Socialtjänst- och barnfrågor

Socialutskottets betänkande 2020/21:SoU24

Ärendet är avslutat

Beslutat: 15 juni 2021

Beslut

Flera uppmaningar till regeringen i socialtjänst- och barnfrågor (SoU24)

Riksdagen riktade totalt 12 tillkännagivanden, uppmaningar, till regeringen i socialtjänst- och barnfrågor. Tillkännagivandena handlar om

 • samarbetsmodell vid våldshändelser
 • kompetenskrav för socialtjänstens personal
 • handledarstöd och introduktionsutbildningar
 • evidensbaserade metoder för socialtjänstens barnutredningar
 • översyn av anhörigstödet
 • sökbara orosanmälningar
 • studier angående våld, med mera
 • placerade barns skolgång och hälsa
 • samarbete mellan vården, elevhälsan och socialtjänsten
 • riktlinjer för myndigheters bemötande av våldsutsatta barn och unga
 • barnperspektiv på skyddade boenden
 • nationella adoptioner och vårdnadsöverflyttning.

Beslutet om tillkännagivanden kom när riksdagen behandlade cirka 460 förslag i motioner, främst från allmänna motionstiden 2020. Riksdagen sa nej till övriga motionsförslag, framför allt med hänvisning till pågående arbeten i de frågor som förslagen berör.

Utskottets förslag till beslut: Utskottet föreslår 13 tillkännagivanden till regeringen med anledning av motionsyrkanden om samarbetsmodell vid våldshändelser, ny socialtjänstlag, kompetenskrav för socialtjänstens personal, handledarstöd och introduktionsutbildningar, evidensbaserade metoder för socialtjänstens barnutredningar, översyn av anhörigstödet, sökbara orosanmälningar, studier angående våld m.m., placerade barns skolgång och hälsa, samarbete mellan vården, elevhälsan och socialtjänsten, riktlinjer för myndigheters bemötande av våldsutsatta barn och unga, barnperspektiv på skyddade boenden, nationella adoptioner och vårdnadsöverflyttning. Avslag på övriga motionsyrkanden.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll dels reservation 7 under punkt 5, dels i övrigt utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2021-04-22, 2021-05-04, 2021-05-06, 2021-05-27, 2021-06-01

Flera uppmaningar till regeringen i socialtjänst- och barnfrågor (SoU24)

Socialutskottet föreslår att riksdagen riktar totalt 13 tillkännagivanden, uppmaningar, till regeringen i socialtjänst- och barnfrågor. Tillkännagivandena handlar om:

 • samarbetsmodell vid våldshändelser
 • ny socialtjänstlag
 • kompetenskrav för socialtjänstens personal
 • handledarstöd och introduktionsutbildningar
 • evidensbaserade metoder för socialtjänstens barnutredningar
 • översyn av anhörigstödet
 • sökbara orosanmälningar
 • studier angående våld med mera
 • placerade barns skolgång och hälsa
 • samarbete mellan vården, elevhälsan och socialtjänsten
 • riktlinjer för myndigheters bemötande av våldsutsatta barn och unga
 • barnperspektiv på skyddade boenden
 • nationella adoptioner och vårdnadsöverflyttning.

Förslagen om tillkännagivanden kom när utskottet behandlade cirka 460 förslag i motioner, främst från allmänna motionstiden 2020. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga motionsförslag, framför allt med hänvisning till pågående arbeten i de frågor som förslagen berör.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.