Socialtjänstens arbete m.m.

Socialutskottets betänkande 2021/22:SoU19

Ärendet är avslutat

Beslutat: 4 maj 2022

Beslut

Uppmaningar till regeringen om fast myndighetskontakt, vanvård vid statliga inrättningar och barnperspektiv i skyddat boende (SoU19)

Riksdagen riktade tre uppmaningar, tillkännagivanden, till regeringen med anledning av förslag i motioner om bland annat socialtjänstens arbete och våld i nära relationer.

Enligt uppmaningarna bör regeringen

  • ge en myndighet i uppdrag att se över förutsättningarna för att erbjuda koordinatorstöd och en fast myndighetskontakt till familjer och andra anhöriga till barn med funktionsnedsättning
  • överväga om och i så fall hur staten kan genomföra en granskning som kan klargöra frågor om vanvård och övergrepp vid olika statliga inrättningar under 1900-talet
  • i kommande lagförslag om stärkt kvalitet och barnrättsperspektiv i skyddat boende beakta vissa åtgärder för att bättre tillgodose barnets rättigheter och säkerställa att det sker en fullgod dokumentation och uppföljning av barns vistelser på skyddade boenden.

Beslutet om tillkännagivanden kom i samband med behandlingen av cirka 320 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2021. Riksdagen sa nej till övriga motioner, med hänvisning till att arbete inom området redan pågår.

Utskottets förslag till beslut: Utskottet föreslår tre tillkännagivanden till regeringen med anledning av motionsyrkanden som rör socialtjänstens arbete, bistånd och försörjningsstöd samt våld i nära relationer. Tillkännagivandena gäller koordinatorstöd och fast myndighetskontakt för anhöriga, vanvård och övergrepp som skett vid statliga inrättningar och barn i skyddat boende. Utskottet föreslår att riksdagen ska avslå övriga motionsyrkanden.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2022-03-17, 2022-04-07, 2022-04-19

Uppmaningar till regeringen om fast myndighetskontakt, vanvård vid statliga inrättningar och barnperspektiv i skyddat boende (SoU19)

Socialutskottet föreslår att riksdagen riktar tre uppmaningar, tillkännagivanden, till regeringen med anledning av förslag i motioner om bland annat socialtjänstens arbete och våld i nära relationer.

Enligt uppmaningarna bör regeringen

  • ge en myndighet i uppdrag att se över förutsättningarna för att erbjuda koordinatorstöd och en fast myndighetskontakt till familjer och andra anhöriga till barn med funktionsnedsättning
  • överväga om och i så fall hur staten kan genomföra en granskning som kan klargöra frågor om vanvård och övergrepp vid olika statliga inrättningar under 1900-talet
  • i kommande lagförslag om stärkt kvalitet och barnrättsperspektiv i skyddat boende beakta vissa åtgärder för att bättre tillgodose barnets rättigheter och säkerställa att det sker en fullgod dokumentation och uppföljning av barns vistelser på skyddade boenden.

Förslagen om tillkännagivanden kom i samband med behandlingen av cirka 320 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2021. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga motioner, med hänvisning till att arbete inom området redan pågår.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.