott, spioneri eller grovt rån, men även vid höjd beredskap och krig. Det kan exempelvis gälla posthantering, produktion av livsmedel och andra nödvändiga varor eller fartyg som används vid transport av kärnämnen. Försvarsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om ändringar i skyddslagen.

Enligt förslaget ska också skyddsvakters möjlighet att ingripa mot obemannade farkoster, som drönare, förstärkas. Det innebär bland annat att den som bevakar ett skyddsobjekt ska få befogenhet att ingripa med våld mot en obemannad farkost som är nära objektet om inget annat hjälper, och om det är försvarbart med hänsyn till omständigheterna.

Lagändringarna föreslås börja gälla den 1 januari 2020.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2019-10-22
Debatt i kammaren: 2019-10-23
4

Beslut

Beslut: 2019-10-23
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Skyddsobjekt och obemannade farkoster

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen
a) godtar det som utskottet anför om regeringens förslag till
1. lag om ändring i skyddslagen (2010:305) i de delar det avser 4 §,
2. lag om ändring i kamerabevakningslagen (2018:1200) i de delar det avser 9 §,
b) antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i skyddslagen (2010:305) i de delar som inte omfattas av utskottets förslag ovan,
2. lag om ändring i kamerabevakningslagen (2018:1200) i de delar som inte omfattas av utskottets förslag ovan.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2018/19:127 punkterna 1.1 och 2.1.