Socialtjänstfrågor

Socialutskottets betänkande 2001/02:SOU11

Ärendet är avslutat

Beslutat: 13 mars 2002

Beslut

Socialnämndernas stöd till anhöriga bör förbättras (SoU11)

Riksdagengav, med anledning av motionsförslag, regeringen i uppdrag att återkomma med en redovisning av hur stödet till anhöriga kan förbättras. Det vore önskvärt att i socialtjänstlagen införa en särskilt reglerad skyldighet för socialnämnden att stödja dem som vårdar närstående. Regeringen bör snarast göra en analys av de ekonomiska konsekvenserna av en sådan lagändring samt redovisa för riksdagen olika alternativa lagregleringar i avsikt att ytterligare stödja anhöriga.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Socialnämndernas stöd till anhöriga bör förbättras (SoU11)

Socialutskottet föreslår, med anledning av motionsförslag, att riksdagen ger regeringen i uppdrag att återkomma med en redovisning av hur stödet till anhöriga kan förbättras. Det vore önskvärt att i socialtjänstlagen införa en särskilt reglerad skyldighet för socialnämnden att stödja dem som vårdar närstående. Regeringen bör snarast göra en analys av de ekonomiska konsekvenserna av en sådan lagändring samt redovisa för riksdagen olika alternativa lagregleringar i avsikt att ytterligare stödja anhöriga.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.